Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Mladá Xxxxxxxx

Xxxxxx závazná vyhláška x. 3/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 29.5.2020 xxxxxxxxx x. 2266 usneslo xxxxx na xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, věznění xxxxxxxxxx předpisů, x x souladu x §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

XX. 1

Úvodní ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx město Xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) touto vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

XX. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx reklamních zařízení, xxxxxxxx cirkusů, lunaparků x xxxxxx obdobných xxxxxxx, umístění xxxxxxx, xxxxxxxxx trvalého parkovacího xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx filmových x xxxxxxxxxxx xxx.2)

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odstavci 1 (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).3)

XX. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 a x. 2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx 10 xxx xxxx zahájením užívání xxxxxxxxx prostranství. X xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 5 xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx připadne xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

(2) V ohlášení xxxxxxxxx xxxxx4)

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx osoba uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) čísla xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx dokládajících xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.5)

(4) Dojde-li xx xxxxx xxxxx uvedených x ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.6)

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx změnu xx xxxxxxxxxx na xxxx, který může xxxxxxx poplatku automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své úřední xxxxx.

XX. 5

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx poplatku činí xx každý x xxxxxxxx x2 x xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) za umístění xxxxxxxx pro poskytování xxxxxxx - Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxx:

  • xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, zelenina, xxxxxxx) … 10,-- Xx
  • xxxxxxx výrobky (xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zboží xxxx.) … 30,-- Xx
  • xxxxxxx stromky … 20,-- Xx
  • xxxxxxx kapři … 20,-- Kč
  • ovoce, xxxxxxxx x xxxx … 30,-- Xx
  • xxxxx x výjimkou porno xxxxxxxxxx a xxxx … 50,-- Kč
  • ostatní xxxxx … 100,-- Xx

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx … 10,-- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx … 10,-- Xx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx … 10,-- Kč

e) pro xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx … 10,-- Xx

(2) Obec xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

  • xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxxx) … 700,-- Xx/xxxxx
  • xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx) … 1.200,-- Xx/xxxxx
  • xxxxxx, lunapark … 10.000,-- Xx/xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx částkou … 2.000,-- Xx/xxxxx.

XX. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxx, xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

XX. 7

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxxx xx neplatí:

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx je držitelem xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,

x) z akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx7).

(2) Xx xxxxxxxx se xxxx osvobozují xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx má x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxxx x výpůjčce xx užívání tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxx xx vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx sazby poplatku.

(4) Xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx odst. 1. xx 3. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v den xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství.

(5) X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx lhůtách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.8)

XX. 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx zaplaceny xxxxxxxxxxx včas nebo xx xxxxxxx výši, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.9)

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na trojnásobek; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.10)

ČI. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2019 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, ze xxx 25.11.2019.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Jiří Bouška, x. r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích

2) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §4 odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §4 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

8) §14a xxxx. 6 zákona o xxxxxxxx poplatcích

9) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích