Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

104/XX/2020 Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Xxxxxx

(xxxxxxxxxx x xxxxxx 1/2013 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx pod x. 5/XX/2013)

XXXXXXX X. 2

K XXXXXXXXXXXXX SMLOUVĚ

uzavřené mezi xxxxxx Xxxxxx x xxxx Nemile xxx 14.05.2012

Xxxxxx I.

Město Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXx. Xxx. Františkem Johnem, Xx.X.

xx xxxxxx x Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx nám. 510/6, PSČ 789 01

XX 00303640

xxxxxxxx spojení: Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx banka, x. x., xxxxx xxxx: 188491779/0300

x

xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxx. Xxxxxx Xxxxxx

xx xxxxxx x Xxxxxx 93, XXX 789 01

XX 00635871

xxxxxxxx spojení: Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxxxx účtu: 4318183319/0800

se x xxxxxxx s xxxxxxx XX xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxx 14.05.2012 xx smyslu §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx policii xxxxxxxxx, xxxxxxx na změně xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx:

Xxxxxx XX.

Xxxxxx II. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x souvisejících ustanovení xx xxxxxxxx o xxxxxxxx 7 xx 9 xxxxxxxxxx:

7. Městská xxxxxxx Zábřeh xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x obci Nemile. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx po dohodě x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. 7 xxxxxxxx vyhodnocování xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx x obci Xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxx xxxx Nemile xxxxxxx xxxxxxxx Městské xxxxxxx Xxxxxx vyhodnocení xxxxxxx z kamerového xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx určenou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínky, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. X případě vyhlášení xxxxx nebezpečí xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx ohrožení xxxxx (xxxx xxx „krizový xxxx“) xx xxxxx xxxxx Zábřeh, popř. xxxx xxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxx x obecní xxxxxxx, x xxxxxxxx-xx xxxxxxx stav xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx policie, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx na xxxxx obce Xxxxxx. X takovém xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III.

Úhrada xxxxxxx xx doplňuje x xxxxxxxx 7 až 9 následovně:

7. Xxxx Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx uhradit xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx podle xx. XX. xxxx. 7 x 8 xx území xxxx Xxxxxx xx xxxx 400 Kč (xxxxx: Xxxxxxxx xxxxx českých) xx xxxxxxxx výkon xxxxx jednoho strážníka xxxxxxx policie při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx výši 10 Xx (xxxxx: Xxxxx xxxxx českých) xx xxxxx 1 xx xx xxxxx Xxxxxx - Xxxxxx x xxxx. Výkon xxxxx je zahájen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx obce Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx do xxxxx Xxxxxx.

8. Xxxxxxx podle xxxx. 7 xxxxx xxxxxxx

x. náklady xx xxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x. xxxxxxx xx pohonné xxxxx x opotřebování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Úhradu xxxxxxx podle odstavce 7 tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, za nějž xx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx vystavené xxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX.

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech x xxxxxxxx originálu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Zábřeh x xxxxx xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxx xxxx Olomouckého xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Zábřeh x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dodatek xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dnů x zašlou xxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Tento xxxxxxx je xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Nemile a xxxxxx Xxxxxx xx xxx 14.05.2012 ve xxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxx 15.05.2019, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx nemění.

V Xxxxxx xxx 27.05.2020

Xxx. Xxxx Xxxxx v. r.

starosta xxxx Xxxxxx

X Zábřehu xxx 27.05.2020

XXXx. Xxx. Xxxxxxxxx John, Xx.X. x. r.

starosta xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. x. XXXX 75941/2020 x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx písemné xxxxxx o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25.7.2020.