Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Mladá Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 4/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxx xx na xxxx zasedání xxx 29.5.2020 xxxxxxxxx č. 2267 usneslo xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o místních xxxxxxxxxx, xxxxxxx pozdějších xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §10 xxxx. d) a §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

XX. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Mladá Boleslav (xxxx jen „město“) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Boleslav (xxxx xxx „správce xxxxxxxx“).1)

XX. 2

Poplatník

(1) Xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních odpadů xxxxx2):

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx osoba, xxxxx xx ve vlastnictví xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byt xxxx xxxxxxx dům, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxxxxx xxxxx; má-li xx xxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx rodinnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jsou xxxxxxx platit poplatek xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Xx fyzické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xx fyzické xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx může poplatek xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx poplatek xx xxxx fyzických xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení x data xxxxxxxx xxxx, za xxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

XX. 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xx povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vznikla.

(2) Xxxxxxxxx xxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení, xxxxx přihlášení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Současně uvede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx čl. 2 odst. I xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx rekreaci nebo xxxxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx evidenčním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvede xxxxxxxxx parcelní xxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx. V případě xxxx xx poplatník xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxx nachází, x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx očíslovány.

(4) Xx lhůtě xxxxx xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x individuální xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxx, který xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx také adresu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.4)

(6) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.5)

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 a 3 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx své xxxxxx desce.6)

Čl. 4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba poplatku xxxx 400,-- Xx x xx xxxxxxx:

x) x částky 150,-- Xx xx kalendářní xxx a

b) z xxxxxx 250,-- Xx xx xxxxxxxxxx rok. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx x kalendářní xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx za xxx 2019 na xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxx: 33.143.386,-- Kč x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 33.143.386,-- Xx xxxxxx 42.362 (xxxxx xxxxxxxxxxxx osob xx xxxxx xxxx + xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x individuální xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx) = 782,38 Xx. Z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. 1 písm. x) této xxxxxxxx xx výši 250,-- Xx.

(3) X případě xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx změny xxxxxxxx podle čl. 6 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx poplatek xxxxx x xxxxxxx výši, xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Dojde-li xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx stanovení počtu xxxxxx rozhodný xxxx x poslednímu xxx xxxxxx xxxxxx.7)

XX. 5

Splatnost xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx 2x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 31.5. x xx 30.11. xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxx Xx. xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odst. 1 tohoto článku xxxxxxxx, xx poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx.

XX. 6

Xxxxxxxxxx xx poplatku

(1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) této xxxxxxxx, xxxxx je:8)

a) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx děti do 3 let xxxx, xxxxxxxxx zařízení pro xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx smlouvy,

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx rozhodnutí soudu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx poplatku xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx:

x) x dlouhodobým xxxxxxx mimo republiku (xxxx xxx 6 xxxxxx)

x) xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx 6 měsíců)

c) x xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx.

Xxxx případy je xxxxxxxxx povinen ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xx 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. 7

Xxxxx od xxxxxxxx

1) Xx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx náleží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále také "xxxxxxxxx xxxxx") x xxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx. 2 až 6 xxxxxx článku xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx. 2 xx 6 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

2) Poplatník (xxxxxxxx xxxxxxxx) může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Mladá Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x čárovým xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyjmenované x xxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx.

3) Poplatník (xxxxxxxx xxxxxxxx) odevzdává xx místo vyjmenované x xxxxxxx č. 2 této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx (xxx xxxxxxxx 6 tohoto xxxxxx vyhlášky) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kterým xx xxxxxx od 1.4. xx 30.9. x xx xxxxxxx následujících xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx.

4) Bodové xxxxxxxxxx vytříděného xxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx 1 xx

Xxxxx

1,50

Xxxxxxxx xxxxx

7,50

Xxxx

0,39

Xxxxxx xxxxx

6,00

Xxxxxxxx

2,49

5) Xxxxxx kategorie x koeficient xxxxx xxxx:

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x 31.12. xxxxxxxxxxxx roku:

Kategorie

Počet xxxx

xxxxxxxxxx

0 - 15 xxx

0,75

16 -70 xxx

1,00

Xxx 70 xxx

0,50

6) Výše xxxxx xx poplatku xx xxxxxx xxxxxxx, shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 1,00

Xxxx xxxxx xx osobu xxxxxxxxxx xx období xxxxx xxxxxx

Xxxx úlevy xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx

1 - 24 xxxx

10,-- Xx

20,-- Xx

25 - 49 xxxx

30,-- Xx

60,-- Xx

50 - 99 xxxx

60,-- Xx

120,-- Kč

nad 100 xxxx

90,-- Xx

180,-- Kč

Počet xxxx koeficient 0,75

Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxx měsíců

Výše xxxxx xx xxxxx poplatníka xx xxx

1-18 xxxx

10,-- Xx

20,-- Xx

19-37 bodů

30,-- Xx

60,-- Xx

18-75 xxxx

60,-- Xx

120,-- Kč

nad 76 xxxx

90,-- Kč

180,-- Xx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx 0,50

Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxx měsíců

Výše úlevy xx osobu poplatníka xx rok

1 - 12 xxxx

10,-- Xx

20,-- Xx

13-25 xxxx

30,-- Kč

60,-- Xx

26 - 50 xxxx

60,-- Xx

120,-- Xx

xxx 51 bodů

90,-- Xx

180,-- Xx

XX. 8

Navýšení xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx seznamem.9)

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.10)

XX. 9

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx11)

(1) Xxxxxxx-xx nedoplatek xx xxxxxxxx poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx nezletilý x xxxxxxx xxxx svéprávnosti xxxx který je xx dni xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx spravující xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxx nebo tohoto xxxxxxxxxxx; zákonný zástupce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatník.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx opatrovníků xxxx, xxxx povinni xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a nerozdílně.

ČI. 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 8/2019 x místním xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 25.11.2019.

(2) Xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

XXXx. Xxxxxx Nwelati, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx, x xxxxxxxx poplatcích

2) §10b odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10b odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

5) §14a odst. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §10b xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §10b xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx