Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Nisou x. 5/2019

x místním xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx: 2/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Jablonec xxx Xxxxx se xx svém zasedání xxx 12. prosince 2019 xxxxxxxxx č. 221/XX/2019 xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxx. 1 zákona x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), x x xxxxxxx s §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xx. 1

Úvodní ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx z pobytu (xxxx jen „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx města Jablonec xxx Nisou (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“)1)

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku

1. Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx pobyt trvající xxxxxxx 60 po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, při xxxxxx xx xx xxxxxxx zákona omezována xxxxxx svoboda.2)

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx osoba, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „poplatník“).3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxx“).

Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

Xx. 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

1. Plátce je xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxx xxxx činnosti plátce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx 15 dnů.

2. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též osoby, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat x poplatkových věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, v xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx roku, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx požadovaných x odstavci 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x tuzemsku xxx xxxxxxxxxx.6)

4. Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx nastala.7)

Čl. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx8)

1. Plátce xx povinen xxxx x listinné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx poskytuje úplatný xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt.

2. Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx:

(x) xxx xxxxxxx x xxx konce xxxxxx,

(x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx obdobného místa x zahraničí,

(c) xxxxx xxxxxxxx,

(x) xxxxx a xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx:

1) xxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxxxx,

3) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občana Xxxxxxxx xxxx,

5) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6) průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx,

7) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(x) xxxx vybraného xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxx xx xxxxxxx uchovávat xxxxxxxxx knihu xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

Čl. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx9)

1. Plátce, xxxxx xxxx pořadatel kulturní xxxx xxxxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx evidenční povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Plátce x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx a xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx se bude xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku nejpozději xx 15 dnů xxx dne oznámení xxxxx odstavce 1 xxxx. b).

4. Xxx xxxxxx evidenční povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) xx c) x

x) xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxxx, kterým xxx poskytnut pobyt, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle

1) dne xxxxxxxxxx pobytu,

2) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx pobyt xxxxxxxxx, a

3) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Sazba xxxxxxxx

Xx 1.1.2020 do 31.12.2020 xxxx sazba poplatku 21,- Xx za xxxxx započatý den xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx poplatku

Plátce odvede xxxxxxx poplatek xxxxxxx xxxxxxxx čtvrtletně, xxxxxxxxxx xx 15. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xx. 8

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba10):

(a) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, osoba, xxxxx je držitelem xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

(x) xxxxxx 18 xxx,

(x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx x výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1) xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

(x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx území xxxx xxxx

(x) vykonávající xx xxxxx xxxx sezónní xxxxx11) xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

(x) xxxxxxxxxx xx xxxxx obce

1) xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3) x zařízení sloužícím x pomoci xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4) xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v činné xxxxxx, státní xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obce v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx12).

3. Sezónní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx střídání xxxxxxx období x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Navýšení xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, vyměří xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem x xxxxx xxxxxx.13)

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14)

Xx. 10

Xxxxxxxxx ustanovení

Osoba, xxxxx xx xxxxxxx poplatku x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2010 o xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 2.12.2010 a x. 10/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 2.12.2010, xxx xxxxxx xx 1.1.2011.

Xx. 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Milan Xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §3 zákona x místních poplatcích

4) §3f xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

5) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3b odst. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §3b xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §3b odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) §11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích