Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Chomutov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx zasedání xxxxxxx xxx 15.6.2020 xxxxxxxxx x. 106/20 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Sb., o xxxxxxxx a o xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx“), x podle §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vznikajícího xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx”) zavedený městem (xxxx jen „xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx”) x xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx.

2) Systém nakládání x komunálním xxxxxxx xx závazný pro xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx odpad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx využívají xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx zavedený xxxxxx (dále xxx „xxxxx”).

3) Systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem xx závazný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

Článek 2

Xxxxxxxx xxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx (vícesložkové) xxxxx (xxxx. xx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx nápojů).

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx účely xxxx vyhlášky materiál xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x domácností, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, ovoce, xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx.

3) Xxxxxxxx xxxx xx xxx účely xxxx vyhlášky xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx, tvarem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx - plechovky xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.); ostatními xxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxx odpad je xxxxx, xxxxx nelze xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, vyřazený xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).

5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx složky komunálního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadem (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxx1) - xxxx. xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx).

6) Xxxxxx komunální odpad xx xxxxxx komunálního xxxxxx, která xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x xx. 3 xxxx. x) xx x) xxxx vyhlášky.

7) Xxxxx stanoviště sběrných xxxxx - xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx komunální xxxxx).

8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - stanoviště, xx které se xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; město xxxxxxxxx x xxxxx x době přistavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx www.tsmch.cz.

9) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx; xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx U Xxxxxxxx xxxxx x. x, 4605, Xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxx x. x. 4597 x Xxxxxxx x. x. 5163.

10) Stavební odpad xx xxxxx, xxxxx xxxxxx při xxxxxxxx x demoliční xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx o xxxxx, xxxxx, keramiku, sádrové xxxxxxxx hmoty, plasty, xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

11) Xxxxx xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx vymezeným xxx Vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx: 20 01 25 xxxxx xxxx a xxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx x systému xxxxxxxxx x komunálním xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx:

x) papír;

b) xxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a drobné xxxx;2)

x) xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad;

f) xxxxx xxxxx x xxxx;

x) objemný xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx odpad.

Článek 4

Místa xxxxxx k odkládání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx -

1. do xxxxxxxxxx sběrných xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob,

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx o xxxxxx 1300 xxxxx (xxxx) umístěných na xxxxxxx stanovištích xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxx xxxxx;

x) plasty, xxxxxxxx kartony x xxxxxx xxxx -

1. xx zvláštních sběrných xxxxx xxxxx xxxxx x objemu 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sběrných xxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxx xxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx -

1. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvorech, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxxx - bývalá xxxxxxx) x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. x. 4597,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxx xxxxx x xxxxxx 120 a 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

3. do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx o objemu 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx stálých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob;

f) xxxxx xxxxx x xxxx - xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o objemu 240 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx stanovištích xxxxxxxx nádob;3)

g) xxxxxxx xxxxx -

1. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

2. xx velkoobjemového kontejneru xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx sběrném xxxxx;

x) xxxxxx komunální xxxxx

1. xx typizovaných xxxxxxxx xxxxx přidělených x xxxxxxx xx více xxxxxxxx (xxxxxxxxx o xxxxxx 110, 120 xxxx 240 xxxxx x rodinných domů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx)4),

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx směsný xxxxxxxxx odpad vzniklý xx xxxxxxxx prostranství.

2) Xxxxxxx místy, mimo xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečený xxxx, kde lze xxxxxxxx xxxxxx odpadu (xxxx xxxx), xxxxx xx se xxxxx xxxxx odpadem xxxxxxxxxx (xxxx se xxxxxxx xxxxxxx vůbec), xxxx xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx surovin, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zpětného xxxxxx xxxx.5) &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxx

1) Xxxxx xxxx povinny:

a) xxxxxxxxx xxxxx třídit xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 3 x odkládat na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jednotlivých složek xxxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxx 4 odst. 1 xxxxxxxx,

x) ukládat xx sběrných nádob xxxxx ty xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxxxxxx.

2) X xxxxxxxxx bezproblémového chodu xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx správného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx udupávání xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nádoby xxx. xxx je xxxx možno xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx odpadem

1) Se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx náklady osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx).

2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx (areál Xxxxxxxxxxx xxxxxx města Xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2014, x xxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních odpadů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem, xx xxx 15.9.2014.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Dinda

náměstek xxxxxxxxx

XXXx. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx

1) xxxxxxxx xxxxxx (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/98/XX x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxx

2) xxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2014 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xx zněních xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx nádoby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sebraných xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx samostatně

3) xxxx složku xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jejím xxxxxxxx v uzavřených xxxxxxxxxx xxxxxxx (lahvích) xx x xxxx xxxxxx xxxxxx

4) město přiděluje xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27,5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx

5) xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x. x. o. xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxx, xx sběrných xxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx firem Xxxxxx x. x. x. (červené xxxxxxxxxx xx drobný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx. x xx xxxxxxx xxxxx), Xxxxxxxxxx x. x. (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx), Xxxxxxx s. r. x. (kontejner xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx)