Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 8/2020

o místním xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx se xx svém zasedání xxx 31.8.2020 usnesením x. XX/2020/802 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 zákona č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „vyhláška“):

Přílohy

Čl. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx prostranství na xxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxxx „xxxxxxxx“).

(2) Správcem xxxxxxxx xx Magistrát města Xxxxxx Králové (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“).1)

Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx podílejí xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1.

Xx. 2

Xxxxxxx poplatku a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx výkopových xxxxx, umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxx umístění stavebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx cirkusů, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx skládek, xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx tvorby filmových x televizních xxx.2)

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1.3)

Xx. 3

Xxxxxxx prostranství

Poplatek xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, která xxxx vyjmenována v xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx mapě v xxxxxxx x. 3 - 28. Xxxx xxxxxxx tvoří nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Poplatník xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx, než 5 xxx, je xxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 2 xxx xx xxxxxxx xxx záboru xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx4)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx poplatku souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5)

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů ode xxx, xxx xxxxxxx.6)

(5) Xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xx 15 xxx.

(6) Ohlašovací xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx je od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx x xxxxxxxx x2 x xxxxx x započatý xxx:

x) xx umístění zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

- na Riegrově xxxxxxx, xxx. 28. xxxxx, xx. Xxxxx, xx. Dukelská, podchod xx. Xxxxx XX., xx. Xxxxx XX. (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx od xx. 502 xx čp. 522), xx. X. X. Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx., ul. Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx., ul. Xxxxxxxx, xx. Puškinova, Xxxxxxxx xx. (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXXXXX), ul. X Koruny, Xxxxxx xxxx ... 100,- Xx

- předsunuté prodejní xxxxx7) … 10,- Xx

- xxxxxxxxxxxx … 3,- Xx

- v xxxxxxxxx neuvedených výše x článku 5 xxxx.1, xxxx. a) xxxx xxxxxxxx … 30,- Xx

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx sloužících pro xxxxxxxxxxx xxxxxx … 10,- Xx

x) za xxxxxxxxx výkopových prací … 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x skládek … 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 50,- Xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx … 2,- Xx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx akce … 10,- Xx

x) za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x televizních xxx … 10,- Xx

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x. za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxx

- na xxxxx X … 10 000,- Kč/týden

- na xxxxx B … 3 500,- Kč/týden

- xx xxxxx X … 500,- Kč/týden

Plochy X, X a X xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3 této xxxxxxxx.

x. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxx xxxxxxxx nařízením xxxxx Hradec Xxxxxxx x. 18/2006, kterým xx xxxxxxxx oblasti xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxx ISP)

- stání xxxxxxxxx 24 h xxxxx

- pro první xxxxxxx … 1 500,- Xx/xxxxxxx/ xxxxx

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provozovatele … 1 900,- Xx/xxxxxxx/ xxxxx

· stání xxxxxxxxx xxxxx v době xx 8.00 hod. xx 18.00 hod.

- xxx první vozidlo … 1 000,- Xx/xxxxxxx / měsíc

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx … 1 500,- Kč/vozidlo / xxxxx

· xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx 18.00 xxx. do 8.00 xxx.

- xxx xxxxx xxxxxxx … 1 000,- Xx/xxxxxxx / xxxxx

- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx … 1 500,- Xx/xxxxxxx / xxxxx

Xx. 6

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, neděli nebo xxxxxx uznaný svátek, xx dnem, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx, nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxxx x úlevy

(1) Xxxxxxxx xx neplatí:

a) za xxxxxxxxx trvalého parkovacího xxxxx xxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X8),

x) x akcí xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx charitativní x xxxxxxx xxxxxxxxx účely9).

c) xx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dle xx. 2, xxxx. 1., xxxxx xx xxxxxxxxxxx do 31.12.2020, x výjimkou provádění xxxxxxxxxx prací, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Od poplatku xx xxxx osvobozují:

a) xxxxxxxxxx město Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx zřízené xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx záštitou Města Xxxxxx Králové, xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zařazené xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx xx programu Xxxxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x vlastníkem xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

d) xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx poplatků xxxxxxxxx v xx. 5, xxxx. 2, xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxx orgány xxxxxx správy x xxxxxxx xx na 1/10 xxxxxxx xxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebudou-li xxxxxxxx zaplaceny poplatníkem xxxx nebo xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx platebním výměrem xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.10)

(2) Xxxx nezaplacené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxx správce xxxxxxxx zvýšit až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx.11)

Xx. 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně závazná xxxxxxxx č. 7/2017 x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 20.06.2017 x obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx č. 4/2020, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 7/2017 o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

Čl. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx. (25.9.2020)

xxxx. XxxxxXx. Alexandr Hrabálek, XXx.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Monika Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Přílohy

Příloha x. 1

Odbory xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx místního xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx:

1) Xx výběru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx správy xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

2) Xx výběru xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nařízení x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx podílí xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx.

3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx silniční správní xxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxx výčet veřejných xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx x xxxxx xxxx jejich xxxxx (včetně průchodů, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pasáží, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 8 - x. 28.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přílohách x. 4 - 7.

3. Parky x xxxx - Bidlův xxxx, Háječek, Kubištovy xxxx, Xxxxxxx xxxx, xxxx x XX Xxxxxxxxxx, xxxx X. Xxxxxx, Sukovy xxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx

4. Xxxxx xxxxxx xxx cirkusy, lunaparky x jiné xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx x. 214/3 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové x xxxxxxxxx xxxxxxx č. 402 a x. 98/7 x katastrálním xxxxx Xxxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx - xxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 3.

5. Xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx vymezený xxxxxxxx x.x. 632/1 v x.x. Pražské Předměstí - ulice X Xxxxxx

x) xxxxxxx ležící xx pozemcích x.x. 2222, 2223 x xx.x.x.2733, xxx x x.x. Xxxxxxx Předměstí - xxxxx Haškova

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x.x. 167/97 v x.x. Xxxxxxx Předměstí - ulice Průmyslová

Příloha x. 3

Umístění xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxx xxxxxxx na náměstí 28. října

Příloha x. 5

Xxxxxxx x nákupního xxxxxxxxx Hvězda

Příloha x. 6

Xxxxxxx x nákupního xxxxxxxxx Xxx Xxxxxx x xxxxx Milady Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 7

Xxxxxxx x xxxxxxxxx střediska Xxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 8

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 9

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx Králové

Příloha x. 10

Xxxxxxx prostranství - Xxxxx

Xxxxxxx x. 11

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 12

Xxxxxxx prostranství - Xxxxxxx Lhota

Příloha x. 13

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 14

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxx Xxxxxx Králové

Příloha x. 15

Xxxxxxx prostranství - Xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 16

Xxxxxxx prostranství - Xxxxxx

Xxxxxxx č. 17

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Plačice

Příloha x. 18

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Plotiště nad Xxxxx

Xxxxxxx x. 19

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Pouchov

Příloha x. 20

Veřejné xxxxxxxxxxxx - Pražské Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 21

Xxxxxxx prostranství - Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 22

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxx

Xxxxxxx x. 23

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Slatina x Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 24

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Slezské Xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 25

Veřejné xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx x. 26

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx č. 27

Xxxxxxx prostranství - Xxxxxx

Xxxxxxx č. 28

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx - Xxxxxx

1) §15 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2) §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §4 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové, Xxxxx xxx, v xxxxxxx znění

8) §4 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích