Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Plzeň

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx x. 8/2001, Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx usnesením x. 474 ze xxx 9. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx xxxxx xx základě čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx Xxxxx republiky x. 1/1993 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx §130 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xx. 1

Xxxxx Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 8/2001, Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 12/2002, xxxxxxxx x. 3/2004, vyhlášky č. 20/2004, vyhlášky x. 17/2005, xxxxxxxx x. 14/2006, xxxxxxxx x. 20/2006, xxxxxxxx x. 1/2009, vyhlášky x. 3/2010, xxxxxxxx x. 14/2011, xxxxxxxx č. 9/2012, vyhlášky x. 3/2013, xxxxxxxx č. 11/2013, vyhlášky č. 7/2014, vyhlášky x. 4/2015, xxxxxxxx x. 9/2015, xxxxxxxx x. 5/2016, xxxxxxxx x. 5/2017, vyhlášky x. 6/2018 x xxxxxxxx x. 10/2018 xx xxxx takto:

1. V Xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxx a) xxx:

„x) xxxx primátora x xxxx náměstky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nimi, xxxx xxxxx xxxxx xxxx města, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvolněných xxxxx zastupitelstva, zřizuje xxxxxx xxxx své xxxxxxxxx x iniciativní xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoby x rozhoduje x xxxxxx Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx listiny x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxx xxxxx založit, xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Plzně xx ostatních orgánů xxxxxxxx společností, x xxxxx xx město xxxxxxxxxx xxxxx; delegace x navrhování xxxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje-li xxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx;“.

2. V Čl. 4 xxxx. 3 xxxxxxx x), xxxxxx xxxxxxxx pod čarou x. 2x), xxx:

„x) xxxxxxxxx se xx xxxxx 90 xxx x xxxxxxx územního x xxxxxxxxxxx plánu, Xxxxxxx xxxxx, právních xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx věcí x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx2x) a xxxx x xxxxxx xxxx;

2x) Xxxx. poplatek xx xxxxxxxxx odpad dle §17x xxxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx.“.

3. X Xx. 6 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx „, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“ xxxxxxx.

4. X Čl. 6 xxxx. 4 se xxxxx „xxxxx“ nahrazuje xxxxxx „xxxxxxx“.

5. X Xx. 7 odst. 4 poznámka pod xxxxx č. 6 xxx:

„6 Xxxxxxx občanský xxxxxxx č. 89/2012 Xx., zákon x. 90/2012 Sb., x xxxxxxxxxx korporacích, xxxxxxx xxxxx č. 262/2006 Xx. x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx.“.

6. X Xx. 12 xxxx. 8 se xxxxx „přijímá státoobčanský xxxx x xxxx xxxxx xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxx“.

7. X Čl. 16 xxxx. 2 se xxxxx „uzavírání xxxxxxxx xxxxx“ nahrazují slovy „xxxxxx xxxxxxx“.

8. V Xx. 18 xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx f) se xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xx vyjadřují xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx obec xxxxxxxxxx řízení xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx.“.

9. X Xx. 30 odst. 5 xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 xxx:

18) §1057 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 89/2012 Sb.“.

10. X Xx. 30 xxxx. 19 písm. x) xx xxxxx „x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“.

11. X Čl. 30 xxxx. 19 xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx nahrazuje středníkem x za písmeno x) xx xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

„x) městský xxxxx xxxxx souhlasné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx využití xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx investičních xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a postup xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravuje směrnice xxxxx.“.

12. V Xx. 34 xxxx. 8 xxxxxxxx xxx xxxxx x. 22) xxx:

22) §4 zákona x. 251/2016 Xx., x xxxxxxxxx přestupcích.“.

13. Xxxxxx 39, včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 22x), zní:

„Článek 39

Ceny xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx města xxxx na návrh xxxx xxxxx xxxx xxxx obvodu xxxx xxxx města22b) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

1. Xxxx xxxxx Xxxxx

2. Xxxx 1. Xxxxxx

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx Plzně.

(2) Xxxxx města xx x zřízení čestného xxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxx čestný xxxxx xx nositel Xxxx xxxxx Xxxxx nebo xxxxxxx osoba, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx čestné občanství xxxx Xxxx města Xxxxx, již xxxxxxx. X xxxxxxx čestného xxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx, jinak x xxx tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx o xx stanoví xxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kulturních přehlídek, xxxxxx architektonických xxx x xxx zvlášť xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx přehlídek x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx x udělování xxx xxxxx, ceny xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxx x. 5 tohoto Statutu.

22b) §36 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx.“.

14. V xxxxxxx x. 3, Xx. 2 xxxx 8 xx xxxxx „xxx xx/xx“ xxxxxxxxx xxxxx „Doudlevce č. x. 615“.

15. X xxxxxxx x. 3, Xx. 2 xx xx xxx 23 xxxxxx xxxx xxx 24), který xxx:

„24.) Xxxxxxx x. x. 4624/22 x pozemek x. x. 4624/24, xxxxx součástí je xxxxxx bez xx/xx, xxx v x. x. Plzeň.“.

16. V xxxxxxx č. 3, Xx. 3 xxx 3 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„3. Část pozemku x. x. 10050/2, x. ú. Xxxxx xxxxxxxx jako xxx „X“.“.

17. X příloze x. 3, Čl. 3 xx xxx 6 zrušuje.

Dosavadní xxxx 7. xx 37. xx označují xxxx xxxx 6. xx 36.

18. X xxxxxxx x. 3, Xx. 4 bod 1 xxxxxx obrázku xxx:

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx. 3 xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. x. 2218, xxxxx součástí xx xxxxxx Xxxxxxxxx č. x. 863, x xxxxx xxxxxxx x. x. 2220/1 xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx „A“ x x pozemku x. x. 2220/2, vše x. ú. Xxxxxxxxx.“.

19. X xxxxxxx x. 3, Čl. 4 xxxx 2 xx xxxxx „Xxxxxxx Xxxxxx xx. 10“ nahrazují xxxxx „xxx xx/xx, xxxx xxxxxx“.

20. V xxxxxxx x. 3, Xx. 4 xxxx 6 se xxxxx xxxxxxx „515/96“ xxxxxxxxx xxxxxx „515/99“ x xxxxx xxxxxxx „515/21“ xxxxxxxxx xxxxxx „515/97“.

21. X xxxxxxx x. 3, Čl. 4 xxxx 16 se xxxxx „xxxxxxx x. x. 166/7, pozemek x. x. 166/9,“ xxxxxxx.

22. X xxxxxxx x. 3, Čl. 4 xx xx xxx 19 vkládá xxxx bod 20, xxxxx zní:

„20. Xxxxxxx x. č. 509/1 x p. č. 508, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Újezd x. x. 106, xxx k. x. Xxxxx.“.

23. V xxxxxxx x. 3, Xx. 5 bod 2 xxx:

„2. Objekt požární xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 2A xxxxxxxxxxx z xxxxxxx x. x. 897/7, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx Xxxxxxx x. x. 465, x xxxxxxx x. č. 897/11 (na pozemku xxxxx xxxxxx Xxxxxx x. x. 484, xxxxxx xxxxxx vlastníka), x xxxxxxx x. x. 897/6 a x. x. 897/22, xxx x. x. Xxxxxxx.“.

24. X příloze x. 3, Xx. 6 xxx 4 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„4. Xxxx xxxxxxx x. x. xx. 32/1, xxxxxxxx jako díl „X“, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx x. x. 20 x xxxxxxxx stavba x xxxxxxx p. x. 82, xxx x. ú. Litice x Xxxxx.“.

25. X xxxxxxx x. 3, Xx. 9 xx xx xxxxxxxxx xxx 4 xxxxxx xxxx xxx 5, který xxx:

„5. Xxxxxxx x. x. 292, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx x. x. 108, Xxxxxxxxxxx 34, xxxxxxx x. č. 294/5, xxxxxx bez xx/xx, stavba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xx pozemku x. x. 294/5, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x. x. 294/14, vše x. x. Malesice.“.

26. X příloze x. 4 Xx. 2 xxxx. 2 xx xxxxx „30“ xxxxxxxxx xxxxxx „60“ a xxxxx 60“ xx xxxxxxxxx číslem „90“.

27. X xxxxxxx x. 4, Xx. 3 xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2x), zní:

„(2) X xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx města Xxxxx, xxxxxxxx předpisů xxxxx x koeficientu xxxx z xxxxxxxxxx xxxx a o xxxxxxxx x výši xxxxxxxx xxxxxxxx, poplatků xxx xxxxxxxxxx zákonů2a x xxxx a xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu.

2a) Např. xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx §17x xxxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx.“.

28. X xxxxxxx č. 5, Článek 3 xxxxxx nadpisu zní:

„Článek 3

Xxxxxxxx xxxx města Xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxx Plzně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dílo xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx města Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Plzně.

(2) Xxxxxxxx cena xxxxx Xxxxx xx xxxxxx x pamětního xxxxx x věcného daru. Xxxxxxx Umělecké xxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxx spojeno x xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx ceny xxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx kultury Xxxxxxxxxx xxxxx Plzně.

(4) X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx města xx xxxxx xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx je xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx města Plzně, xxxxx xxxxxxxxx zastupitelstvo xxxxx.“.

29. X xxxxxxx x. 6, Xx. 2 xxxx. 2 xx věta xxxxx xxxxxxx.

30. V xxxxxxx x. 6, Čl. 12 xxxx. 1 xx za slova „x xxxxxxxxxx působností“ xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, x platném xxxxx, x“.

31. V xxxxxxx x. 6, Xx. 12 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 35) xxx:

„(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx bytu xxxxxxxxxx xxxxxx jako obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.35)

35) §3075 xxxxxxxxxx zákoníku č. 89/2012 Xx. x §149x xxxxxxxx úřadu.“.

32. X xxxxxxx č. 7, Čl. 2 xxxx. 3 se xxxxx „vyjma xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nad 300 x2 xxxxxxx xxxx do 1000 x2“ xxxxxxx.

33. X xxxxxxx x. 7, Xx. 10 odst. 2 se slova „x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

34. X xxxxxxx č. 7, Xx. 10 odst. 3 xx xxxxx „x xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx a“ xxxxxxx.

35. X xxxxxxx x. 7, Xx. 10 xxxx. 5 xx xxxx xxxxx zrušuje.

36. X xxxxxxx x. 7, Xx. 10 xx za xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

„(7) Výkon xxxxxx xxx odstavců 5 x 6 xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Plzeň 5-Xxxxxxx, Plzeň 7-Radčice x Plzeň 9-Xxxxxxxx Xxxx městského xxxxxx Xxxxx 1, pro xxxxx městských xxxxxx Xxxxx 6-Litice x Xxxxx 10-Xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Plzeň 3 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx 8-Černice Xxxx xxxxxxxxx obvodu Plzeň 2-Xxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

Čl. 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Plzně, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx účinností této xxxxxx závazné vyhlášky, xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx ve xxxxx této vyhlášky. Xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxxx předají všechny xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxx postoupení písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx přijato příslušným xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx, aniž xx xxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyjádří xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxxx a jiná xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx účinností xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xx. 3

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2020 x xxxxxxxx změnového xxxx 11., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxx 2020.

Xxx. Xxxxxx Xxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxx Plzně

Mgr. Roman Xxxxxxxx v.r.

náměstek xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx