Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

66/XX/2020 Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxx u Xxxxx x xxxxxxxx Štěchovice

(uveřejněné x xxxxxx 11/2007 Xxxxxxxx Středočeského xxxxx xxx x. 260/XX/2007)

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx

Xxxxxx

x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uzavřené dne 2.7.2007, mezi xxxxxx Xxxxxxxxxx a Xxxxxx x Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (uveřejněné xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 260/XX/2007) - xxxxxxxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxx x Xxxxx, XXX: 00241326.

zastoupená xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Peškem

adresa xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxxxx xxx. 194, Xxxxxx x Xxxxx, 254 01, Středočeský xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxx X“)

x

2. Městys Xxxxxxxxxx, XXX: 00241725

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Milošem Xxxxxx

xxxxxx obecního xxxxx: Xxxxxx 3, Xxxxxxxxxx, 252 07

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu obce x xxxxxxxxxx působností: Xxxxxxxxx

(xxxx jen „xxxx X“)

xx základě usnesení xxxxxxxxxxxxxx obce X, x. 2/2018 xx xxx 23.4.2018 a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce X č. 2/2019 xx xxx 28.3.2019 xx výše uvedené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx“).

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx touto Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x ustanovením §166 xxx. č. 500/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x záhlaví xxxx smlouvy x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx x smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. X souladu x xxxxxxxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx §105 zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x řízení x xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx X xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx X v jejím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků.

2. Xx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxx xxxx X xxxxxx příslušnými xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx X.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx X xxx xxxxxx této xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx obce X.

4. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx A xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx příjmem xxxxxxxx xxxx A, xxxx-xx xxxxxxx stanoveno xxxxx.

5. Xxxx X xxxx po dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s výkonem xxxxxxxx xxxxx xx. XX xxxx xxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů

Za výkon xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx X xx xxxxx xxxxxxxx xxxx X xx xxxx xxxx x 9005-4728111/0100, xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, x. x., xxxxxxxxx xx výši 2 000.- Kč (xxxxx: xxx tisíce xxxxx českých) xx xxxxx oznámený xxxxxxxxx, x xxxxx projednání xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx B, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx X.

2. poskytne xxxx B ze xxxxx xxxxxxxx xxxx X xx xxxx xxxx č 9005-4728111/0100, xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx. a. s., xxxxxxxxx xx xxxx 100,- Xx (slovy: xxxxx sto xxxxx xxxxxxx) xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx odpověď xx xxxxx xx xxxxxx x pověsti x xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxx X xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx průkaz xxxxx x trvalým xxxxxxx v xxxx X.

3. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx čtvrtletně vždy x 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx 14 xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx a začíná xxxxx xx xxxxxxx xxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně. Xxxxxxx xxx učinit x bez xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx strana, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Krajskému úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XX. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx uzavřena xxxx, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Středočeského xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx této xxxxxxx nabude právní xxxx.

2. Xxxx smlouvu xx xxxxx xxxxxx xxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx úřadů xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

4. Smluvní xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxx x této xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx obce (zastupitelstva xxxx) X a xxxxxxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx obce) B x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

6. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx obec X, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx X x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xx žádostí x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obdrží Xxxxxxx úřad Středočeského xxxxx.

X Xxxxxxxxxxxx dne 9.4.2019

Xxxxx Pešek x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxx

Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxx 2. xxxx 2020.