Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Teplice

Zastupitelstvo xxxxx Teplice

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx x. 1/2020

o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 018/20 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), x x souladu x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Teplice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „poplatek“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xxxxxx 2

Předmět poplatku, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.2)

2) Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.3)

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

4) Evidenční povinnost xxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu6) upravuje xxxxx.

Xxxxxx 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxx ohlášení xx 15 dnů xx okamžiku, xxx xx stal xxxxxxx.7)

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.8)

3) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx činí 21 Xx.

2) Výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.11)

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx poplatky xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019, x xxxxxxx poplatku x xxxxxx, xx xxx 16.12.2019.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2021, x xxxxxxxx xx. 7, xxxxx nabývá účinnost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Hanza x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx.)

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda.)

3) §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je osoba, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.); §16c xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx:

x) přihlášení k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx x azylu xxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx trvalý xxxxx,

2. který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 měsíce,

3. xxxxx xx žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx osobou xxxxxxxx xx území podle xxxxxx x xxxxx xxxxx žadatelem o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.)

4) §3f odst. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytovatel úplatného xxxxxx.); §3f xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx (Plátce poplatku xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.)

5) §3g zákona x xxxxxxxx poplatcích

6) §3h xxxxxx x místních poplatcích

7) §14a xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx tuto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích: (2) X ohlášení xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx v poplatkových xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx zřízen automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní správce xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

9) §14a odst. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Dojde-li xx změně údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx, nestanoví-li xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

10) §3c xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxx poplatku z xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxxxxx xxxxxx.); §3e xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.)

11) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozena osoba

a) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx držitelem xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx na zotavovací xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx obce

1. ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, 

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx

4. xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx prací podle xxxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx systému.);

§3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx z pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x činné službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x plněním služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů.);

§3b xxxx. 3 zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx xx závislá xx xxxxxxxx ročních xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.)