Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx za užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 29.5.2020 usnesením x. 2266 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, věznění xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx s §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

XX. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“) touto vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (dále xxx „správce poplatku“).1)

ČI. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Poplatek za xxxxxxx veřejného prostranství xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx provádění výkopových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx prostranství xxx xxxxxxxx, sportovní a xxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl.2)

(2) Xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx užívají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 (dále xxx „xxxxxxxxx“).3)

XX. 3

Xxxxxxx prostranství

Poplatek xx xxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách x. 1 x x. 2. Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 5 xxx, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. Xxxxx tento xxx připadne xx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovací povinnost xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede4)

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx předmět poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) další xxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxxxx dobu, způsob, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx úlevu nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx smluvního státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.5)

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx xxxxx xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

XX. 5

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2 x xxxxx i xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx - Stánky, xxxxx, xxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxx tržiště:

  • vlastní xxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx) … 10,-- Xx
  • xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.) … 30,-- Xx
  • xxxxxxx xxxxxxx … 20,-- Kč
  • vánoční xxxxx … 20,-- Xx
  • xxxxx, xxxxxxxx x xxxx … 30,-- Kč
  • knihy x xxxxxxxx porno xxxxxxxxxx x xxxx … 50,-- Xx
  • xxxxxxx xxxxx … 100,-- Xx

x) xx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx … 10,-- Xx

x) xx xxxxxxxx stavebních xxxxxxxx x skládek … 10,-- Xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx … 10,-- Xx

x) xxx xxxxxxxx, sportovní a xxxxxxxx akce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx … 10,-- Xx

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx paušální částkou xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx cirkusů, xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxxxx

  • xxxx atrakce (xxxxxxxxx, xxxxxxxx) … 700,-- Xx/xxxxx
  • xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx) … 1.200,-- Xx/xxxxx
  • xxxxxx, xxxxxxxx … 10.000,-- Xx/xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx … 2.000,-- Kč/měsíc.

ČI. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx uznaný xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx svoji xxxxxxxxx xxxxxx, nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

ČI. 7

Osvobození x xxxxx

(1) Poplatek xx neplatí:

a) za xxxxxxxxx trvalého parkovacího xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X,

x) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx charitativní x xxxxxxx xxxxxxxxx účely7).

(2) Xx poplatku se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx uživatel této xxxxxxxxxxxx xx současně xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx o výpůjčce xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx jediným xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx za vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx. 1. xx 3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.8)

XX. 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xx správné výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.10)

XX. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

- obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2019 x místním xxxxxxxx xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx, xx xxx 25.11.2019.

Xx. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Jiří Xxxxxx, x. x.

1. náměstek xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §4 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích

3) §4 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a odst. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

10) §11 odst. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx