Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Přerov

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2020

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxx: 5/2020, 6/2020

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx xx na xxxx 12. xxxxxxxx xxxxxxx dne 27. xxxxx 2020 usnesením x. 459/12/9/2020 usneslo xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x x) x §84 odst. 2 xxxx. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx doba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dobou xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx klidu xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Přerova (xxxx xxx „xxxxx“) xxxx xxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x majetku, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xx. 2

Xxxx xxxxxxx klidu

Doba xxxxxxx xxxxx je vymezena xxxxx od 22:00 xxxxx do 06:00 xxxxx1).

Xx. 3

Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxx v rozporu x dobrými xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx xx xxxxx xxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ochranou zdraví x xxxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx brusek x xxxxxxx (dále jen „xxxxxx xxxxxxxx“), x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xx. 4 této xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx pyrotechnických výrobků.

Čl. 4

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx

Xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx se veškerých xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) o sobotách x xxxx xx 06:00 xx 08:00 xxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx x x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx2) x xxxx xx 06:00 do 08:00 xxxxx a x xxxx xx 12:00 xx 14:00 xxxxx xx xxxxx území xxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx3) xx xxxxx vyhláškou xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxx předcházející xxxxxxx svátkům x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx do 23:00 xxxxx, x xxxxxxxx 5. xxxxxxxx, 31. xxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Čl. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx nichž je xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx dodržována

1. Xxxx nočního xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x noci z 31. prosince xx 1. ledna každého xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 23:00 xxxxx xx 06:00 hodin xxx tyto xxxx:

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Dočesná x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxxxx xxxxxx září.

3. Xxxx nočního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od 23:30 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

- Sportovní akce „XXXXX“ x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxxx xxxxx.

4. Doba nočního xxxxx xx touto xxxxxxxxx vymezuje xx 24:00 hodin xx 06:00 xxxxx pro xxxx akce:

- Pálení xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx května;

- Přerovský xxxxxxxx dračích lodí x Přerově I-Městě xx xxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxxxx Majáles x Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- X zámku x x xxxxxxxx - Folklorní festival x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx XXX x Xxxxxxx X-Popovicích x xxxxxx červnu;

- Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxxx XxXxxxx x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx polovině xxxxxx června;

- Xxxxxx xxxxxxxx v Přerově XX-Xxxxxxxx na konci xxxxxx xxxxxx;

- Hodový xxxxxx x nohejbale x Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Kinematograf xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx I-Městě xx xxxxx xxxxxx července;

- Xxxxxx Xxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx XI-Vinarech xx xxxxxxx xxxxxx xxxx;

- Halloween x Xxxxxxx XI-Vinarech xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx touto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 01:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx xxx xxxx xxxx:

- Xxxx čarodějnic x Přerově XXX-Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxx;

- Mezinárodní xxxxxx xxxxxxx FK Xxxxxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v první xxxxxxxx měsíce xxxxxx.

6. Xxxx nočního klidu xx xxxxx vyhláškou xxxxxxxx xx 01:30 xxxxx do 06:00 xxxxx xxx tuto xxxx:

- Xxxxxxxxx klub x Přerově XX-Xxxxxxxxxxx xx konci měsíce xxxxx.

7. Doba xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 02:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Xxxxxxx xxxxxxxx Better World Xxxxxxxx v Xxxxxxx X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx čarodějnic v Xxxxxxx VI-Újezdci na xxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxxxx festival Xxxxx&xxx;Xxxxx x Xxxxxxx I-Městě x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx, x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx x x xxxxx polovině xxxxxx xxxxx;

- Pivní slavnosti Xxxxxx v Přerově X-Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx xxx v Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx X-Xxxxx v xxxxx xxxxxxxx měsíce června;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxx xxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxx xxx v Xxxxxxx III-Lověšicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxxx s xxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx na xxxxx xxxxxx srpna;

- Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx králíků x Celostátní xxxxxxx xxxxx drůbeže s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Přerově X-Xxxxx x druhé xxxxxxxx xxxxxx září;

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat v Xxxxxxx X-Xxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxxx.

8. Xxxx xxxxxxx klidu xx touto vyhláškou xxxxxxxx xx 03:00 xxxxx do 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx xx konci xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx cvičení XXX x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x první xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XI-Vinarech x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxxxx fotbalové xxxxxx v Přerově XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxxxx xxx x Xxxxxxx XXXX-Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxx na xxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxx polovině xxxxxx xxxxxx;

- Turnaj x xxxxxx v Přerově XXX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce června x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Xxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx XIII-Penčicích x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

- Xxxxxx xxxxxx x Přerově XI-Vinarech x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxx x Červencová noc x Xxxxxxx VI-Újezdci x druhé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

- Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx xx konci xxxxxx července;

- Xxxxx xx Xxxxxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Vaření xxxxxx x Přerově XxX-Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx srpna;

- Srpnová xxx x Xxxxxxx XX-Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx měsíce xxxxx;

- Xxxxx léta x xxxxxx v Přerově XX-Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx srpna;

- Xxxxxxxxxx s létem x Přerově XXX-Xxxxxx xx xxxxxxx měsíce xxxx;

- Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v Přerově XXXX-Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

9. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx touto xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 05:00 xxxxx xx 06:00 xxxxx pro xxxx xxxx:

- Soutěž v xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XXX-Xxxxxx x xxxxxxxx měsíce xxxxxx;

10. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcí xxxxxxxxx v xxxx. 2 až 9 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Přerova a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx minimálně 5 xxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Sankční xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

Xx. 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují xx:

1. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlukem xx xxx 24.4.2017,

2. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 1/2018, xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x hlukem xx dne 23.4.2018,

3. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 2/2018, xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018 xx dne 25.6.2018,

4. Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2019, xxxxxx xx mění a xxxxxxxx Obecně závazná xxxxxxxx č. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x souvislosti s xxxxxx, xx znění Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 2/2018 ze xxx 25.2.2019,

5. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2019, xxxxxx xx mění Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2017, k xxxxxxxxxxx místních záležitostí xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxxxx s xxxxxx, xx znění Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018, Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2018 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2019 xx xxx 30.4.2019,

6. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019, xxxxxx se xxxx Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxx, ve xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018, Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2018, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2019 x Xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 3/2019 xx xxx 17.6.2019,

7. Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 5/2019, kterou xx xxxx Obecně závazná xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 1/2018, Obecně xxxxxxx vyhlášky x. 2/2018, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2019, Xxxxxx závazné xxxxxxxx x. 3/2019 a Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019 ze xxx 14.10.2019,

8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2020, xxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2017, x xxxxxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx znění Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2018, Obecně závazné xxxxxxxx x. 2/2018, Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 1/2019, Xxxxxx xxxxxxx vyhlášky č. 3/2019, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019 x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019 xx dne 3.2.2020.

Xx. 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx,

XxX. xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §5 xxxx. 6 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2) §1 x 2 xxxxxx č. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx pracovního xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

3) xxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení s xxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 288/2015 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

4) xxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx