Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Mladá Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Mladá Xxxxxxxx xx na svém xxxxxxxx xxx 29.5.2020 xxxxxxxxx č. 2265 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Statutární xxxxx Xxxxx Boleslav touto xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx poplatku“).1)

ČI. 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, při xxxxxx xx na základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.2)

(2) Xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx“).3)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx (dále xxx „xxxxxx“). Xxxxxx xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

XX. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxx 15 xxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx uvede5)

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx x zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 adresu xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx doručování.6)

(4) Xxxxx-xx ke změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.7)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx změnu xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

XX. 4

Xxxxxxxxx povinnost8)

(1) Xxxxxx xx povinen xxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě evidenční xxxxx za xxxxx xxxxxxxx nebo místo, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Xx evidenční xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

(2) Údaji xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx vyhlášky xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxx

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. cestovní xxxxxx,

3. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4. xxxxxxxx karta xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. průkaz x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9. xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

x) výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(3) Xxxxxx xx evidenční xxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx knihu xx xxxx 6 xxx xxx dne xxxxxxxxx posledního xxxxxx.

XX. 5

Xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) oznámí xxxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Plátce x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odůvodní předpokládaný xxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxxx bude poskytnut xxxxxxx pobyt, x xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci xxxxxxx xxxxx x

x) xxx počátku x xxx xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) názvu x xxxxx této xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku rozhodnutím xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx-xx předpokládat splnění xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx článku xxxxxxxx. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx správce poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx článku xxxxxxxx.

(4) Xxx plnění evidenční xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx knize vedou xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až x) xxxxxx xxxxxx vyhlášky x

x) souhrnné údaje x xxxxx účastníků, xxxxxx xxx poskytnut xxxxx, x x xxxx vybraného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. xxx poskytnutí xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. 6

Sazba xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 4,- Xx za xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. 8

Osvobození a xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx9)

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX/X x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx xxxxx obce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče s xxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pečující o xxxx xx zotavovací xxxx nebo jiné xxxxxxx akci xxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ochranu veřejného xxxxxx konaných xx xxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx10) xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1. ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidem v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx.11)

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Nebudou-li xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx xxxx nebo ve xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhradě.12)

(2) Xxxx nezaplacené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx těchto poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.13)

XX. 10

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba, xxxxx xx plátcem poplatku x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx XX. 3 xxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

ČI. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2019 x xxxxxxx poplatku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 25.11.2019.

XX. 12

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

MUDr. Xxxxxx Nwelati, x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxx, v. x.

1. xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §3f zákona x místních xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

7) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §3b xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

12) §11 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx