Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXX URAĎ KARLOVARSKÉHO XXXXX

XXXXX ŽIVOTNÍHO XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX

Xx xxxxxx: Xxxxxxx Vary, Závodní 353/88, 360 06 Xxxxxxx Xxxx - Xxxxx, Česká xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx: XX/1391/XX/20-1 Xxxxxxxx/xxxxxxx: Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx/354 222 595

Xxxxxxx vyhláška

Rozhodnutí

o xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx řádného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rok 2019

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxx“), xx xxxxxx xxxxxxxxxx §15 odst. 13 zákona č. 201/2012 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx ovzduší“), xx spojení x §10 odst. 1 x 2 xxxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „daňový xxx“), prodlužuje na xxxxxxx §36 xxxx. 4 daňového xxxx xxxxx xxx podání xxxxxxx poplatkového přiznání xxxxxxxxxx xxx §15 xxxx. 8 zákona x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 30.06.2020 xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dle §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je provozovatelem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx:

X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx situaci spojenou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x x xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mimořádné xxxxxxxx, x. x. MF-7108/2020/3901-2, xxxxx se xxxx xxx xxx. §260 xxxx. 1 daňového xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxx §15 zákona x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx splněním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přiznání xx xxxxx stanovené x §15 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xx 31.03.2020, xxxxxx xxxxxxx xxxx x závěru, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx poplatkového xxxxxxxx. Xxxxxx úkon xxxxxxx xxxx umožňuje x moci xxxxxx xxxxxx ust. §36 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty správce xxxx xxxxxxxx na 30.06.2020 x ohledem xx sjednocení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxx prodlouženy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x §91 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx vůči poplatníkovi xxxxxx první xxxx xx xxxx, tj. 24.3.2020, xxxx kdy xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední desce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxx §49 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka xxxxxx daň x x návaznosti na xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §6 odst. 4 xxxxxxxx řádu x xxxxxx hospodárnosti řízení xxx §7 xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx obecně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx ovzduší, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx muže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xx 30 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx podává x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx. Podané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxx Varech xxx 24.3.2020

Xxx. Regina Xxxxxxxxxx x.x.

xxxxxxx xxxxxx životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx Veřejnou xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx známi, xx toto rozhodnutí x xxxxxxx x §49 xxxx. 1 xxxx. x) daňového xxxx xxxxxxxx vyhláškou.

Na xxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx životního prostředí, Xxxxxxxxx 1442/65, Praha 10, Xxxxxxxx 100 10 Xxxxx 10 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxxx 525/15, Xxxxx 1, Malá Xxxxxx 118 10 Xxxxx 011 Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje. Xxxxxx 8, 360 04 Xxxxxxx Vary

Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx inspektorát Ústí xxx Xxxxx, pobočka Xxxxxxx Vary, Xxxxxxx 152, 360 18 Xxxxxxx Xxxx

Xxxx rozhodnutí xx xxx §49 xxxx. 2 xxxxxxxx xx dobu 15 xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx uplynutí xxxxx dle xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx sejmuto.

Veřejná xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přiznání xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx Xx. Xxxxx Xxxxxxxxx, kde xx ji xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.