Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Chomutov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020,

kterou xx xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx x xxxxxx nakládání xx xxxxxxxxx odpadem

Zastupitelstvo xxxxx Chomutov xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 15.6.2020 xxxxxxxxx x. 106/20 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx“), x podle §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxxx x xxxxxxxxx vyhlášky

1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx shromažďování, xxxxx, přepravy, třídění, xxxxxxxxx a odstraňování xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xx území na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (dále jen „xxxxx”) zavedený xxxxxx (xxxx xxx „systém xxxxxxxxx s komunálním xxxxxxx”) a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxx nakládání x xxxxxxxxxx odpadem xx závazný xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxx města xxxxxxxxx xxxxx a současně xxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadem xxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxx”).

3) Xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby.

Článek 2

Xxxxxxxx pojmy

1) Nápojovými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx (xxxx. xx xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxxx nápojů).

2) Biologicky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx olejů a xxxx.

3) Xxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxx, tvarem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx x xxxxxxx (xxxx. xxxxxx kovové xxxxxxxx xxx ostrých xxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.); xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

4) Xxxxxxx odpad xx xxxxx, xxxxx nelze xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx, koberce, vyřazený xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).

5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx, které xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx nebezpečným xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxx1) - např. xxxxxxx, hořlavé, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dráždivé, xxxxxx).

6) Xxxxxx komunální xxxxx xx složka xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zůstává xx vytřídění xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx x čl. 3 xxxx. x) xx x) této xxxxxxxx.

7) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sběrné xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu (xxxxx, xxxx, plasty, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jedlé xxxxx x tuky x xxxxxx komunální xxxxx).

8) Přechodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - stanoviště, xx xxxxx xx xx přechodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odkládání xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxx přistavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xx internetových stránkách www.tsmch.cz.

9) Xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x odkládání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx; xx městě xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx X Větrného xxxxx x. x, 4605, Xxxxxxx (Xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxx x. x. 4597 x Xxxxxxx x. p. 5163.

10) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx odpadem xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx, keramiku, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxx, izolační xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

11) Jedlé xxxxx a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx: 20 01 25 xxxxx xxxx x xxx.

Xxxxxx 3

Systém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxx:

x) xxxxx;

x) xxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a drobné xxxx;2)

x) xxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx a xxxx;

x) objemný odpad;

h) xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Místa xxxxxx x odkládání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxx -

1. do xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxx xxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx;

x) xxxx -

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxx 1300 xxxxx (xxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx zvláštní xxxxxx nádoby xx xxxxxxx dvoře;

c) plasty, xxxxxxxx kartony x xxxxxx kovy -

1. xx xxxxxxxxxx sběrných xxxxx xxxxx xxxxx x objemu 1100 xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx dvoře;

d) ostatní xxxx - do xxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxx dvoře;

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx -

1. xx zvláštní xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx sběrných dvorech, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx (Areál Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx) x sběrný xxxx Jiráskova x. x. 4597,

2. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob xxxxx xxxxx x xxxxxx 120 x 140 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k rodinným xxxxx,

3. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hnědé xxxxx x xxxxxx 1100 litrů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx xxxxx a xxxx - xx zvláštních xxxxxxxx nádob xxxx xxxxx o xxxxxx 240 xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;3)

x) xxxxxxx xxxxx -

1. xx xxxxxxxx xxxxxx nádoby xx xxxxxxx xxxxx,

2. xx velkoobjemového kontejneru xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dvoře;

i) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přidělených x xxxxxxx či xxxx xxxxxxxx (popelnice x xxxxxx 110, 120 xxxx 240 xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx 1100 litrů x xxxxxxxxx xxxxxxx)4),

2. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

3. xx xxxxxxxxxxx xxxx rozmístěných xx xxxxxxxx prostranství - xxxxx xxxxxx směsný xxxxxxxxx odpad xxxxxxx xx xxxxxxxx prostranství.

2) Xxxxxxx místy, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, kde lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx), xxxxx xx se jinak xxxxx xxxxxxx komunálním (xxxx xx nestaly xxxxxxx vůbec), jsou xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx surovin, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.5) &xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxx

1) Xxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx uvedené x xxxxxx 3 x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxxxxxx,

x) ukládat xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx označení xxxxxx nádoby xxx xxxxxx 4 odst. 1 xxxxxxxx.

2) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nádob, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx. xxx je xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx z xxxx při manipulaci xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx odpadem

1) Xx xxxxxxxxx odpadem xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx na příslušnou xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xx náklady osoby, xxxxx odpad xxxxxx).

2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx (areál Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2014, x stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, přepravy, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx odpadem, xx xxx 15.9.2014.

Článek 8

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx Dinda

náměstek xxxxxxxxx

XXXx. Xxxxx Xxxxxx

xxxxxxxx

1) xxxxxxxx komise (XX) č. 1357/2014 xx xxx 18. xxxxxxxx 2014, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx III xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2008/98/XX x odpadech x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxx

2) xxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 321/2014 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx odděleného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálních odpadů, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx x ohledem na xxxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kovů xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sebraných xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx samostatně

3) tuto složku xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx odkládat xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obalech (lahvích) xx x xxxx xxxxxx nádoby

4) město xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nádoby xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 27,5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx a xxxxx

5) xxxx. xx xxxxxxxxxx firmy Koutecký x. r. o. xx textil zelené xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx sběrných xxxxx xx různé xxxxx xxxxxxxxxxxx firem Xxxxxx x. x. x. (xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx městě, xx. x ve xxxxxxx xxxxx), Elektrowin x. x. (kontejner xx elektrozařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx dvoře), Xxxxxxx x. r. x. (kontejner xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx dvoře)