Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2020

x místním xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 29.5.2020 usnesením x. 2266 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

XX. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Správcem poplatku xx Xxxxxxxxx města Xxxxx Boleslav (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku“).1)

ČI. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vybírá za xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, umístění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx reklamních zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx a užívání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx tvorby filmových x televizních xxx.2)

(2) Xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxxxxxx i právnické xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).3)

XX. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxx xxxx uvedena xxxxxxxxx x přílohách x. 1 x x. 2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci poplatku xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 5 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx v den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx uznaný xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4)

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, popřípadě další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) čísla xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokládajících xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úlevu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního státu Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5)

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx nastala.6)

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx odst. 2 xxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxx, který může xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx xxxxx má xxxxxx automatizovaný přístup. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své úřední xxxxx.

XX. 5

Sazba poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx m2 a xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx - Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx apod. xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

  • xxxxxxx xxxxxxxx (ovoce, xxxxxxxx, xxxxxxx) … 10,-- Xx
  • xxxxxxx xxxxxxx (dušičkové, xxxxxxx, velikonoční zboží xxxx.) … 30,-- Xx
  • xxxxxxx xxxxxxx … 20,-- Xx
  • xxxxxxx xxxxx … 20,-- Xx
  • xxxxx, xxxxxxxx a xxxx … 30,-- Xx
  • xxxxx x xxxxxxxx porno xxxxxxxxxx a xxxx … 50,-- Kč
  • ostatní xxxxx … 100,-- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství … 10,-- Kč

c) xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx x skládek … 10,-- Xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx … 10,-- Kč

e) xxx xxxxxxxx, sportovní a xxxxxxxx akce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx … 10,-- Xx

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

  • xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx) … 700,-- Xx/xxxxx
  • xxxxx atrakce (autodrom, xxxxxx) … 1.200,-- Xx/xxxxx
  • xxxxxx, xxxxxxxx … 10.000,-- Xx/xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částkou … 2.000,-- Xx/xxxxx.

XX. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx prostranství.

(2) Připadne-li xxxxx splatnosti na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

XX. 7

Osvobození x xxxxx

(1) Poplatek xx neplatí:

a) xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účely7).

(2) Xx poplatku se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xx současně xxxxxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prostranství k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž jediným xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx za vyhrazení xxxxxxxx parkovacího xxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx sazby poplatku.

(4) Xxxx rozhodný pro xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxx. 1. xx 3. tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodný pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou nebo xxxxxxx, nárok xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.8)

XX. 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx poplatky zaplaceny xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.9)

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxx neodvedené xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx poplatků může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.10)

ČI. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

- obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2019 x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx xxx 25.11.2019.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

XXXx. Raduan Nwelati, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, x. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §4 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích

3) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §14a xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §14a xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích