Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 6/2019

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Opavy xx na xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxxxx č. 230/9/ZM/19 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ustanovení §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Statutární xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místní poplatek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „poplatek").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Opavy, xxxxx finanční a xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx poplatku“)1).

Článek 2

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxx2):

x) xxxxxxx xxxxx přihlášená v xxxx,

x) fyzická xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebo xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx osoba, a xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx osobu; xx-xx ke xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx osoba, za xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx. Osoby, xxxxx platí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx3).

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx povinnost

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx mu povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx podle xxxxxx 6 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx osvobození xxxx úlevu xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx přihlášení, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3. Poplatník xxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx číslo stavby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx; není-li stavba xxxx xxx označena xxxxxxxxxx xxxx popisným xxxxxx, uvede poplatník xxxxxxxx číslo pozemku, xx xxxxxx xx xxxx stavba xxxxxxxx. X případě xxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx umístění x xxxxxx, xxxxx nejsou xxxx xxxxxxxxxx.

4. Ve xxxxx xxxxx xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxx přihlášení xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx požadovaných x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.4)

6. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.5)

7. Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 x 3 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx údaje zveřejněné xxx xxxx účely xxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Sazba xxxxxxxx

1. Sazba poplatku xxxx 660 Xx x xx xxxxxxx:

x) x částky 129 Xx xx xxxxxxxxxx xxx x

x) x xxxxxx 531 Xx xx kalendářní rok. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx xx sběr x xxxx netříděného xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 2018 xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 30.609.581 Xx x byly xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx 30.609.581 (Xx) xxxxxx 57.677 (57 347 xxxxx přihlášených xxxx na xxxxx xxxx + 330 xxxxx staveb xxxxxxxx x individuální xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba) = 531 Xx. Z xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx. 4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xx xxxx 531 Kč.

3. X xxxxxxx xxxxx xxxxx přihlášení xxxxxxx xxxxx, xxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytu xxxx rodinného xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 6 xxxx. 1 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx poplatek xxxxx x xxxxxxx výši, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx umístění x příslušném kalendářním xxxx. Xxxxx-xx xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stav x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx měsíce.6)

Článek 5

Splatnost xxxxxxxx

1. Poplatek xxx xxxxxxxxxx xx splatný xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx do 31.05. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku xx osvobozena xxxxxxx7) xxxxx dle čl. 2 xxxx. 1 xxxx. a) až x), xxxxx xx:

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xx 3 xxx xxxx, školského xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) umístěna x xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx režimem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dle xx. 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx věku xxxxxxxx let. Xxxxxxxxx xx dle xxxxxx xxxxxxxxxx od poplatku xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxxxx věku xxxxxxxx let,

b) xx xxxx xxxxx dlouhodobého xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx činí xxxxxxxxx xxxxx po sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. V xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx poplatku xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém o xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poplatku xxxxxx; xx nesplnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uložit xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx8). Xxxxxx-xx poplatníkovi nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x období xx 15. xxxxxxxx xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ohlásit xx lhůtě uvedené x čl. 3 xxxx. 6 této xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx správné xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hromadným xxxxxxxxxx xxxxxxxx.9)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.10)

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx11)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi, xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx nezletilý x nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x byl xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx poplatková povinnost xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx opatrovníka; zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

2. X případě xxxxx xxxxxxxx 1 vyměří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníka.

3. Je-li xxxxxxxxx zástupců nebo xxxxxxxxxxx více, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Zrušovací xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 10/2018, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxx systému xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 17.12.2018.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Tomáš Xxxxxxxx v. r.

primátor

Bc. Xxxx Xxxxxxxx v. x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“)

2) §10b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §10b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

4) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §10b xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §10b odst. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §14a xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §12 zákona x místních xxxxxxxxxx