Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx nad Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020

x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo města Xxxx xxx Labem xx xx svém xxxxxxxx xxx 18.5.2020 xxxxxxx usnesením č. 129/10X/20 vydat na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o místních xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxx z pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx poplatku jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pobytu.1), 2)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, poplatník, xxxxxx a evidenční xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.5)

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx6) x evidenční xxxxxxxxx xxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx7) xxxxxxxx zákon.

Článek 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Plátce xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx.8)

2) Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.9)

3) Xxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx xxx kalendářní xxx 2020 xxxx 21 Kč

2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 xxxx 30 Xx.

3) Výpočet xxxxxxxx upravuje zákon.11)

Článek 5

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx osvobození xx poplatku xxxxxxx xxxxx x místních xxxxxxxxxx.12)

2) Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxx osobu xxxxxx 18 let, xxxxx xx studentem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vysoké školy xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx.

Xxxxxx 6

Splatnost xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 3/2019, o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx dne 16.12.2019.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.10.2020, x xxxxxxxx xx. 7, který xxxxxx účinnost z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx. Petr Nedvědický x. r.

primátor

Ing. Xxxx Xxxxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §139 xxxx. 2 zákona o xxxxxx

2) §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx je obecní xxxx.)

3) §3a zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních dnů x jednotlivého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.)

4) §3 xxxxxx x místních poplatcích (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.); §16c xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x evidenci xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx republiky, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx trvalý xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. který xx žadatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobou xxxxxxxx xx území podle xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx o xxxxxxx ochraně cizinců, xxxx

4. kterému xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.)

5) §3f xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Plátcem poplatku x pobytu xx xxxxxxxxxxxx úplatného pobytu.); §3f xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Plátce poplatku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.)

6) §3g zákona x místních xxxxxxxxxx

7) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx poplatku ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxx xxxxxxxx odváděného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx.)

9) §14a odst. 2, 3 a 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: (2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, obecný xxxxxxxxxxxxx, byl-li přidělen, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x podnikatelskou činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, který nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, do nichž xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.)

10) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxx-xx xx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxx.)

11) §3c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxxx, x xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx.); §3x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Poplatek z xxxxxx se vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.)

12) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Od xxxxxxxx x pobytu xx osvobozena xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx na pomoci xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, x její xxxxxxxx,

x) mladší 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx poskytována xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče

1. xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) pobývající xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lidem x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Od xxxxxxxx z pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, voják x xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx v xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x plněním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) je práce, xxxxx xx xxxxxxx xx střídání xxxxxxx xxxxxx a zpravidla xx každým xxxxx xxxxxxx.)