Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx č. 1/2020

o xxxxxxx poplatku z xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 018/20 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x v xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1) Statutární xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Teplice (xxxx jen „správce xxxxxxxx“).1)

Xxxxxx 2

Předmět xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx.2)

2) Poplatníka vymezuje xxxxx.3)

3) Xxxxxx vymezuje xxxxx.4)

4) Evidenční xxxxxxxxx xxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu6) upravuje xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxx podává ohlášení xx 15 dnů xx okamžiku, kdy xx stal plátcem.7)

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o místních xxxxxxxxxx.8)

3) Xxxxxx při xxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxx poplatku

1) Xxxxx poplatku činí 21 Kč.

2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx stanoví xxxxx x místních xxxxxxxxxx.11)

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx poplatku

Vybrané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 4/2019, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx 16.12.2019.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021, s xxxxxxxx xx. 7, xxxxx xxxxxx účinnost x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu dnem xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Hanza x. r.

primátor

Bc. Xxxx Xxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx.)

2) §3a xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.)

3) §3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx poplatku z xxxxxx je osoba, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx.); §16c xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Pro účely xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx:

x) přihlášení x xxxxxxxx pobytu podle xxxxxx x evidenci xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. kterému xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. který na xxxxx České republiky xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxx x xxxxx xxxxx žadatelem x xxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizinců.)

4) §3f odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Plátcem xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx.); §3f odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.)

5) §3g xxxxxx x místních poplatcích

6) §3h xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §14a odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx pobytu nebo xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x podnikatelskou činností xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého zmocněnce x tuzemsku pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx podle xxxxxxxx 2 nebo jeho xxxxx se xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx.)

9) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxx.)

10) §3c xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx dnů xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx pobytu.); §3e xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx z xxxxxx xx vypočte xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.)

11) §3b xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx z pobytu xx osvobozena xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx xxxxx obce ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytována xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx pro xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx právnickou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, 

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx z pobytu xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxx x souvislosti x xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů.);

§3b xxxx. 3 zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx práce, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx ročních xxxxxx x xxxxxxxxx xx každým rokem xxxxxxx.)