Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019

x xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxx xx xx svém zasedání xxx 16.12.2019 usnesením x. 228/9/XX/19 usneslo xxxxx xx základě xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxx obecně závaznou xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x rozpočtový (xxxx xxx „xxxxxxx poplatku")1).

Článek 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

1. Předmětem xxxxxxxx xx úplatný xxxxx trvající xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x jednotlivého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx na xxxxxxx zákona omezována xxxxxx svoboda (xxxx xxx „xxxxxxxxx").2)

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxx přihlášená (xxxx xxx „xxxxxxxxx").3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu (xxxx xxx „plátce"). Plátce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx povinen podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx od zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 15 xxx.

2. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx5):

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, popřípadě xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx u poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, případně xxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.6)

4. Xxxxx-xx xx xxxxx údajů uvedených x ohlášení, je xxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx.7)

5. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž má xxxxxx automatizovaný přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx8)

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx zařízení xxxx xxxxx, kde xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx knihy zapisuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou

a) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx pobytu,

b) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx

1) xxxxxxxx průkaz,

2) xxxxxxxx xxxxxx,

3) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4) xxxxxxxx xxxxx rodinného příslušníka xxxxxx Evropské xxxx,

5) xxxxxx o povolení x pobytu,

6) průkaz x povolení x xxxxxx xxx cizince,

7) xxxxxx x povolení x trvalému xxxxxx,

8) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

9) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

10) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx osvobození xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zaručujícím xxxxxxxx zápisů x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x časového xxxxxxxx.

4. Plátce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dobu 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx9)

1. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx kulturní nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx účastníkům xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx poskytne xxxxx xxxxxxx 1000 účastníkům xxxx xxxx, x

x) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx xxxxx xxxx zahájení poskytování xxxxxx správci poplatku.

2. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt, x uvede x xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) dni xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx akce,

b) xxxxx a xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx zařízeních xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx bude xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

4. Při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xx x evidenční xxxxx xxxxx pouze

a) údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx pobyt, x x xxxx vybraného xxxxxxxx v členění xxxxx

1) dne xxxxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxx xxxxx poskytnut, x

3) důvodu osvobození.

Článek 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku xxxx 21 Kč xx xxxxx započatý xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozena xxxxx10):

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx závislou xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

1) xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní pojištění, xxxx

2) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx

x) vykonávající xx xxxxx města xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

1) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxx školském xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3) v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x ohrožení xxxx nouzi provozovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx

4) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx této xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx služebních nebo xxxxxxxxxx úkolů.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx ubytování studujícího x zařízení xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx poplatky zaplaceny xxxxxxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poplatků xxxx správce xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.12)

Článek 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xx. 3 této xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx účinnosti.

Článek 11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx x. r.

primátor

Bc. Xxxx Xxxxxxxx x. x.

1. xxxxxxxxxx primátora

1) §15 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2) §3a zákona x xxxxxxxx poplatcích

3) §3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

4) §3f zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

6) §3g xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3g xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

9) §3h zákona x místních xxxxxxxxxx

10) §3b xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

12) §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx