Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Teplice

Zastupitelstvo xxxxx Teplice

Obecně závazná xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 1/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 018/20 xxxxx xx základě §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x místních xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xxxxxx 2

Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx, plátce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.2)

2) Xxxxxxxxxx vymezuje xxxxx.3)

3) Plátce vymezuje xxxxx.4)

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx6) upravuje xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxx podává xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx.7)

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.8)

3) Xxxxxx xxx xxxxx údajů uvedených x ohlášení xxxxxxxx xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 21 Kč.

2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poplatcích.11)

Článek 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx měsíčně xx 15 dnů xx skončení příslušného xxxxxxxxxxxx měsíce.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx vyhláška č. 4/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu, xx xxx 16.12.2019.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx 1.1.2021, x xxxxxxxx xx. 7, xxxxx xxxxxx účinnost x důvodu naléhavého xxxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Hanza x. x.

xxxxxxxx

Xx. Jiří Xxxxx v. r.

náměstek xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx úplatný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 po sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jednotlivého poskytovatele xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda.)

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxxxx poplatku z xxxxxx je xxxxx, xxxxx x obci xxxx přihlášená.); §16c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) ohlášení xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x cizince

1. xxxxxxx xxx povolen xxxxxx xxxxx,

2. který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx přechodně xx xxxx delší xxx 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.)

4) §3f xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Plátcem xxxxxxxx x pobytu xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx.); §3f xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.)

5) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §3h zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a odst. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Poplatník xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx tuto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X ohlášení xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx poplatku souvisí x podnikatelskou činností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx výše poplatku.

3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo bydliště xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx údajů požadovaných x odstavci 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx zřízen automatizovaný xxxxxxx. Okruh těchto xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.)

9) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delší lhůtu.)

10) §3c zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxxx, x výjimkou dne xxxxxxx xxxxxx.); §3e xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx součin základu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.)

11) §3b odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X, a xxxx xxxxxxxx,

x) mladší 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení poskytovatele xxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytována lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x veřejného zdravotního xxxxxxxxx,

x) pečující o xxxx xx zotavovací xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx konaných xx xxxxx obce nebo

e) xxxxxxxxxxxx na území xxxx xxxxxxx práci xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx výchovnou péči xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, voják x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x souvislosti x plněním služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx xx závislá xx střídání xxxxxxx xxxxxx a zpravidla xx každým xxxxx xxxxxxx.)