Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Labem

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 1/2020

x xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxx 18.5.2020 xxxxxxx usnesením x. 129/10X/20 vydat na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. d) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem xxxxxx xxxxx vyhláškou místní xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx dle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.1), 2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx poplatku, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.3)

2) Xxxxxxxxxx vymezuje xxxxx.4)

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.5)

4) Xxxxxxxxx povinnost plátce6) x evidenční povinnost xxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx7) upravuje xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Plátce xxxxxx xxxxxxxx do 15 dnů od xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx.8)

2) Xxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx x místních xxxxxxxxxx.9)

3) Xxxxxx při změně xxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.10)

Článek 4

Xxxxx poplatku

1) Sazba xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxx 2020 činí 21 Xx

2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 xxxx 30 Xx.

3) Výpočet xxxxxxxx upravuje xxxxx.11)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.12)

2) Xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx města Ústí xxx Xxxxx.

Xxxxxx 6

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx čtvrtletně do 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2019, x xxxxxxx poplatku z xxxxxx, xx dne 16.12.2019.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2020, x xxxxxxxx xx. 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx naléhavého xxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášení.

Mgr. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx v. r.

1. xxxxxxxxxx primátora

1) §139 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx

2) §15 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích (Správcem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

3) §3a xxxxxx x místních poplatcích (Xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx trvající nejvýše 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jednotlivého poskytovatele xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.)

4) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.); §16c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Pro xxxxx xxxxxxxx se za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) ohlášení xxxxx pobytu xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, zákona x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x cizince

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. který xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. který xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx x azylu xxxxx žadatelem x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cizinců.)

5) §3f xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Plátcem xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.); §3f xxxx. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Plátce poplatku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.)

6) §3g xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxx xxxx plátce poplatku xx povinen xxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx obec xxxx xxxxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx odváděného xxxxxxx poplatku podává xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx.)

9) §14a xxxx. 2, 3 x 5 zákona x xxxxxxxx poplatcích: (2) X ohlášení xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) xxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx výše xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, který nemá xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx podle odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.)

10) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

11) §3c zákona x místních poplatcích (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je počet xxxxxxxxxx dnů xxxxxx, x xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx.); §3e xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx z xxxxxx xx vypočte xxxx součin xxxxxxx xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.)

12) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx držitelem xxxxxxx ZTP nebo XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx poskytována lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx akci xxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx

1. ve xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výchovnou péči xxxxx v zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx právnických xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je práce, xxxxx je závislá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpravidla xx xxxxxx rokem xxxxxxx.)