Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 6/2020,

kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx určené úseky xxxx x stání xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxxxx cenu

Rada xxxxx Havířova se xx xxx schůzi xxx 17.08.2020 usnesením x. 2307/51RM/2020 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x xxxxxxxxxxx §11 odst. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxx:

Přílohy

Ceník

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx nařízením xx xx území xxxxx Havířova xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxx časově xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 24 hodin, (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx“).

Xx. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx parkoviště xxx xx. 1 xx xxxxxxxx takto:

a) Xxxxxxxx X: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ul. Xxxxxxxx x Havířově-Městě (grafické xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1).

x) Lokalita X: xxxx místní xxxxxxxxxx Dlouhá xxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2).

c) Xxxxxxxx X: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx x Havířově-Městě (grafické xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3).

x) Lokalita X: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x xx. Xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4).

x) Xxxxxxxx E: xxxx xxxxxx komunikace xx xxxxxxx komerčního xxxxxxx xx xxx. Republiky x Havířově - Xxxxx (grafické xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5).

Xx. 3

Doba xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx placeném xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx X:

- xxxxxxx až xxxxx xx 09:00 - xx 19:00 xxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zpoplatněny)

 - xxxxxx xx 09:00 - xx 13:00 xxxxx (první xxx xxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx)

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dny.

b) Lokalita X:

- xxxxxxx xx xxxxx od 08:00 - xx 18:00 xxxxx

- xxxxxx od 08:00 - xx 12:00 xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tyto dny.

c) Xxxxxxxx X a X:

(xxxxx všední den xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx zpoplatněno)

- xxxxxxx xx 07:30 - do 16:00 xxxxx

- úterý xx 07:30 - xx 14:00 xxxxx

- středa xx 07:30 - xx 16:00 xxxxx

- xxxxxxx od 07:30 - do 14:00 xxxxx

- pátek xx 07:30 - xx 13:00 xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tyto xxx.

x) Xxxxxxxx E:

- pondělí xx xxxxx od 08:00 - do 18:00 xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 4

Placení sjednané xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x době xxxxxxx v xx. 3 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx užít xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ceny xx xxxxxxxxx (dále xxx „parkovné“) xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx motorových vozidel xx místních komunikacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxx“).

(2) Cena parkovného xx dle Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Parkovné xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxxx C x X xxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx roční parkovací xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxxx xxxx xxxxxx parkovací xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx silničního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx místě xx xxxxxx xxxxx vozidla xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené xx tomto xxxxxxx x xxxxxxx čitelné.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokáže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx si xxxxxxx x xxxx.

Xx. 5

Parkovací xxxxx

(1) Za stání xxxxxxxxx jednoho vozidla xx xxxxxxxx parkovišti x xxxxxxxx X x D mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tito xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) podnikající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, sídlem, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx 86/2 x Xxxxxxxx-Xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx2),

(xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele xxxxx xxxxxxxxxxx služeb Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx parkovací xxxxx xx povinen x xxxxxxx xxxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx parkovné za xxxxxxxxx v xxxxxxxx X x X, xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádat x jednu xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Parkovací xxxxx xxxxxxxx, dle xxxx xxxxx, xxxx xxxxx:

Xxx XX1(xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x. 6).

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx(x) xxxxxxx,

x) datum xxxxxxx x ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx),

x) xxxxx xxxxxx, razítko x podpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx PK2(grafické znázornění x xxxxxxx č. 7).

x) registrační xxxxx xxxxx

x) datum xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 6 a 7 xxxxxx xxxxxxxx (XX1 - příloha x. 6; PK2 - xxxxxxx č. 7).

(8) X xxxxxxx ztráty, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxx parkovací xxxxx (xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX1 je x xxxxxxx xxxxx registrační xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kartu xxxxxx xx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx karta. Tato xxxx vydaná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dle Ceníku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx úsecích. Xxxxxxxx nové xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx zbytek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 4 xxxxxx nařízení.

Čl. 6

Xxxxxxxx a sankce

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx součástí xxxxxx xxxxxxxx jsou přílohy:

- Xxxxxxx x. 1 - grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 3 - grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx č. 4 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 5 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 6 - vzor xxxxxxxxx xxxxx XX1

- Xxxxxxx x. 7 - xxxx xxxxxxxxx xxxxx PK2

Čl. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxxxxx Nařízení č. 1/2019, kterým se xxxxxxxx xxxxxxx města, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxx účinnosti 15. xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx vyvěšení x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx.

Xxx. Josef Bělica x. r.

primátor města

Ing. Xxxxxx Baránek v. x.

xxxxxxxx primátora xxx xxxxxxxxx a správu xxxxxxx

Xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx určených xxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxx xx parkování

(1) Xxxxxxx xxxxx (lokality), xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jejich xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx (parkování) xxxxxxxxxx motorového vozidla xx xxxxx xx xxxx časově xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 24 xxxxx, jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx1).

(2) Xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxxxxx parkovišti (xxxxxxxx) se xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx A: … první xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx 20 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxxx

x) Xxxxxxxx X: … 20 Kč za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxx C x D: … xxxxx xxx hodina xx zdarma, xxxx 20 Kč xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) Xxxxxxxx X: … 20 Xx xx každou započatou xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx parkovného, xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 xxxx. x) tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podnikání, sídlem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx 86/2 x Xxxxxxxx-Xxxxx, x xxxxxx zaměstnanci, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx X x X, xx xxxxxxx zakoupené xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx xx jeden xxx. Postup xxxxxxxx xxxxxxxxxxx karet xx xxxxxxx x xxxxxxxx1).

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx takto: … 250 Kč/ xxx.

Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví takto: … 50 Xx/xxxxx xxxxxxxx.

(4) Bez úhrady xxxxxxxxxx, uvedeného x xx. 1 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx statutárním městem Xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx na základě xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xx. 2

Osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx X, X x E jsou xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru, a xx jen xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxx výkonu xxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ZTP x XXX/X, xxxxx xxxx xx parkovacích xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxx xxxxxxx IP 12 xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx X 7 (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xx xx xxxx xxx. xxxxxxx 2 hodin. Xxxxxxxxx xxxxxx osvobození xx placení parkovného xx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx sklo xxxxxxx.

(2) Xx placení xxxxxxxxxx xx placeném xxxxxxxxxx x lokalitách X x X jsou xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vozidel Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jen xxx xxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx správců xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx,

x) označených xxxxxxx společností provádějících xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označených služebních xxxxxxx obchodních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxx Xxxxxxxx, a xx xxx při xxxxxx xxxxxx činnosti,

e) xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx jen xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX a XXX/X, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XX 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazem X 7 (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xx na xxxx max. 2 xxxxxx,

x) xxxxxxx zásobování xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Ceník xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místních xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx komunikacích xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 04.02.2019.

(2) Xxxxx Xxxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel na xxxxxxxx komunikacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx schválen Xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2307/51RM/2020 dne 17.08.2020.

(3) Tento ceník xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx následujícím xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx úřední xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xxx. Iveta Grzonková x. x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Nařízení č. 6/2020, kterým se xxxxxxxx oblasti města, xx xxxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxx za xxxxxxxxx xxxx.

1) Xxxxx č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úřadovnou na xx. Xxxxxxxxx 86/2 x Xxxxxxxx- Městě, xx rozumí osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx totožné x místem xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxxxxxx, xxxx na xx. Xxxxxxxxx 86/2 v Xxxxxxxx-Xxxxx.