Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Labem

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx nad Labem

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 18.5.2020 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 130/10X/20 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních poplatcích“), x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx městských xxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1), 2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

1) Xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxx.3)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

Xxxxxx 3

Veřejné xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxx následujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx5): všechna náměstí, xxxxxxx, ulice, místní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, podchody, xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx zahájení xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx6), je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx den.

2) Obsah xxxxxxxx upravuje xxxxx.7)

3) Xxxxxx při změně8) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.9)

4) Xxxxxxxx nesplnění ohlašovací xxxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxx x započatý x2 a xxxxx x xxxxxxxx xxx:

x) xx provádění xxxxxxxxxx xxxxx … 5 Xx,

x) za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování prodeje … 10 Xx,

x) xx umístění dočasné xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb11) … 1 Xx,

x) xx xxxxxxxx zařízení sloužícího xxx xxxxxxxxxxx prodeje … 10 Kč,

e) xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxx12) … 1 Xx,

x) za umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx … 5 Kč,

g) za xxxxxxxx reklamního xxxxxxxx … 50 Xx,

x) xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx … 10 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx atrakcí … 15 Kč,

j) xx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx … 10 Xx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx … 5 Xx,

xxx) xxxxxxx … 5 Xx,

x) za užívání xxx kulturní, xxxxxxxxx x xxxxxxxx akce … 10 Xx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl … 10 Xx.

2) Xxxxxxxxx xx týdenní xxxxxxxx částka xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (nad xxxxxxx 50 m2) … 3.500 Xx,

x) xx umístění xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxx 50 x2) … 3.500 Xx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxx (xxx xxxxxxx 7 m2) … 5.000 Xx,

x) xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx děl (xxx xxxxxxx 71 x2) … 5.000 Xx.

3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxx xxxxxx automobily … 1.500 Kč,

b) xxx xxxxxxx automobily … 2.000 Xx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zákon.13)

2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxxxxx město Xxxx xxx Labem,

b) Xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) poplatníky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 28.4.2011.14)

Xxxxxx 7

Splatnost xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx xxx xx. 5 odst. 1 xx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx užívání do xxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxx do 15 xxx xx zahájení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vždy xx 15. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx 5 xxx xx počátku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx období xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx stanovený xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx splatný do 15 dnů xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období. Poplatek xxx zaplatit x xx více xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4) Připadne-li xxxxx splatnosti xx xxxxxx, neděli xxxx xxxxxx xxxxxx svátek, xx xxxx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx závazná xxxxxxxx:

x) č. 2/2011, o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx xxx 28.4.2011;

x) č. 2/2012, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2011, x xxxxxxx poplatku xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze dne 15.3.2012.

Xxxxxx 9

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2020, s xxxxxxxx xx. 8, který xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §139 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx

2) §15 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Správcem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

3) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx vybírá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, kterým xx xxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení cirkusů, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx tohoto prostranství xxx kulturní, xxxxxxxxx x reklamní xxxx xxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.)

4) §4 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.)

5) §34 xxxxxx x xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, xxxxxxx zeleň, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxx obecnému užívání, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx prostoru.)

6) xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku

7) §14a xxxx. 2, 3 x 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení nebo xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx všech svých xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) xxxxx xxxxxxxx pro stanovení xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx. důvodů xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx již x okamžiku podání xxxxxxxx).

3) Poplatník xxxx xxxxxx, který nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx podle odstavce 2 nebo jeho xxxxx se xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.)

8) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

9) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx lhůtu.)

10) §14a xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx poplatku xx xxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xx osvobození nebo xxxxx od xxxxxx xxxxxxxx zaniká; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.)

11) poskytováním xxxxxx xx v tomto xxxxxxx xxxxxx poskytování x jiných xxxxxx, xxxxx pouze xxxxxx (xxxx. umožnění konzumace xxxxxxxxxxx zboží)

12) xxxxxxxxxxxx služeb xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx služeb, xxxxx pouze prodej (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx)

13) §4 odst. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích xxxx xxxxx (X akcí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jejichž xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx neplatí.), §4 odst. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx držiteli průkazu XXX xxxx XXX/X.)

14) jedná se x xxxxx přechodného xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2011 aplikováno namísto xxxxxxxx xxxxxxxx