Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nad Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Xxxx xxx Labem xx xx svém xxxxxxxx xxx 18.5.2020 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 129/10X/20 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“), x v xxxxxxx s ustanovením §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Úvodní ustanovení

1) Xxxxxxxxxx město Xxxx xxx Labem zavádí xxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxx x pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu.1), 2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.5)

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7) upravuje xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Plátce xxxxxx ohlášení xx 15 xxx od xxxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxx.8)

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x místních poplatcích.9)

3) Xxxxxx xxx změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 činí 21 Kč

2) Xxxxx xxxxxxxx xx kalendářního xxxx 2021 xxxx 30 Xx.

3) Výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.11)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

1) Důvody osvobození xx poplatku xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.12)

2) Dále xx xxxxx vyhláškou stanoví xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx.

Xxxxxx 6

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů od xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2019, x xxxxxxx poplatku x xxxxxx, xx xxx 16.12.2019.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.10.2020, x xxxxxxxx xx. 7, který xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §139 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx

2) §15 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx.)

3) §3a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxx poplatku x xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda.)

4) §3 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxxxx poplatku x xxxxxx je osoba, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx.); §16c xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxx:

x) přihlášení x xxxxxxxx pobytu podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x azylu xxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx xxxxxxx, jde-li x cizince

1. kterému xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. který xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx strpěnou xx území podle xxxxxx x azylu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. kterému byla xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx jde x xxxxxxx požívajícího dočasné xxxxxxx xxxxxxx.)

5) §3f xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.); §3f xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.)

6) §3g zákona x místních xxxxxxxxxx

7) §3h zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Poplatník xxxx plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx poplatku ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.)

9) §14a odst. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x podnikatelskou činností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx podle odstavce 2 xxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx desce.)

10) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, nestanoví-li obec x xxxxxx závazné xxxxxxxx delší lhůtu.)

11) §3c xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.); §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Poplatek x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.)

12) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Od xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, osoba xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx zotavovací xxxx xxxx xxxx xxxxxxx akci xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. ve xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxx x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, xxxx

4. za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b odst. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx práce, xxxxx je závislá xx xxxxxxxx ročních xxxxxx x zpravidla xx xxxxxx rokem xxxxxxx.)