Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Havířov

Nařízení x. 9/2020,

xxxxxx se xxxxxx xxxxx řád

Rada xxxxx Xxxxxxxx se xx xxx xxxxxx xxx 5.10.2020 xxxxxxxxx x. 2465/56XX/2020 usnesla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx nařízení:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Čl. 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxx tržního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx míst xxx xxxxxxx, prodej xxxxx (dále xxx „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx služeb“) mimo xxxxxxxxxx určenou k xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1) za účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obyvatel xxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx místa xxx prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx a poskytování xxxxxx, pravidla pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xx závazný xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx k xxxx.

(4) Xxxxx tržní xxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rostlinných xxxx živočišných xxxxxxx x xxxxxxx drobné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděný xxxx xxxxxxx prostranství2) xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx pozemek, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx chovatelské xxxxxxxx;

x) xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx sportovní x xxxxxxxx akce, x xx x xxxx xxxxxx xxxxxx akcí.

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx farmářského x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxx, předsunutého xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x restaurační xxxxxxxx tak, aby xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Prodejní xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx provádí xxxxxxx, prodej xxxxx x poskytování xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxxx zametat, xxxxxx xxxxx a případně xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx zpevněná plocha xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx místních xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3), na xxxxx se xx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx místech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, prodej xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx z prodejních xxxxxxxx.

(6) Provozovna xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4) k xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx.

(7) Předsunuté xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu x její blízkosti, xxxxxx lze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx náplně xxxxxxxx „xxxxxxxxx činnost“5) x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Restaurační xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x v xxxxxxx xxxxxxxx komunikací xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3).

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx jiným úkonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem4) x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb.

(10) Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxx vlastníka pozemku x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x nabídce xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Havířovský xxxxxxxxx x rukodělný xxx xx zpevněná xxxxxx vymezená v xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxx vlastníka pozemku x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x xxxxxxx zemědělského, xxxxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Prodejní xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, předsunutém xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx prodejního xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Centrum x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx tržiště xxxx jedná za xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx a xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ploše, xxxxx xxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx6) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx xxxxxx x prodávají mražené xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určené x xxxxx xxxxxxxxx (popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(15) Podomní xxxxxx xx nabídka x xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bytů7), bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx x prodej xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8) x použitím neseného xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx pult, xxxxxxxxx, xxxxx apod.) nebo xxxxx x ruky.

(17) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 x v xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx způsobem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx xxx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx pro xxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx jsou vymezena xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxx xx splnění xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx tržnici x xxxxxxxxx prodejní xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxx je stanoven xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Prodej xx tržišti Xxxxxxx x vymezením druhu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx Xxxxxxx.

(4) Umístění Havířovského xxxxxxxxxxx a rukodělného xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxx druhu prodávaného xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx (mimo xxxxxxxx), xx xx xxxxx města Havířova xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vymezené x xxxxxxx č. 3 xxxxxx nařízení. Předsunuté xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Musí xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx města.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx města x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č.1 x v příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Podomní xxxxxx x xxxxxxxxxx prodej xx zakázán xx xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx organizován xxxx xxxxxxx sbírka podle xxxxxxxxxx xxxxxx9).

Xx. 4

Doba xxx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb

(1) Xxxxxxx Xxxxxxx, tržní xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v období xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x x xxxxxxx č. 2 tohoto nařízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx 1. xxxxxx do 30. xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Centrum se xxxxxxxxx:

x) od 6:00 xxxxx xx 02:00 xxxxx10) v době xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“;

x) od 6:00 xxxxx xx 22:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx“ a „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx Havířovském xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx 6:00 hodin xx 18:00 xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx prodeje xx tržním xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx občerstvení a xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx od 7:00 xxxxx do 21:00 xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxx restauračních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 9:00 hodin xx 22:00 xxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx. 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x doba xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxx prodeje x xxxx provozu xxx xxxx. 5 x 6 tohoto článku xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxx xxxx prodeje x doby xxxxxxx xxx odst. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatel.

Čl. 5

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx viditelném xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby zapsané xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku informace x xxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx přiděleno, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx provozovny;

b) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) udržovat xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx bezprostředním xxxxx;

x) vybavit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx košem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s platnou xxxxxxxxxxxx;

x) zajistit, xxx xxxxxxxxx obaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zemi;

g) xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx po xxxxxxxx prodeje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxxx v důsledku xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prodejní xxxxx x příp. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x na vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx prodejní xxxxx xxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxxx zařízením;

b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxx;

x) udržovat prodejní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schůdnost x xxxx bezprostředním xxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx místě x x xxxx bezprostředním xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxx přepravní obaly;

f) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx a odstranění xxxxxxxxxx zařízení zajistit xxxxx nečistot, které xx xxxxx vznikly x důsledku xxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx. doklad x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx povinen:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxx po xxxxxxxx xxxxx xxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx restaurační zahrádky;

c) xxxx xxxxxxxxxx roční xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyklizen;

d) xxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxx rychlé xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx prodejce, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx xxxxx (xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx název), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx provozovny;

b) xxxxxxxx, xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje;

d) xxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx bezprostředním okolí;

e) xxxxxxx prodejní místo xxxxxxxxxx košem x xxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx legislativou;

f) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěny xxxxx xx zemi;

g) xxxxxxxx, xxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx bezprostředním okolí xxxxxx xxxxxxxx prázdné xxxxxxxxx xxxxx;

x) ihned xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Pravidla xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx tržnice xx povinen:

a) zabezpečit xx tržnici xxxxxxx x schůdnost;

b) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržnice x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vstupem xx xxxxxxxx tržnice xxxxxxx Xxxxxxxx řád xxxxxxx, xx kterém xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho identifikační xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx);

x) xxxxxxxxx prodejci xxxxxx mimo vymezený, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxx evidenci prodávajících x xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx11).

Xx. 10

Pravidla pro xxxxxxx Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centrum (dále xxxx jen „xxxxxxx“) xx povinen:

a) xxxxxx xxxxxxx možnost vjezdu xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dobu;

b) xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x schůdnost;

c) xxxxxxx tržiště xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozem xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx legislativou;

d) xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tržiště xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx tržiště, xx xxxxxx musí xxx uvedena obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx a příjmení xxxxx odpovědné xx xxxxxxxxx řádného provozu xxxxxxx (správce xxxxxxx), xxxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx u správce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx realizován prodej x poskytovány xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx příslušná xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) zajistit v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX), pokud je xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx určených x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:

x) na xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx, zapsané xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx (jméno x xxxxxxxx podnikatele, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, bylo-li xx přiděleno, jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za činnost xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxx;

x) udržovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prázdné přepravní xxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx farmářský x xxxxxxxxx trh

(1) Provozovatel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx xxx „xxx“) xx xxxxxxx:

x) zabezpečit xx xxxx xxxxxxx x schůdnost;

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx trh dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx provozem trhu x xxxxxxx s xxxxxxx legislativou;

d) xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx xxx uvedena xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zajištění xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx trhu);

e) xxxxxx x xxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx prodejních xxxx x xxxxxxxx trhu xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zpravidla xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xx prodejce xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží);

i) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx;

x) vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, xxxx. xxxxxx dokladů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zemědělskému x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxx než 25% xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepotravinových výrobků x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(2) Prodejce xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx uvést jméno x xxxxxxxx prodejce, x xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx o jejím xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx podnikatele, obchodní xxxxx xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodejním xxxxxxxxx, xxxxx toto není xxxxxxxx xxxx;

x) zajistit, xxx přepravní xxxxx xx zbožím xxxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obaly xx zboží;

f) xx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx původ prodávaného xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx dodržování xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strážníci Xxxxxxx policie Xxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx nařízením xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx13).

Xx. 14

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx Xxxxxxxx č. 5/2017, xxxxxx se xxxxxx tržní řád x Xxxxxxxx č. 3/2018, xxxxxx xx xxxx x doplňuje Xxxxxxxx x. 5/2017, kterým xx vydává xxxxx xxx.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou:

a) příloha č. 1: „Xxxxxxx Centrum, xxxxxxxxx kapacity, období xxxxxxx x druhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 2: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx trh a xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx kapacity, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx zboží, vč. xxxxxxxxxx znázornění“;

c) příloha č. 3: „Xxxxxxxx zóny zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vč. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

(3) Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxx Bělica, XXX v. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

1) Zákon č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

3) §25 odst. 1 xxxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Příloha č. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x obsahových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

8) §34 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §1 xxxx. 1 zákona č. 117/2001 Xx., x xxxxxxxxx sbírkách a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Platná XXX xxxxx Havířova x xxxxxx xxxxx x x zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pořádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx

11) §14a xxxxxx x. 634/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 odst. 7 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

12) §14a zákona x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 odst. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 251/2016 Sb., x některých xxxxxxxxxxx.

14) Zákon č. 304/2013 Sb., x veřejných rejstřících xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x o xxxxxxxx svěřeneckých fondů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

Zákon č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hub,

Platná XXX xxxxx Havířova x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx.