Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 9/2020,

kterým se xxxxxx xxxxx xxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxxx se xx své schůzi xxx 5.10.2020 xxxxxxxxx x. 2465/56RM/2020 xxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx §18 odst. 1 xx 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx x ustanovením §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Xx. 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podmínek x určení xxxx xxx nabídku, xxxxxx xxxxx (dále též „xxxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxx xxxxxx“) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx1) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx obyvatel xxxxx Xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx místa xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kapacitu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dobu xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, pravidla xxx xxxxxxxxx čistoty x xxxxxxxxxxx x pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxx je xxxxxxx xxx celé území xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířov xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx.

(4) Xxxxx tržní xxx xx xxxxxxxxxx xx:

x) xxxxxx nezpracovaných rostlinných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vlastní drobné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx2) xxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx k xxxxxxxxxxx drobné pěstitelské xxxx xxxxxxxxxxx činnosti;

b) xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx akce, a xx v xxxx xxxxxx těchto akcí.

Čl. 2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zboží nebo xxxxxxxxx služby.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx jménem zajišťuje xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx farmářského x xxxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx místa na xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxx bylo xxxxxxxxx xxx nabídku, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx zařízení, ze xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, prodej xxxxx x poskytování xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx plocha xx xxxxxx, kterou je xxxxx zametat, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx příslušných orgánů xxxxxx xxxxxx3), xx xxxxx se xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, prodej xxxxx x poskytování xxxxxx z prodejních xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx určený k xxxxxx účelu rozhodnutím, xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxx xxxxxxxxxxx stavebním xxxxxxx4) x xxxxxxx xxxxx xxxx poskytování xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x její blízkosti, xxxxxx xxx xxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zboží x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx mimo provozovnu, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavbě - xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obsahové xxxxxx xxxxxxxx „hostinská xxxxxxx“5) x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zahrádku xxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx3).

(9) Xxxxxxx je xxxxxxxx, uzavíratelný xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, opatřením xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem4) x celoroční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx Xxxxxxx xx zpevněná xxxxxx vymezená x xxxxxxx č. 1 xxxxxx nařízení, xxxxxx xxx využít xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy3) x xxxxxxx zboží, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xx zpevněná xxxxxx vymezená x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemku x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xxxxxx3) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(12) Prodejní xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, tržnice, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xx tržním xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxx tržiště xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržnice, xxxxxxx Centrum x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jedná xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx správcem xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx věku 18 xxx x xxxx xxx plně xxxxxxxxx.

(14) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx místo xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze využít xx xxxxxxxxx vlastníka xxxxxxx x x xxxxxxx místních komunikací x se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx6) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx nabízí x xxxxxxxxx mražené xxxxxxx x potraviny xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxx nealkoholických xxxxxx).

(15) Podomní prodej xx nabídka x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx obchůzky xxxxxxxxxxxx bytů7), bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(16) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x prodej xxxxx xxxx poskytování xxxxxx xx veřejném prostranství8) x xxxxxxxx neseného xxxxxxxx (xxxxxxxxxx, tyč, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxx apod.) nebo xxxxx z ruky.

(17) Xxxxxxxx prodej je xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x x xxxxxxx x. 2 tohoto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx motorového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx prodejna.

Čl. 3

Místa xxx prodej zboží x poskytování služeb

(1) Xxxxx pro xxxxxx xxxxx a poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx tržním xxxxx x xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx prodejní xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx zboží je xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tržiště Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx zřizovat x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx provozovna x xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx celém xxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx x blízkosti xxxxxxxxxx, musí x xxxxxxxxxxx funkčně xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxx občerstvení xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxxxx xx celém xxxxx xxxxx x xxxxxxxx míst xxxxxxxxx x příloze č.1 x x příloze x. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx prodej x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zakázán xx xxxxx území xxxxx Xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona9).

Čl. 4

Xxxx xxx prodej zboží x xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 a x příloze x. 2 tohoto xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx 1. xxxxxx do 30. listopadu.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx Centrum se xxxxxxxxx:

x) xx 6:00 xxxxx xx 02:00 xxxxx10) x době xxxxxxxx xxxx „Havířovské xxxxxxxxx“;

x) xx 6:00 xxxxx xx 22:00 xxxxx v xxxx xxxxxxxx akce „Xxxxxxx xxxxxxxx“ x „Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

(4) Denní xxxx xxxxxxx na Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx se stanovuje xx 6:00 xxxxx xx 18:00 hodin.

(5) Xxxxx xxxx prodeje xx xxxxxx místě, xxxxxxxxxxx prodejním místě x na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx od 7:00 xxxxx xx 21:00 xxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 9:00 xxxxx do 22:00 xxxxx.

(7) Xx xxxxx doby xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx. 3 xx 6 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Za dodržení xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx dle xxxx. 5 x 6 tohoto xxxxxx xxxxxxxxx prodejce.

(9) Xx xxxxxxxx xxxx prodeje x doby provozu xxx xxxx. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx povinen:

a) xx xxxxxxxxxx místě xxxxx jméno a xxxxxxxx prodejce, x xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsané xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku informace x jejím xxxxx (xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název), sídlo, xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx jí přiděleno, xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozovny;

b) xxxxxxxx, xxx prodejní xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zařízením;

c) umisťovat xxxxxxxx zařízení xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) udržovat prodejní xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx schůdnost x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odpadkovým košem x zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) zajistit, aby xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) ihned xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x příloze x. 2 tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx. xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství;

k) xxxxxxxx x na vyžádání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, které bude xxxxxxxx.

Xx. 6

Pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx vybaveno vhodným xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx bezprostředním xxxxx;

x) zajistit, aby xxxxxxxxx obaly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxx;

x) xxxxxxxx, aby na xxxxxxxxx xxxxx a x jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx ukončení xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, xxxxx xx místě vznikly x xxxxxxxx prodeje;

g) xxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat xxxxxxxx xxxxx a xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx xxx restaurační xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx bezprostřední xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxx xx ukončení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečistot, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx restaurační xxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxxxx roční xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx restaurační xxxxxxxx vyklizen;

d) xxx xxxxxxxx předložit xxxxxx xxxxxxxxxxx užívat prostor xxxxxxxxxxx zahrádky a xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx místě xxxxx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx x jejím xxxxx (xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obchodní firma xxxx xxxxx), sídlo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx jí xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) zajistit, xxx místo xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx prodejní xxxxxxxx xxx xx xxxxxx poskytování xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx bezprostředním xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklého xxxxxx x xxxxxxx x platnou legislativou;

f) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx s potravinami xxxxxx umístěny xxxxx xx xxxx;

x) zajistit, xxx mimo prodejní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx bezprostředním okolí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nečistot, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. xxxx doklady xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen:

a) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx čistotu x xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx dostatečným počtem xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxxxxxxx tržnice v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) na xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Provozní řád xxxxxxx, ve kterém xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho identifikační xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tržnice (xxxxxxx xxxxxxx);

x) neumožnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx tržnice;

e) xxxx evidenci xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném xx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxx11).

Xx. 10

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxxx jen „xxxxxxx“) xx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tržiště xxxx xxxx xxxxxxxx dobu;

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx tržiště xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nádob xx xxxxx x xxxxxxxx odstranění odpadu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) na xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx uvedena obchodní xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx podnikatele x xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx tržiště), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx zákres xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k provozování xxxxxxx;

x) xxxxxxxx počet x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prostoru xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx;

x) xxxx xxxxxxxx prodávajících x rozsahu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) zajistit, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx;

x) neumožnit prodejci xxxxxx, xxxxx prodejce xxxx příslušná xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx. jiné xxxxxxx příslušného orgánu xxxxxx správy xx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx;

x) zajistit x xxxxxxxx vzdálenosti od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (XX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxx.

(2) Prodejce xx prodejním xxxxx xx xxxxxxx:

x) na xxxxxxxxxx xxxxx uvést xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, zapsané xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx jménu (jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx firma xxxx xxxxx), číslo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx prodejním xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zemi;

d) udržovat xxxxxxxx místo v xxxxxxx;

x) zajistit, aby x bezprostředním okolí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prázdné přepravní xxxxx.

Xx. 11

Pravidla xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx

(1) Provozovatel Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (dále xxxx xxx „xxx“) xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxx čistotu x xxxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel do xxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxx xxx dostatečným xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) na xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx jméno x xxxxxxxx provozovatele xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx xxxx trhu, xxxxxxxx xxxxxx rozmístění jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx);

x) uložit x xxxxxxx trhu xxxxx xxxxxxx opravňujícího x provozování xxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx prodejních xxxx x prostoru xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx x nakupujících;

g) xxxx xxxxxxxx prodávajících x xxxxxxx uvedeném xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx12);

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxxx xx prvovýrobce xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx);

x) zajistit, xxx nebyl realizován xxxxxx xxxxx, které xxxx uvedeno x xxxxxxx č. 2 xxxxxx nařízení;

j) vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, osvědčení, xxxx. jiných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxx 25% doplňkového xxxxxxx xxxxxxxxxxx nepotravinových xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx míst na xxxx.

(2) Prodejce xx xxxxxxxxx místě je xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx prodejce, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xx veřejném xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxxxx o jejím xxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx osoby odpovědné xx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxx vybavení xxxxxxx prodejním zařízením, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxx xx xxxx;

x) udržovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx;

x) xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obaly xx xxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strážníci Xxxxxxx policie Xxxxxxx x pověření xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

Xx. 13

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxx xxx postihovat jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx13).

Xx. 14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx Xxxxxxxx č. 5/2017, kterým xx xxxxxx xxxxx xxx x Xxxxxxxx č. 3/2018, xxxxxx xx mění x doplňuje Nařízení x. 5/2017, kterým xx xxxxxx xxxxx xxx.

Xx. 15

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx nařízením xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx jsou:

a) příloha č. 1: „Tržiště Xxxxxxx, xxxxxxxxx kapacity, xxxxxx xxxxxxx a druhu xxxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 2: „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx kapacity, období xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vč. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“;

x) příloha č. 3: „Xxxxxxxx xxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

(3) Toto nařízení xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2021.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx

1) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §34 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §25 xxxx. 1 zákona x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Příloha č. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 278/2008 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx živností, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §25 xxxx. 1 xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

7) §3 xxxx. x) xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx.

8) §34 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 117/2001 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxx XXX xxxxx Havířova x xxxxxx klidu a x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx akcí xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx

11) §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 odst. 7 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §14a xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

§17 odst. 7 xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 304/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx svěřeneckých xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxx č. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Xxxxxxxx č. 475/2002 Sb., x xxxxxxx znalosti hub,

Platná XXX xxxxx Xxxxxxxx x místním poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, aj.