Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx dne 15.6.2020 xxxxxxxxx x. 106/20 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §17 xxxx. 2 zákona x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxxxx“), x podle §10 písm. d) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Předmět x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Vyhláška xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx”) zavedený městem (xxxx xxx „systém xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx”) x systém xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxx nakládání x komunálním odpadem xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx komunální xxxxx x xxxxxxxx xxx původce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x městem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zavedený xxxxxx (dále xxx „xxxxx”).

3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (xxxx. xx xxxxx, xxxx, džusů x xxxxxx nápojů).

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx pokrytých xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx, xxxxx, rostliny, xxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx olejů x xxxx.

3) Xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx svou xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukládání xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx xx nápojů, potravin, xxxxxxxx apod.); xxxxxxxxx xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxx xxxxx je xxxxx, xxxxx nelze xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na směsný xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, koberce, vyřazený xxxxxxx, xxxxxxxxx krytiny).

5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadem (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx1) - např. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, žíravé).

6) Xxxxxx xxxxxxxxx odpad xx složka xxxxxxxxxxx xxxxxx, která zůstává xx vytřídění složek xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. x) xx x) xxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx stanoviště sběrných xxxxx - xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxx komunálního xxxxxx (xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, biologicky xxxxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

8) Přechodné stanoviště xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx velkoobjemové kontejnery xxxxxx pro odkládání xxxxxxxxx odpadu; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx letáčků xxxxxxxxxx xx domácností x xx internetových xxxxxxxxx www.tsmch.cz.

9) Sběrný xxxx xx místo určené x xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxx dvory xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx U Xxxxxxxx xxxxx č. x, 4605, Pražská (Xxxxx Xxxxxxxxxxx služeb města Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxx x. x. 4597 x Xxxxxxx x. x. 5163.

10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x demoliční činnosti, x xxxx odpadem xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, sádrové xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx, kámen, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

11) Xxxxx xxxxx x xxxx xxxx odpadem vymezeným xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Katalogu xxxxxx: 20 01 25 xxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxx 3

Systém třídění xxxxxxxxxxx odpadu

Komunální odpad xx v xxxxxxx xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx:

x) xxxxx;

x) xxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx;2)

x) xxxxxxx kovy;

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx x xxxx;

x) xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx;

x) směsný xxxxxxxxx odpad.

Článek 4

Místa xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx -

1. xx xxxxxxxxxx sběrných nádob xxxxx xxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx stálých xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx,

2. xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) sklo -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx barvy x xxxxxx 1300 litrů (xxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. do zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx kartony x xxxxxx xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovištích sběrných xxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx -

1. do zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvorech, xxxxxxx jsou sběrný xxxx Xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxxx - bývalá xxxxxxx) a sběrný xxxx Xxxxxxxxx x. x. 4597,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx 120 x 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

3. xx zvláštních xxxxxxxx nádob xxxxx xxxxx o xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx stálých stanovištích xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx x xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o objemu 240 litrů xxxxxxxxxx xx stálých stanovištích xxxxxxxx xxxxx;3)

x) xxxxxxx xxxxx -

1. do xxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxxxxxxxxx kontejneru xxxxxxxxxx xx přechodném xxxxxxxxxx kontejnerů;

h) xxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xx typizovaných xxxxxxxx xxxxx přidělených k xxxxxxx či více xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx 110, 120 xxxx 240 litrů x xxxxxxxxx xxxx xxxx kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx x ostatních xxxxxxx)4),

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

3. xx odpadkových xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklý xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem zabezpečený xxxx, kde lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx), xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xx nestaly xxxxxxx vůbec), xxxx xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběr odpadu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.5) &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxx

1) Xxxxx xxxx povinny:

a) xxxxxxxxx odpad xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x odkládat na xxxxx určená x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 odst. 1 vyhlášky,

b) ukládat xx sběrných xxxxx xxxxx ty složky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxxxxxx.

2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx chodu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx odpadem, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx, xx stanoví zákaz xxxxxxxxxx xxxx udupávání xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a povinnost xxxxx xxxxxx nádoby xxx. aby je xxxx xxxxx uzavřít x xxxxx x xxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx odpadem

1) Se xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx v souladu xx zákonem x xxxxxxxx (např. xx xxxxxxx xx kontejnerů xxxxxxxxxx xx xxxxxx x následně xx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx vznikl).

2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx dvora v Xxxxxxx xxxxx (areál Xxxxxxxxxxx služeb xxxxx Xxxxxxxxx), a xx xx úplatu.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se obecně xxxxxxx vyhláška č. 1/2014, x stanovení systému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx odpadem, ze xxx 15.9.2014.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Dinda

náměstek xxxxxxxxx

XXXx. Marek Hrabáč

primátor

1) xxxxxxxx komise (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. prosince 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx příloha XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX x odpadech x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx

2) město xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2014 Xx., o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx x ohledem na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx složkou xxxxxxxxxxx xxxxxx nedochází xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx do xxxxx nádoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sebraných xxxxxx x xxxxxxxxx x tím, pokud xx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx k xxxx xxxxxx nádoby

4) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx objekt xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27,5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxx

5) xxxx. do xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. r. x. xx textil zelené xxxxx rozmístěných xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx různé xxxxx xxxxxxxxxxxx firem Xxxxxx s. r. x. (xxxxxxx xxxxxxxxxx xx drobný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx. i ve xxxxxxx xxxxx), Elektrowin x. s. (kontejner xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx), Xxxxxxx x. r. x. (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx)