Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 6/2020,

xxxxxx xx xxxxxxxx oblasti xxxxx, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx sjednanou cenu

Rada xxxxx Havířova xx xx xxx xxxxxx xxx 17.08.2020 xxxxxxxxx x. 2307/51XX/2020 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 x §102 xxxx. 2 písm. x) zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto nařízení:

Přílohy

Ceník

Čl. 1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xx území xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx komunikací xxxx jejich xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x cenovými xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx dobu časově xxxxxxxx, nejvýše xxxx xx 24 hodin, (xxxx xxx „placené xxxxxxxxxx“).

Xx. 2

Xxxxxxxx placených xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx. 1 xx xxxxxxxx xxxxx:

x) Lokalita X: část xxxxxx xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (grafické xxxxxxxxxx x příloze x. 1).

x) Xxxxxxxx X: xxxx místní xxxxxxxxxx Dlouhá xxxxx x Havířově-Městě (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2).

x) Xxxxxxxx X: část xxxxxx xxxxxxxxxx před budovou Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x ul. Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 3).

x) Xxxxxxxx X: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx Xxxxxxxxxx města Havířova x ul. Xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx-Xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 4).

e) Xxxxxxxx X: xxxx xxxxxx komunikace za xxxxxxx komerčního xxxxxxx xx xxx. Republiky x Havířově - Xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze x. 5).

Xx. 3

Doba zpoplatněného xxxxx

(1) Doba xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxxxx X:

- xxxxxxx xx xxxxx xx 09:00 - xx 19:00 xxxxx (xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx)

&xxxx;- xxxxxx xx 09:00 - xx 13:00 xxxxx (první xxx xxxxxx stání xxxxxx xxxxxxxxxxx)

xxxx xxxxxx uznané xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx dny.

b) Lokalita X:

- xxxxxxx xx xxxxx od 08:00 - xx 18:00 xxxxx

- xxxxxx xx 08:00 - xx 12:00 xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx tyto xxx.

x) Xxxxxxxx X a X:

(xxxxx všední den xxxxx půl hodiny xxxxx xxxx zpoplatněno)

- xxxxxxx od 07:30 - do 16:00 xxxxx

- xxxxx xx 07:30 - xx 14:00 hodin

- xxxxxx xx 07:30 - xx 16:00 xxxxx

- xxxxxxx xx 07:30 - xx 14:00 xxxxx

- xxxxx od 07:30 - xx 13:00 xxxxx

xxxx xxxxxx xxxxxx svátky připadající xx xxxx dny.

d) Xxxxxxxx X:

- xxxxxxx xx xxxxx xx 08:00 - xx 18:00 hodin

mimo státem xxxxxx svátky připadající xx tyto xxx.

(2) Xxxx dobu xxxxxxxxx x xxxx. 1 xxxxxx článku xxx xxxxxxx parkoviště užívat xxxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx parkoviště xxx v xxxx xxxxxxx x xx. 3 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zaplacení xxxx xx parkování (dále xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx místních xxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxx“).

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx Ceníku xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx parkovištích podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(4) X xxxxxxxx X x X mohou xxxxx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx platné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx vozidla xxx, xxx byly xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x vnějšku xxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplacení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx parkovací karty, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Za xxxxx xxxxxxxxx jednoho xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalitě X x X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Zastupitelstva xxxxx Havířova,

c) podnikající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx 86/2 x Xxxxxxxx-Xxxxx, x xxxxxx zaměstnanci2),

(dále xxx „xxxxxxxxx žadatel“).

(2) Xxxxxxxxx xxxxx vydává xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx komunálních služeb Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx karty xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x oprávněného xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněný xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx X a D, xxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx oprávněný xxxxxxx xxxx žádat x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx karta xxxx xxxxxxxxxxx žadateli xxxxxx až po xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx obsahuje, xxx xxxx xxxxx, tyto xxxxx:

Xxx PK1(grafické xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 6).

x) xxxxxxxxxxx značku(y) xxxxxxx,

x) xxxxx začátku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx karty (roční),

c) xxxxx xxxxxx, razítko x xxxxxx vydávajícího xxxxxxxxxxx.

Xxx XX2(xxxxxxxx znázornění x xxxxxxx x. 7).

x) registrační xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxx x ukončení platnosti xxxxxxxxx xxxxx

x) razítko x podpis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 6 x 7 xxxxxx xxxxxxxx (XX1 - xxxxxxx x. 6; XX2 - xxxxxxx č. 7).

(8) X případě ztráty, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (duplikát), která xxxxxxx úhradě xxxx xxx Ceníku xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(9) X xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX1 xx x xxxxxxx xxxxx registrační xxxxxx držitel povinen xxxxxxxxx kartu vrátit xx xxxxx komunálních xxxxxx Magistrátu města Xxxxxxxx, kde xx xxxx vydána xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxx xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určených xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xx. 4 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxxxxx a xxxxxx

(1) Xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx strážníci Xxxxxxx xxxxxxx Havířov.

(2) Xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx nařízením bude xxxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx jsou přílohy:

- Xxxxxxx x. 1 - xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx A.

- Xxxxxxx x. 2 - xxxxxxxx znázornění lokality X.

- Příloha č. 3 - grafické xxxxxxxxxx lokality C.

- Xxxxxxx x. 4 - xxxxxxxx znázornění xxxxxxxx D.

- Xxxxxxx x. 5 - xxxxxxxx znázornění xxxxxxxx X.

- Xxxxxxx x. 6 - xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX1

- Xxxxxxx č. 7 - vzor xxxxxxxxx xxxxx XX2

Xx. 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx zrušuje Nařízení č. 1/2019, kterým se xxxxxxxx xxxxxxx města, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxx xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xxx. Josef Xxxxxx x. r.

primátor xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a správu xxxxxxx

Xxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejich určených xxxxxxx

Xx. 1

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xx xxxxx na xxxx časově omezenou, xxxxxxx však na 24 hodin, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx1).

(2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) se xxxxxxx xxxxx:

x) Lokalita X: … xxxxx dvě xxxxxx stání xxxx xxxxxx, xxxx 20 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxxx

x) Xxxxxxxx X: … 20 Kč za xxxxxx započatou hodinu xxxxx

x) Xxxxxxxx X x X: … xxxxx xxx hodina xx zdarma, xxxx 20 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) Lokalita X: … 20 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxx parkovného, xxxxxxxxx x čl. 1 xxxx. 2 xxxx. x) tohoto xxxxxx, xxxxx zaměstnanci Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, členové Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx podnikání, sídlem, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx 86/2 x Havířově-Městě, x jejich xxxxxxxxxxx, xxxx placené xxxxxxxxxx x xxxxxxxx C x X, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx bude xxxxxxx odbor komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx na jeden xxx. Postup vydávání xxxxxxxxxxx karet je xxxxxxx v nařízení1).

Cena xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx parkování xx xxxxxxx xxxxx: … 250 Xx/ xxx.

Xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxx parkovací karty xxxx uplynutím xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx: … 50 Xx/xxxxx xxxxxxxx.

(4) Bez xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 2 tohoto ceníku, xxxx být placené xxxxxxxxxx užíváno xxxxxxxxx x xxxx akcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx městem Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxx odbor xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx parkovného

(1) Xx xxxxxxx parkovného xx xxxxxxxx parkovišti x xxxxxxxxxx X, X x X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx XX, Xxxxxxx xxxxxxx Havířov, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx technické xxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxx při výkonu xxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějících xxxxxxxx a údržbové xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označených xxxxxxxxxx xxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx,

x) vozidel xxxxxxxx xxxxxxx XXX x XXX/X, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxxx xxxxxxx XX 12 xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx X 7 (xxxxxxxx xxxxxxx přepravující xxxxx těžce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xx xx xxxx max. xxxxxxx 2 hodin. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx parkovného xx umístění xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyznačením xxxx příjezdu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx placení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x lokalitách X x X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Policie ČR, Xxxxxxx policie Havířov, xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx jen xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údržby xxxxxxxxxx, x to xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx provádějících xxxxxxxx a údržbové xxxxx na placených xxxxxxxxxxxx,

x) označených xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Havířova, a xx jen xxx xxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pohřebních xxxxxx, x xx xxx xxx výkonu jejich xxxxxxxx,

x) označených služebních xxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX x XXX/X, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx značkou XX 12 xxxxxxxx x xxxxxxxxxx průkazem X 7 (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zdravotně xxxxxxxxxx), x xx xx xxxx max. 2 xxxxxx,

x) vozidel xxxxxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx naložení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxx Ceník xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ruší Xxxxx xx stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx místních komunikacích xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 04.02.2019.

(2) Xxxxx Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx schválen Xxxxx xxxxx Havířova xxxxx xxxxxxxx 2307/51XX/2020 xxx 17.08.2020.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx na úřední xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxxx č. 6/2020, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx určené xxxxx xxxx x stání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

1) Zákon č. 526/1990 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxxxxx podnikající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx úřadovnou xx xx. Xxxxxxxxx 86/2 x Xxxxxxxx- Xxxxx, xx rozumí osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je totožné x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xx. Xxxxxxxxx 86/2 v Xxxxxxxx-Xxxxx.