Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 8/2020

x místním poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 21.9.2020 xxxxxxxxx x. 506/15ZM/2020 xxxxxxx vydat xxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (dále xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Příloha č. 1

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Xxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx místní poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx.1)

Xx. 2

Předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výkopových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cirkusů, lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, umístění skládek, xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx x užívání xxxxxx prostranství pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl.2)

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x odstavci 1 xxxxxx článku (xxxx xxx „poplatník).3)

Čl. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx vyznačena xx xxxx v příloze č. 1. Xxxxxxx x. 1 xxxxx xxxxxxxx součást xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poplatník xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx veřejného prostranství xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx den xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx svátku, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povinnost nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X případě umístění xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx nejpozději xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4)

x) jméno, popřípadě xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, byl-li přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxxxxxxx v souvislosti x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx údaje xxxxxxxx pro stanovení xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxx, způsob, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Poplatník, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5)

(5) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx do třiceti xxx xxx dne, xxx nastala.6)

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj podle xxxx. 3 tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxx se nevztahuje xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx.7)

Xx. 5

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xxxx za každý x započatý m2 xxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx x každý x xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx služeb … 1 Kč,

b) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10 Kč,

c) xx xxxxxxxx zařízení sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10 Kč,

d) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 10 Xx,

x) za provádění xxxxxxxxxx xxxxx … 10 Kč,

f) xx xxxxxxxx xxxxxxx … 10 Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 10 Kč,

h) xx xxxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx … 5 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx … 2 000 Xx/xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího místa … 20 000 Xx/xxx,

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 … 200 Xx/xxxxx,

x) xx umístění xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx x xxxxxxxx x2 … 40 Xx/xxxxx,

x) za umístění xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx x xxxxxxxx x2 … 150 Xx/xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx i xxxxxxxx x2 … 1 500 Kč/rok,

g) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx … 3 000 Xx/xxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx … 3 000 Xx/xxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po dobu xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxx v xxx, xxx xxxx s xxxxxxxx veřejného prostranství xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx 30 xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx kalendářním xxxx xx dvou stejných xxxxxxx, xxxxxxx první xxxxxxx je splatná xxxxxxxxxx x den, xxx bylo s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx veřejného prostranství,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx částkou je xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxx.

(2) Připadne-li konec xxxxx splatnosti poplatku xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx xx poplatku

(1) Xxxxxxxx nepodléhají:

a) osoby, xxxxx jsou držiteli xxxxxxx XXX xxxx XXX/X (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství spočívajícího xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx odveden xx charitativní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.8)

(2) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx městem Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx x finanční spoluúčastí xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx 2 této vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxx Havířov x příspěvkovými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx na veřejných xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,

x) užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x článku 2 xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxx x pronájmu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx podmínky, že xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx příslušný poplatek,

g) xxxxxx předzahrádek, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx dočasně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx stavebního xxxxxxx se xxxx), xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plochu x xxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx či xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(3) Xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx xxx odst. 1 x 2 xxxxxx článku této xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ohlašovací xxxxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxxxxx.

(4) V případě, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx osvobození xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxx xxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxx zaniká.9)

Čl. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.10)

(2) Xxxx nezaplacené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.11)

Xx. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Poplatkové xxxxxxxxxx za předchozí xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2019, x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne 16.12.2019.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Josef Xxxxxx, XXX x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Ondřej Baránek x. x.

xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §4 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

7) §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

9) §14a odst. 6 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 odst. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx