Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

104/VS/2020 Dodatek x. 2 x veřejnoprávní xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxx Nemile

(uveřejněné x xxxxxx 1/2013 Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx č. 5/XX/2013)

XXXXXXX X. 2

K XXXXXXXXXXXXX SMLOUVĚ

uzavřené xxxx xxxxxx Zábřeh x xxxx Xxxxxx xxx 14.05.2012

Xxxxxx I.

Město Zábřeh

zastoupeno xxxxxxxxx xxxxx RNDr. Xxx. Xxxxxxxxxx Johnem, Xx.X.

xx sídlem x Xxxxxxx, Masarykovo xxx. 510/6, XXX 789 01

XX 00303640

bankovní xxxxxxx: Xxxxxxxxxxxxxx obchodní xxxxx, x. s., xxxxx xxxx: 188491779/0300

x

xxxx Nemile

zastoupena xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxx Šimkem

se xxxxxx x Nemili 93, XXX 789 01

IČ 00635871

xxxxxxxx xxxxxxx: Česká xxxxxxxxxx, x. x., xxxxx účtu: 4318183319/0800

se x xxxxxxx s xxxxxxx XX xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 14.05.2012 xx smyslu §3a xxxxxx č. 553/1991 Xx., o obecní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na území xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx:

Xxxxxx XX.

Xxxxxx II. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 7 xx 9 xxxxxxxxxx:

7. Xxxxxxx xxxxxxx Zábřeh bude xx xxxxx obce Xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx Nemile xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx x xxxx Nemile. Xxxxxx vyhodnocování xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

8. Plnění xxxxx xxxxx xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záznamů x kamerového systému xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Nemile xxxxxxx xxxxxxxx Městské xxxxxxx Zábřeh xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx záznamu.

9. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxx xxxxxxxx státu (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“) xx xxxxx xxxxx Zábřeh, popř. xxxx obce, x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úkoly xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, x vyžaduje-li xxxxxxx xxxx nepřetržitou xxxx zvýšenou přítomnost xxxxxxx policie, xx xxxxxxx městské xxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou omezit xxxxx úkolů Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx na xxxxx obce Xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx III.

Úhrada xxxxxxx xx doplňuje x xxxxxxxx 7 až 9 xxxxxxxxxx:

7. Xxxx Xxxxxx xx zavazuje xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx podle xx. XX. odst. 7 a 8 xx xxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx 400 Xx (slovy: Xxxxxxxx korun xxxxxxx) xx xxxxxxxx výkon xxxxx xxxxxxx strážníka xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx záznamu, x xxxx ve xxxx 10 Kč (xxxxx: Xxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx 1 xx na trase Xxxxxx - Nemile x xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx strážníka městské xxxxxxx do obce Xxxxxx x končí xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx.

8. Náklady podle xxxx. 7 xxxxx xxxxxxx

x. xxxxxxx na xxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x. náklady xx pohonné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx termínech xxxxxxxxxx xx 15. dne xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, za nějž xx úhrada xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx městem Xxxxxx.

Xxxxxx XXX.

1. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x hodnotou xxxxxxxxx, xxxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxx stejnopis obdrží xxxxx Zábřeh x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.

2. Xxxxxxx k xxxxxx dodatku tvoří xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany zveřejní xxxxx xxxxxxx bezodkladně xx xxxx xxxxxxxx xx svých úředních xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx x zašlou jej xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxx Xxxxxx xx xxx 14.05.2012 xx xxxxx xxxxxxx x. 1 ze xxx 15.05.2019, xxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxx dotčena, xx xxxxxx.

X Xxxxxx xxx 27.05.2020

Ing. Petr Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

X Xxxxxxx xxx 27.05.2020

RNDr. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx, Xx.X. x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje x. x. XXXX 75941/2020 x xxxxxxx souhlasu x uzavřením xxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 25.7.2020.