Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxx nad Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2020

x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx xx xx svém xxxxxxxx xxx 18.5.2020 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 130/10X/20 xxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Správcem poplatku xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem dle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1), 2)

Xxxxxx 2

Předmět xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1) Xxxxxxx poplatku upravuje xxxxx.3)

2) Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.4)

Xxxxxx 3

Veřejné xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5): xxxxxxx náměstí, xxxxxxx, xxxxx, místní xxxxxxxxxx, chodníky, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nadchody, xxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení x xxx zahájení xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. Xxxxx tento xxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx svátek, nebo xxxx možné splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxx důvodu6), xx xxxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx.

2) Xxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx.7)

3) Xxxxxx při xxxxx8) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upravuje xxxxx.9)

4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxx poplatku

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx i xxxxxxxx x2 a xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) xx xxxxxxxxx výkopových xxxxx … 5 Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx … 10 Kč,

c) xx umístění dočasné xxxxxx sloužící xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11) … 1 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxx … 10 Kč,

e) xx umístění zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx12) … 1 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 5 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 50 Kč,

h) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí … 15 Xx,

x) xx xxxxxxxx skládek:

i) xxxxx … 10 Xx,

xx) stavebního xxxxxxxxx … 5 Kč,

iii) xxxxxxx … 5 Xx,

x) xx užívání xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx … 10 Kč,

l) xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl … 10 Kč.

2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatku:

a) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx akce (xxx xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx zařízení lunaparků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (nad xxxxxxx 7 m2) … 5.000 Xx,

x) za xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl (nad xxxxxxx 71 x2) … 5.000 Xx.

3) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyhrazení trvalého xxxxxxxxxxx místa:

a) pro xxxxxx xxxxxxxxxx … 1.500 Xx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx … 2.000 Kč.

Článek 6

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx stanoví xxxxx.13)

2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx,

x) Xxxxxxx kraj,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx město Xxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 28.4.2011.14)

Článek 7

Splatnost xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 1 je splatný:

a) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxx kalendářních let, xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx užívání xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx letech vždy xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx týdenní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poplatek xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3) Poplatek stanovený xxxxxxx xxxxxxxx částkou xx xxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxx xxxxxxx měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Poplatek xxx xxxxxxxx i xx xxxx poplatkových xxxxxx dopředu.

4) Připadne-li xxxxx splatnosti xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 2/2011, x xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xx xxx 28.4.2011;

b) č. 2/2012, kterou se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2011, x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze dne 15.3.2012.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2020, x xxxxxxxx xx. 8, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx. Petr Nedvědický x. r.

primátor

Ing. Xxxx Xxxxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxx primátora

1) §139 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx

2) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Správcem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx prodeje x xxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa a xxxxxxx xxxxxx prostranství xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx akce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x televizních xxx.)

4) §4 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx platí fyzické x právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.)

5) §34 zákona x obcích (Veřejným xxxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxx, ulice, xxxxxxx, xxxxxxxx, veřejná zeleň, xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obecnému užívání, x to xxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx prostoru.)

6) xxxx. zahájení xxxxxxxxx výkopových prací xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

7) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx poplatník xxxx plátce xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (včetně xxxx. důvodů osvobození, xxxxx xxxxxxxx xxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

5) Povinnost ohlásit xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků nebo xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx desce.)

8) včetně zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §14a odst. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

10) §14a xxxx. 6 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx poplatku xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx osvobození nebo xxxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.)

11) xxxxxxxxxxxx služeb xx x xxxxx xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx prodej (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

12) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x tomto xxxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

13) §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (Z akcí xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx, jejichž celý xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx prospěšné xxxxx, xx xxxxxxxx neplatí.), §4 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxx průkazu XXX nebo XXX/X.)

14) xxxxx se x xxxxx přechodného xxxxxxxxxx u xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx č. 2/2011 xxxxxxxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxx