Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 10/2019

x xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxx: 1/2020

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxx x. 477 xx xxx 09.12.2019 xxxxxxxxx vydat xx xxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Statutární xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx1).

Xx. 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda.2)

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „poplatník").3)

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxx pobytu (xxxx xxx „xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

Xx. 3

Xxxxxxxxxx povinnost

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku ohlášení xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 15 dnů.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx všech svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx roku, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx Xxxxxxxxx konfederace, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.6)

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x ohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx.7)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxx. 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xxx xxxx účely xxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxx.8)

Xx. 4

Evidenční xxxxxxxxx9)

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx každé xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx konce xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x adresa xxxxx přihlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx totožnosti, kterým xxxx xxx

1. občanský xxxxxx,

2. xxxxxxxx doklad,

3. xxxxxxxxx x přechodném xxxxxx na území,

4. xxxxxxxx xxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9. průkaz xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

x) xxxx vybraného xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx evidenční xxxxx xxxx xxx vedeny xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zápisů x xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx5)

(1) Plátce, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kulturní xxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx této xxxx, xxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx poskytne xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx této akce, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx v xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx akci alespoň xxxxx x

x) dni xxxxxxx x xxx xxxxx konání této xxxx,

x) xxxxx a xxxxx této xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X zákazu plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu xx v xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx poskytnut xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

1. xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. zařízení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí 21 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx pobytu, x výjimkou xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vybraný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx povinnost vznikla.

Čl. 8

Xxxxxxxxxx a úlevy

(1) Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx10)

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx závislou na xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxxxxxx xxxxx11) xxx xxxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x zařízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ohrožení xxxx xxxxx provozovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx území xxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx úkolů.12)

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx výměrem x xxxxx xxxxxx.13)

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14)

Xx. 10

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úplatný pobyt xxxx přechodné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle Xx. 3 této xxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 11

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně x. 11/2003 o místním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx x. 16/2004, 2/2010 x 2/2011.

Xx. 12

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxxxxx Xxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx v.r.

náměstek xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

1) §15 odst. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

2) §3a zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §3f zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §14a odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §3g zákona x místních poplatcích

10) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) §11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích