Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

80/XX/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxx Nezabylice

- výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx projednávání xxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků

uzavřená xx základě xxx. §63 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), x xxx. §105 zák. x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx

XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX

XX: 00261891

se sídlem: Xxxxxxxxx 4602, 430 28 Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx: XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, primátorem

Obec Xxxxxxxxxx

XX: 00673170

xx sídlem: Xxxxxxx 6, 430 01 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: Marcelou Xxxxxxxxx, starostkou

1.

Předmět smlouvy

Touto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přenáší xxxx Nezabylice na Xxxxxxxxxx xxxxx Chomutov x&xxxx;xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní zřízení), a xxx. §105 zák. x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx do 31.12.2021.

3. Xxxx smlouvu lze xxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1. Xx xxxxx xxxxx přenesené xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx čl. X. xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx Statutárnímu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 3.100,- Kč xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. X této xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sazba xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxxxx města Chomutova x. 19 626441/0100 xxxxxx u Xxxxxxxx xxxxx x.x., x xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx k 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx doručí obci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 14.1. xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx splatná xxxx xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx pokuty x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxx xxxxxxx Statutárního xxxxx Chomutova.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. X xxxxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rady statutárního xxxxx Xxxxxxxxx x. 205/20 xx xxx 16.3.2020 x usnesením xxxx Xxxxxxxxxx x. 77/10 ze xxx 28.1.2020.

2. Otázky touto xxxxxxxx xxxxxxxx neupravené xx řídí xxxxxxx x obcích, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Spory x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

4. Obě xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po dobu 15 dnů.

5. Xxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxxxxxxxx město Chomutov, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx stejnopis xxxxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 2.6.2020

XXXx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx xxx 20.5.2020

Marcela Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx Ústeckého xxxxx

Xxxxx Hradební 3118/48, 400 02 Ústí xxx Labem Odbor xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx živnostenský xxxx

Xxxxx: 8. xxxxxx 2020

Spisová xxxxxx: XXXX/092652/2020/3

Xxxxx xxxxxxx: XXXX/094062/2020/XX

Xxxxxxxx/xxxxx: Xx. Xxxxx Xxxxxxx/313

Xxxxx xxxxx/xxxxxx: 1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx kraje xxxxxx dle xxxxxxxxxx §63 odstavce 1 x §66c xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx §67 xxxxxxxx 1 xxxx. x) zákona č. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ustanoveni §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx o nich, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Chomutov xx xxxxxx Chomutov, Xxxxxxxxx 4602, XX 00261891 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obcí Xxxxxxxxxx xx xxxxxx Nezabylice, Xxxxxxx 6, XX 00673170, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Chomutov xxx 2.6.2020 x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxx 20.5.2020.

XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx dle §68 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odvolání xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxxx xx xxx oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Johanka Xxxxxxxx v. r.

vedoucí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 1. xxxxxxxx 2020.