Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 9/2020,

kterým se xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx své schůzi xxx 5.10.2020 xxxxxxxxx x. 2465/56XX/2020 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §18 odst. 1 až 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx nařízení:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Čl. 1

Xxxxxxx x působnost

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určení xxxx xxx nabídku, xxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“) a xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále též „xxxxxxxxxxx služeb“) mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu rozhodnutím, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vyžadovaným xxxxxxxxx xxxxxxx1) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx vymezuje xxxxx xxx prodej a xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kapacitu, xxxxxxxxxx vybavenost, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pravidla xxx zajištění xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxx xx závazný xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxx prostranství a xxxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxx xx nevztahuje xx:

x) xxxxxx nezpracovaných rostlinných xxxx živočišných výrobků x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x chovatelské xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx oprávněně xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx určen k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx chovatelské xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx území xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, x xx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxx jménem nabízí, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tržiště Xxxxxxx, Havířovského farmářského x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx místa na xxxxxx xxxxx, předsunutého xxxxxxxxxx místa, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx nabídku, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xx provádí xxxxxxx, prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx plocha je xxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxx se souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx a x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx3), xx xxxxx xx xx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx4) x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx.

(7) Předsunuté xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx blízkosti, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3) x nabídce xxxxx, prodeji xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení.

(8) Xxxxxxxxxxx zahrádka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx dočasně xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“5) x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx restaurační xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zahrádku xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací xxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3).

(9) Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem4) x celoroční nabídce, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Tržiště Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxxx, kterou xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníka pozemku x x xxxxxxx xxxxxxxx komunikací x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy3) x nabídce xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x v případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x prodeji xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Xxxxxxxx xxxxx xx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx nebo vlastníkem xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxx prodej.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Centrum x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx řádného xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx 18 xxx a xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

(14) Rychlé xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zpevněné ploše, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx místních xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx6) k umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxx x prodávají mražené xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx upravené v xxxxx prodeje, které xxxx xxxxxx k xxxxx konzumaci (xxxxxxxxx xxxxxxxxx sortiment xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

(15) Podomní xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obchůzky xxxxxxxxxxxx bytů7), bez xxxxxxxxx objednávky.

(16) Pochůzkový xxxxxx je xxxxxxx x prodej xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xx veřejném prostranství8) x použitím xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx apod.) xxxx xxxxx x xxxx.

(17) Xxxxxxxx prodej xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx xxxx vymezena xxxxx xxxxxx xxxxx x lze xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Prodej xx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx tržišti Xxxxxxx x vymezením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx místech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržiště Xxxxxxx.

(4) Umístění Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx a jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxx prodávaného xxxxx xx uvedeno x xxxxxxx x. 2 tohoto nařízení.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx místa, x xxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx xxxxx, zeleniny, xxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxx Havířova xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 3 xxxxxx nařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx druh xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Restaurační xxxxxxxx lze uskutečňovat xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx být xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, musí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx souviset x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uskutečňovat na xxxxx území xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedených x xxxxxxx x.1 x x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxxxx x pochůzkový prodej xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodeje, xxxxx xx organizován jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx9).

Xx. 4

Xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx Centrum, xxxxx xxxxx x Havířovský xxxxxxxxx x rukodělný xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x období xxxxxxxxxx x příloze x. 1 x x xxxxxxx č. 2 xxxxxx nařízení.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx roku xx 1. xxxxxx do 30. listopadu.

(3) Xxxxx xxxx prodeje xx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx:

x) xx 6:00 xxxxx do 02:00 xxxxx10) x xxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“;

x) od 6:00 xxxxx do 22:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxx xxxxxxxx“ a „Velikonoční xxxxxxxx“.

(4) Xxxxx xxxx xxxxxxx na Havířovském xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx 6:00 xxxxx xx 18:00 xxxxx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xx tržním místě, xxxxxxxxxxx prodejním xxxxx x na xxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 7:00 xxxxx xx 21:00 xxxxx.

(6) Xxxxx doba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovuje xx 9:00 hodin xx 22:00 xxxxx.

(7) Xx xxxxx xxxx prodeje x xxxx provozu xxx xxxx. 3 xx 6 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x doba nezbytného xxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxx xxxx prodeje x xxxx xxxxxxx dle xxxx. 5 x 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Za xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x doby provozu xxx xxxx. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx zodpovídá provozovatel.

Čl. 5

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx je povinen:

a) xx xxxxxxxxxx místě xxxxx xxxxx x xxxxxxxx prodejce, v xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejném xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) udržovat prodejní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) vybavit xxxxxxxx xxxxx odpadkovým xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx xxxxxxxx úklid nečistot, xxxxx na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx nařízení;

j) xxxxxxxx a při xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxx x příp. xxxxxx o zaplacení xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx ke xxxxx, které xxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Pravidla pro xxxxxxxxxx prodejní xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx povinen:

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) umisťovat xxxxxxxx zařízení xxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v čistotě x xxxxxxxx schůdnost x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) zajistit, xxx xxxxxxxxx obaly s xxxxxxxxxxx nebyly umístěny xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx místě x x xxxx bezprostředním xxxxx xxxxxx umístěny xxxxxxx přepravní xxxxx;

x) xxxxx xx ukončení xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx;

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxx a xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx xxx restaurační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx v čistotě;

b) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx roční xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyklizen;

d) xxx xxxxxxxx předložit doklad xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrádky x xxxx. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného prostranství.

Čl. 8

Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx místě xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx veřejném nebo xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodní firma xxxx název), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx jí xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny;

b) zajistit, xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx místo x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx odstranění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx legislativou;

f) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přímo xx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx bezprostředním okolí xxxxxx umístěny prázdné xxxxxxxxx xxxxx;

x) ihned xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zajistit úklid xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vznikly x xxxxxxxx prodeje;

i) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zboží, xxxxx xxxx prodávat.

Čl. 9

Pravidla xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx:

x) zabezpečit xx tržnici čistotu x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx počtem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu vzniklého xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) na viditelném xxxxx xxxx vstupem xx prostoru tržnice xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx osoby odpovědné xx xxxxxxxxx řádného xxxxxxx xxxxxxx (správce xxxxxxx);

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx prodávajících x rozsahu xxxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx11).

Xx. 10

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx Centrum

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (dále xxxx xxx „xxxxxxx“) xx xxxxxxx:

x) časově xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xx tržišti xxxxxxx x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tržiště zveřejnit Xxxxxxxx řád tržiště, xx kterém xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a příjmení xxxxx odpovědné za xxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx rozmístění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst;

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dokladu xxxxxxxxxxxxx k provozování xxxxxxx;

x) xxxxxxxx počet x rozmístění xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx x nakupujících;

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) zajistit, aby xxxxx xxxxxxxxxx prodej x xxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx, xxxx. jiné xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx;

x) zajistit v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX), xxxxx je xxxxxxxx prodeje x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Prodejce xx prodejním místě xx povinen:

a) na xxxxxxxxxx místě uvést xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx jménu (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx), xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx přiděleno, xxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud toto xxxx součástí xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby přepravní xxxxx x potravinami xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx místa xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx farmářský x xxxxxxxxx xxx

(1) Provozovatel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxx xxx „xxx“) xx povinen:

a) xxxxxxxxxx xx xxxx čistotu x schůdnost;

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vjezdu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dobu;

c) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Havířovského xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx firma nebo xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, provozní xxxx trhu, situační xxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx, jméno x příjmení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx provozu xxxx (xxxxxxx xxxx);

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx opravňujícího x xxxxxxxxxxx trhu;

f) xxxxxxxx počet a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxx xxxx xxx, aby byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nakupujících;

g) vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx (např. vyžadovat xx xxxxxxxx předložení xxxxxxx x původu xxxxxxxxxxx xxxxx);

x) zajistit, xxx xxxxx realizován xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. jiných dokladů xxxxxxxxxxx orgánu státní xxxxxx x zemědělskému x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx více xxx 25% xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x celkového xxxxx xxxxxxxxxx míst na xxxx.

(2) Prodejce xx xxxxxxxxx místě xx xxxxxxx:

x) na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x příjmení xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx (jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx, jméno a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodejním xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx trhu;

c) xxxxxxxx, xxx přepravní xxxxx xx xxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx na xxxx;

x) xxxxxxxx prodejní xxxxx v xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zboží;

f) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strážníci Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxx ustanovení

Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx13).

Xx. 14

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx Xxxxxxxx č. 5/2017, kterým xx xxxxxx tržní řád x Xxxxxxxx č. 3/2018, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 5/2017, kterým xx xxxxxx xxxxx xxx.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx nařízením nejsou xxxxxxx jiné povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) příloha č. 1: „Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 2: „Xxxxxxxxxx farmářský x xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a druhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 3: „Xxxxxxxx zóny xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

(3) Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xxx. Josef Xxxxxx, XXX v. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Ondřej Baránek x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

1) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

3) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Příloha č. 1 xxxxxxxx xxxxx č. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §25 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §3 písm. x) vyhlášky č. 268/2009 Sb., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxx.

8) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) §1 xxxx. 1 zákona x. 117/2001 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

10) Platná OZV xxxxx Xxxxxxxx o xxxxxx klidu x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx přístupných xxxx xx xxxxx města Xxxxxxxx

11) §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

§17 xxxx. 7 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §14a xxxxxx x. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 xxxx. 7 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Zákon č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx přestupcích.

14) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx rejstřících xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx x o xxxxxxxx svěřeneckých xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x ochraně spotřebitele, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx hub,

Platná XXX města Xxxxxxxx x místním poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx.