Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

1/2020

xx xxx 19.3.2020,

xxxxxx xx xxxxxxx podmínky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Jihočeského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxx kraje v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx“), xx xxxxxxx ustanovení §27 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx“) xxxxxx xxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx pokrytím xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx pokrytí“) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx XX“) na xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x případě xxxxxx x jiných mimořádných xxxxxxxx jednotkami PO x souladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. (1)

(2) Xxxxxxxxx jednotky XX xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x systému xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xx území xx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx (2).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx zabezpečení účinného xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx pro zajištění xxxxxxxx xxxxxxx

Článek 2

Dokumentace kraje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx jen „xxxxxxx úřad“) dokumentaci (3) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 x 7/1 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx jednotek XX zabezpečujících xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích obcí Xxxxxxxxxxx kraje xxxxxxx x xxxxxxx x. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 x 7/2 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx jednotek XX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx základní tabulky xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3 x 7/3 xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nehodách, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 x 9 tohoto xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x) xx x), zpracované xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 9 xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx PO x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx právního předpisu (4), xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 xxxxxx xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxxxxx x vybraným xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 tohoto xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí (xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, financování z xxxxxxxx xxxxx x xxxx) xxxxxxx x xxxxxx 5 tohoto xxxxxxxx,

x) vybavení požární xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxxx x. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 (xxxx 1-3) x 8 jsou xxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „XXX kraje“) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx XXXX XX.

(2) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx pokrytí, je xxxxxx uložena x xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x sídle XXX xxxxx. Je xxxxxxxxx zejména pověřeným xxxxxx xxxxxx xxxxx x obcí x xxxxxxxxxx orgánům. (5)

(3) Xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx pokrytí, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxx x xxxxxx částí a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx sil x prostředků jednotek XX x její xxxxxxxxx aktualizaci xx xxxxxx příslušných xxxxxxxx (6) x xxxxxxx xxxx. Souhrnná aktualizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, a xx jednou xxxxx xxxx k 1. xxxxxx příslušného xxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (7) xxxx x 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx XXX xxxxx xxxxx, které by xxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx obce xxxxxxx xxxxxx xx XXX xxxxx x x xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxx XXX kraje xxxxxxxx xxxxxxxxxx radě kraje xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxx jeho xxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. (8)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Pro xxxxx plošného xxxxxxx xxxx jednotky XX (xxxx xxx „XXX“) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx s xxxxxx působností - xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX X - xxxxxxxx XXX xxxxx, JPO XX - xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxx, JPO III - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hasičů obce),

b) xxxxxxxx x místní xxxxxxxxxx - zasahují xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (XXX IV - jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, XXX X - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obce, XXX XX - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxx JPO Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx obce a xxxxxxxxx potřebností xx xxxxxxxx území xxxxx x xx xxxx xxxxxxxx č. 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3 x 8 xxxxxx xxxxxxxx, xx které xx xxxxxx Xxxxxx XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Předurčenost jednotek xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, živelní pohromy, xxxx x kategorií XXX X, XXX XX x XXX XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxx xxxxxxxxx předurčeny xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Seznam, xxxxxxxx xxxxx x vybavení xxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx x xxxxxxx č. 9 xxxxxx nařízení.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx nákladů

(1) Xxxxxxxxxx JPO, které xxxx x xxxxxxx xxxxxxx určena územní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx působnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx:

x) odbornou xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, jejich xxxxxxxx, velitelů družstev, xxxxxxxxx x obsluh xxxxxxx techniky x xxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx neinvestiční xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx pořízení x xxxxxx požární xxxxxxxx,

x) xxxxxxx akceschopnosti.

(2) Xxxxxxxxxx JPO xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zřizovatel XXX x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x).

(3) Xxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 a 2 se XXX xxxx v xxxxxxxxxx xx objemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx účel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dotaci xx xxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x) xx x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx zřizovatele xxxxxxxx x dotaci xx výdaje xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x). O dotaci xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx §69a xxxxxx.

(4) Xxxxxxx XXX kraje xxxxxxxxx xxxxxxx Jihočeského xxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX xx smyslu xxxxxxxx 1 až 3 x návrhy xxx vybavení jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obcí, xxxxx xxxx územní působnost x kraji, x xxxxxxx na počet xxxxxx mimo území xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dobrovolných xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx podpory xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx obyvatelstva xxx xxxxxxxxxxx událostech x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx zásahy xx smyslu §27 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Spolupráce xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obce vzájemně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a HZS xxxxx.(9)

(2) V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxxx XXX uzavírá x případě xxxxxxx XXX xxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x podnikajícími xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x vzájemné xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxx systém xxxxxxxx xxxxxxx území Xxxxxxxxxxx kraje bude xx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postupně xxx, xxx účinná xxxxxxx života x xxxxxx občanů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokrytí xxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2021. Orgány xxxxxx správy x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx své působnosti xx úseku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účinné xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vytvářet xxxxxxxx x realizaci xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinností stanovených xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx ředitele XXX kraje, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x ohrožení xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx Jihočeského xxxxx č. 1/2017 xx xxx 9.3.2017, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx k zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx plošného pokrytí xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany.

(4) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesením Rady Xxxxxxxxxxx xxxxx č. 204/2020/XX-93 xx xxx 19.3.2020 x nabývá xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx.

JUDr. Xxxxx Xxxx, XXX v. x.

xxxxx xxxxxxxx hejtmanky

Mgr. Xxxxx Xxxxxxx x. r.

hejtmanka


Příloha 1

>>>

Přílloha 2

>>>

Xxxxxxxx 3

>>>

Xxxxxxxx 4

>>>

Xxxxxxxx 6

>>>

Xxxxxxxx 7

>>>

Xxxxxxxx 8

>>>

Xxxxxxxx 9

>>>

Xxxxxxxx 10

>>>


1) §65 odst. 6 xxxxxx č. 133/1985 Xx., x xxxxxxx ochraně, ve xxxxx pozdějších předpisů.

2) Xxxxxxx xxxxxx x. 133/1985 Xx., x požární ochraně, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §5 xxxxxxxx xxxxx x. 172/2001 Xx., x provedení xxxxxx x požární xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxxxx x. 4 x x. 6 xxxxxxxx x. 247/2001 Sb., o xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx ochrany, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §17 xxxxxxxx xxxxx x. 172/2001 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) §1 xxxx. 3 vyhlášky č. 247/2001 Xx., o xxxxxxxxxx a činnosti xxxxxxxx požární ochrany, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 247/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx požární ochrany, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §1 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx x. 247/2001 Xx., x organizaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) §69x xxxx. 1 zákona x. 133/1985 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.