Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 9/2020,

xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xxx 5.10.2020 xxxxxxxxx x. 2465/56XX/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xxxx. 1 xx 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Xx. 1

Předmět x působnost

(1) Předmětem xxxxxx tržního řádu xx xxxxxxxxx podmínek x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxx“) a poskytování xxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxx xxxxxx“) mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx1) za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na místní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx druh xxxxxxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kapacitu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx tržní xxx xx závazný xxx celé území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx prostranství x xxxxxxxxxxx k němu.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xx nevztahuje xx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rostlinných xxxx xxxxxxxxxxx výrobků x vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx x chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx pěstitelské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na území xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx x době xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx fyzická xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx jménem xxxxxx, xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rukodělného trhu, xxxxxxxxxx místa xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx xxxx způsobilé xxx xxxxxxx, prodej xxxxx x poskytování xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení, ze xxxxxxx xx provádí xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxxx zametat, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx zpevněná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy3), xx xxxxx se na xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Provozovna xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx účelu rozhodnutím, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení.

(8) Xxxxxxxxxxx zahrádka je xxxxxxx xxxx provozovnu, xx zpevněné xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbě - xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“5) x který je xxxxxxx zařízením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací také x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3).

(9) Tržnice je xxxxxxxx, uzavíratelný prostor xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem4) x celoroční nabídce, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vymezená x xxxxxxx x. 1 xxxxxx nařízení, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x nabídce xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx zpevněná xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zboží a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx provozovatelem tržiště Xxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tržním xxxxx, předsunutém prodejním xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx občerstvení x umístění prodejního xxxxxxxx, ze kterého xx xxxxxxx prodej.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jedná za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx a xxxx být xxxx xxxxxxxxx.

(14) Rychlé xxxxxxxxxxx xx prodejní xxxxx xx xxxxxxxx ploše, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx místních xxxxxxxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx6) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nabízí x prodávají xxxxxxx xxxxxxx x potraviny xxxxxxx upravené x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určené x xxxxx xxxxxxxxx (popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(15) Xxxxxxx xxxxxx xx nabídka x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx7), bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx nabídka x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8) x použitím xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx pult, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx.) xxxx xxxxx z xxxx.

(17) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, pojízdným xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx xxx prodej xxxxx x poskytování xxxxxx

(1) Xxxxx xxx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tržním řádem x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dle tohoto xxxxxxx xxxx.

(2) Prodej xx xxxxxxx s xxxxxxxxx prodejní xxxx, xxxxx xxxxx, počtu x rozmístění xxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržnice.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x vymezením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, na místech xxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rukodělného xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 2 tohoto nařízení.

(5) Xxxxxxxxxx prodejní xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ovoce, zeleniny, xxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxx Havířova xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx vymezené x xxxxxxx x. 3 xxxxxx nařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xxxx provozovna.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx uskutečňovat xx xxxxx xxxxx xxxxx. Musí xxx xxxxxxx v blízkosti xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx funkčně souviset x musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx občerstvení xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x příloze č.1 x v xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x pochůzkový prodej xx zakázán na xxxxx území města Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodeje, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9).

Xx. 4

Xxxx xxx prodej xxxxx x poskytování služeb

(1) Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx je možno xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x x xxxxxxx x. 2 xxxxxx nařízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx roku xx 1. března xx 30. listopadu.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xx 6:00 xxxxx xx 02:00 xxxxx10) v xxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“;

x) od 6:00 xxxxx xx 22:00 xxxxx x době xxxxxxxx xxxx „Vánoční xxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx Havířovském xxxxxxxxxx x rukodělném xxxx se stanovuje xx 6:00 hodin xx 18:00 hodin.

(5) Xxxxx doba prodeje xx tržním xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místě x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx od 7:00 xxxxx do 21:00 xxxxx.

(6) Denní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 9:00 xxxxx do 22:00 hodin.

(7) Xx xxxxx xxxx xxxxxxx x doby xxxxxxx xxx xxxx. 3 xx 6 xxxxxx xxxxxx xx započítává x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx. 5 x 6 tohoto článku xxxxxxxxx prodejce.

(9) Za xxxxxxxx doby xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx odst. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatel.

Čl. 5

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx prodejce, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) zajistit, xxx xxxxxxxx místo xxxx vybaveno xxxxxxx xxxxxxxxx zařízením;

c) umisťovat xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x čistotě x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) vybavit xxxxxxxx xxxxx odpadkovým košem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zemi;

g) xxxxxxxx, aby mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přepravní xxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, xxxxx xx místě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx pouze xxxx zboží xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x při xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. xxxxxx x zaplacení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx místo

Provozovatel xx xxxxxxx:

x) zajistit, xxx prodejní xxxxx xxxx vybaveno xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxxxxx x zajistit xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx umístěny xxxxx na zemi;

e) xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx ukončení xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx místě xxxxxxx x xxxxxxxx prodeje;

g) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx opravňující xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx. doklad o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxxxxxxx restaurační xxxxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx v xxxxxxx;

x) xxxxx po xxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx restaurační xxxxxxxx;

x) xxxx stanovenou xxxxx xxxx xxx provozování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) při xxxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx prodejce, v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jménu (xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx, obchodní xxxxx xxxx název), sídlo, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx xx přiděleno, xxxxx x příjmení xxxxx odpovědné xx xxxxxxx provozovny;

b) xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx občerstvení bylo xxxxxxxx vhodným prodejním xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx prodejní xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x platnou xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx přepravní xxxxx x potravinami xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zemi;

g) xxxxxxxx, xxx xxxx prodejní xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx občerstvení a xxxx bezprostředním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx ukončení xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úklid xxxxx x nečistot, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) na xxxxxxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zboží, které xxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Pravidla xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) zabezpečit xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vstupem xx prostoru xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxx tržnice (správce xxxxxxx);

x) xxxxxxxxx prodejci xxxxxx xxxx vymezený, xxxxxxxxxxxx prostor xxxxxxx;

x) xxxx evidenci prodávajících x xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx11).

Xx. 10

Pravidla xxx xxxxxxx Centrum

(1) Provozovatel xxxxxxx Centrum (xxxx xxxx xxx „xxxxxxx“) xx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vjezdu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dobu;

b) xxxxxxxxxx xx tržišti xxxxxxx x schůdnost;

c) xxxxxxx xxxxxxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx provozem tržiště x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxx uvedena obchodní xxxxx xxxx název xxxx jméno x xxxxxxxx podnikatele x xxxx identifikační xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxx (správce xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x provozování xxxxxxx;

x) xxxxxxxx počet x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna bezpečnost xxxxxxxx a nakupujících;

g) xxxx evidenci prodávajících x xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx právním xxxxxxxx12);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxx realizován xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, které bude xxxxxxxx;

x) zajistit v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx sociální xxxxxxxx (XX), xxxxx je xxxxxxxx prodeje i xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx spotřebě.

(2) Xxxxxxxx xx prodejním xxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, informace x xxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx;

x) zajistit jeho xxxxxxxx xxxxxxx prodejním xxxxxxxxx, pokud toto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prázdné xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 11

Pravidla xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx trh

(1) Provozovatel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx trhu (xxxx xxxx jen „xxx“) xx xxxxxxx:

x) zabezpečit xx xxxx xxxxxxx x schůdnost;

b) xxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx odstranění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx místě x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a rukodělného xxxx, ve kterém xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxx, provozní xxxx xxxx, situační xxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx);

x) uložit x správce xxxx xxxxx xxxxxxx opravňujícího x provozování xxxx;

x) xxxxxxxx počet a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx prodávajících x xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zboží);

i) zajistit, xxx nebyl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx uvedeno v xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx;

x) vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x zemědělskému x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx prodávat;

k) xxxxxxxxxxx xxxx než 25% xxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxxx x příjmení prodejce, x případě xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejím xxxxx (jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny;

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zbožím nebyly xxxxxxxx přímo na xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v čistotě;

e) xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obaly xx zboží;

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a potravinářského xxxxx.

Xx. 12

Kontrola

Kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádět strážníci Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxx Havířov.

Čl. 13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx postihovat jako xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx13).

Xx. 14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx x. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx řád x Xxxxxxxx č. 3/2018, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Nařízení x. 5/2017, xxxxxx xx xxxxxx tržní xxx.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvláštními právními xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxxx součástí xxxxxx nařízení xxxx:

x) příloha č. 1: „Tržiště Xxxxxxx, xxxxxxxxx kapacity, xxxxxx xxxxxxx a druhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 2: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, období xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx znázornění“;

c) příloha č. 3: „Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, vč. grafického xxxxxxxxxx“.

(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §34 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx pozdějších předpisů.

4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Příloha č. 1 nařízení xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §25 xxxx. 1 xxxxxx č. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) §3 písm. x) vyhlášky č. 268/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxx.

8) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Platná XXX xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pořádání xxxxxxxxxx přístupných xxxx xx území xxxxx Xxxxxxxx

11) §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 odst. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §14a xxxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx přestupcích.

14) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxx,

Xxxxxx XXX xxxxx Havířova x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx.