Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

79/XX/2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Chomutov x xxxx Xxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxx působnosti xx xxxxx projednávání xxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přestupků

uzavřená xx xxxxxxx ust. §63 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), x xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx o nich

STATUTÁRNÍ XXXXX XXXXXXXX

XX: 00261891

xx xxxxxx: Xxxxxxxxx 4602,430 28 Chomutov

zastoupené: XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxx, primátorem

OBEC XXXXXX

XX: 00262013

se xxxxxx: Xxxxxx xx. 3, Xxxxxx 431 02

xxxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, starostou

I.

Předmět xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx Statutární město Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), x xxx. §105 xxx. x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky a xxxxxx x nich, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxx, kdy rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxx xx 31.12.2021.

3. Xxxx xxxxxxx xxx změnit jen xxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

XXX.

Xxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx čl. X. této smlouvy xxxxxx obec Xxxxxx xx svého xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx částku ve xxxx 3.100,- Xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx projednán xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxx Statutárního města Xxxxxxxxx č. 19-626441/0100 xxxxxx x Komerční xxxxx x.x., a xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx k 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx obci Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 14.1. roku xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx je splatná xxxx xx 14 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx. 

3. Xxxxxxx xxxxxx x náhrada xxxxxxx xxxxxx x přestupcích xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx ustanovení

1. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx statutárního xxxxx Chomutova x. 357/20 xx dne 27.4.2020 x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx 9.3.2020.

2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x obcích, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx občanským xxxxxxxxx.

3. Xxxxx z této xxxxxxx rozhoduje Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx zveřejnit xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx každému xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx obcí.

6. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Statutární xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxx kraje spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 15.5.2020

XXXx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx

X Xxxxxxx xxx 21.5.2020

Xxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Hradební 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: 1. xxxxxx 2020

Xxxxxxx značka: KUUK/088469/2020/3

Číslo xxxxxxx: XXXX/090535/2020/XX

Xxxxxxxx/xxxxx: Xx. Xxxxx Xxxxxxx/313

Xxxxx xxxxx/xxxxxx: 1/0

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxx Ústeckého xxxxx vydává dle xxxxxxxxxx §63 xxxxxxxx 1 x §66c xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §67 odstavce 1 xxxx. g) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx příslušnosti x projednávání xxxxxxxxx xxx výkon přenesené xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx sídlem Chomutov, Xxxxxxxxx 4602, IČ 00261891 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxx xx sídlem Xxxxxx, Xxxxxx 3, XX 00262013, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx dne 15.5.2020 x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx dne 21.5.2020.

XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx x tomu, že xxxx účastníkům x xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx dle §68 xxxx. 4 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx podat xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx lhůty xx den xxxxxxxxxxx xx dni oznámení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx x xxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxxx oddělení správních xxxxxxxx

Xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx moci dne 19. xxxxxx 2020.