Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020

x místním poplatku xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx xx xx xxxx zasedání xxx 18.5.2020 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/10X/20 xxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx poplatcích“), x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx závaznou vyhlášku (xxxx jen „vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx zavádí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx města Ústí xxx Labem xxx xxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx.1), 2)

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxx prostranství

Poplatek xx platí za xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5): všechna xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, místní xxxxxxxxxx, chodníky, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, parky, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx poplatku xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného prostranství. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx státem xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost nejpozději x den zahájení xxxxxxx z jiného xxxxxxxxxxxx důvodu6), je xxxxxxxxx povinen podat xxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

2) Obsah xxxxxxxx upravuje xxxxx.7)

3) Xxxxxx při xxxxx8) xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx upravuje xxxxx.9)

4) Xxxxxxxx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxx poplatku

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x započatý x2 x každý x xxxxxxxx den:

a) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx … 5 Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx … 10 Xx,

x) xx umístění dočasné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb11) … 1 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx sloužícího xxx poskytování prodeje … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx12) … 1 Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení … 5 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 50 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx lunaparků a xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí … 15 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx … 10 Xx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx … 5 Kč,

iii) xxxxxxx … 5 Xx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxx pro xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x televizních xxx … 10 Kč.

2) Xxxxxxxxx xx týdenní xxxxxxxx xxxxxx poplatku:

a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, sportovní x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (nad xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx zařízení lunaparků x xxxxxx obdobných xxxxxxx (xxx nejméně 7 x2) … 5.000 Xx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx (xxx xxxxxxx 71 x2) … 5.000 Xx.

3) Xxxxxxxxx se měsíční xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) pro xxxxxx xxxxxxxxxx … 1.500 Xx,

x) xxx xxxxxxx automobily … 2.000 Xx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx stanoví zákon.13)

2) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx stanoví další xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nad Xxxxx,

x) Xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxx město Ústí xxx Xxxxx plní xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) poplatníky xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xx základě xxxxxxx smlouvy uzavřené xxxx 28.4.2011.14)

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 1 xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx-xx užívání do xxxx kalendářních xxx, xxxxxxxxxx do 15 xxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx užívání xx xxxx xxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxx část xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 15. ledna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx do 5 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopředu.

4) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 2/2011, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx dne 28.4.2011;

b) č. 2/2012, xxxxxx xx xxxx obecně závazná xxxxxxxx č. 2/2011, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx 15.3.2012.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2020, x xxxxxxxx xx. 8, xxxxx xxxxxx účinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Věra Xxxxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §139 xxxx. 2 zákona x xxxxxx

2) §15 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx.)

3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se vybírá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx umístění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx prostranství xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx akce xxxx potřeby tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.)

4) §4 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.)

5) §34 zákona x obcích (Veřejným xxxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx a další xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxx užívání, x xx bez xxxxxx na vlastnictví x xxxxxx prostoru.)

6) xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací xx xxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku

7) §14a xxxx. 2, 3 a 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx poplatník xxxx plátce xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení nebo xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) údaje xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxx (včetně xxxx. důvodů osvobození, xxxxx existují xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, který xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, do xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

8) včetně xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

9) §14a odst. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx v ohlášení, xx poplatník povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx, nestanoví-li obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

10) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx poplatku ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx od tohoto xxxxxxxx zaniká; za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxx povahy.)

11) xxxxxxxxxxxx služeb xx x tomto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx konzumace xxxxxxxxxxx xxxxx)

12) poskytováním xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx poskytování x xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze prodej (xxxx. umožnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

13) §4 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Z xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx odveden xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx.), §4 odst. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx držiteli xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P.)

14) xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x užívání, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce č. 2/2011 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx