Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Jablonec xxx Nisou

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx x. 4/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxx Nisou xx na xxxx xxxxxxxx dne 12. xxxxxxxx 2019 xxxxxxxxx x. 221/XX/2019 usneslo xxxxx na xxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx poplatcích“), a x souladu s §10 písm. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Xx. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxx nad Nisou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku je Xxxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Xxxxx.1)

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí xxxxxxxxx výkopových xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x zařízení sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx skládek, xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x reklamní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx.2)

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1 (xxxx jen „xxxxxxxxx“).3)

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx platí za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x 3 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx v příloze č. 2, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx čísel. Dále xxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3 (xxxx xxxx). Xxxx xxxxxxx xxxxx nedílnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx považují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx v příloze č. 1.

Xx. 4

Ohlašovací xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství. X případě užívání xxxxxxxxx prostranství xx xxxx kratší, xxx 7 dní, xx xxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx připadne xx sobotu, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx splnit ohlašovací xxxxxxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

2. V xxxxxxxx poplatník uvede4)

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, místo x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx případnou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx, který xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské konfederace, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.5)

4. Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx v ohlášení, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu oznámit xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.6)

5. Po ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlásit xxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxxxx x odst. 2 xxxx. c) xxxxxxxxxx xx 15 xxx.

Xx. 5

Sazba poplatku

1. Xxxxx xxxxxxxx činí xx každý i xxxxxxxx m2 a xxxxx x xxxxxxxx xxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

x) za provádění xxxxxxxxxx prací 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení 2,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxx, …)

  • x době xx 91 xx 180 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství 5,- Xx
  • x xxxx xx 180 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx dočasných xxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 10,-Xx

x) za xxxxxxxx xxxxxxxx sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10,- Xx

x) xx xxxxxxxx zařízení sloužících xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 10,- Kč

h) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxx 1 m2 užívaného xxxxxxxxx prostranství 10,- Xx

x) xxx reklamní xxxx 10,- Kč

j) xx umístění zařízení xxxxxxxxx, xxxxxxx 2,- Xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10,- Xx

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx trvalého xxxxxxxxxxx xxxxx

  • xx pěší xxxx 1.250,- Xx
  • xxxx xxxx xxxx 1.000,- Xx

x) xx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx výměře xxx 1 m2: 200,- Xx

Xx. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) při xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxx xx. 5 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31.12. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) při xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx než 1 x2 xx xxxx kalendářní xxx, xx poplatek xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx měsíční xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx případech xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx xxxxx kalendářních měsíců xxxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxxx užívání x xxxxxxx paušální částky.

c) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhrazením xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx splatný xxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství započato, x to xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářního xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x měsíční xxxxxxxx částky.

Čl. 7

Osvobození x xxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx osobu, xxxxx xx držitelem xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X,7)

x) x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx celý xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx účely.8)

2. Xx xxxxxxxx xx xxxx osvobozují:

a) akce, xxx nichž xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx,

x) xxxx xxxx financované z xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxx xx užíváno xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odstranění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí po xxxx xxxxxxxxxxxxx 7 xxx,

x) akce, při xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx umístěním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domu x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx nichž xx xxxxxxx xxxxxxx prostranství xxxxxxxxx stavebního zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx budovy po xxxx 90 xxx xx započetí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx se o xxxxxxxxxxx stolky x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxx smlouvy x vlastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxxxxxx - xx. xxxxxxx x xxxxxx výměře xxx 1 x2) x xxxxxxx, xx x předmětnému pozemku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smlouvu x vlastníkem veřejného xxxxxxxxxxxx.

x) vyhrazená trvalá xxxxxxxxx místa xxx xxxxxxxx vozidla xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxx prostranství x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx použije pro xxxxxxx potřeby xxxx xxxxxxxx.

x) veřejná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx, anebo xxx xxxxxxx tvorby xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxx xx poskytuje:

při xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxxxx xxxxxx a zahrádky xxxxxxxx x občerstvení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxx 9,- Xx xx každý xxxxxxxx m2 a xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx lhůtě 60 xxx.

5. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost ohlásit xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx úlevu xx lhůtě stanovené xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.9)

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníkem včas xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx předpisným seznamem.10)

2. Xxxx xxxxxxxxxxx poplatky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.11)

Xx. 9

Xxxxxxxxx ustanovení

Dnem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 10/2017, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 2017.

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx, zahájená před xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx dosavadní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

XXXx. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx města

Ing. Milan Xxxxxx

xxxxxxxx primátora

Příloha č. 1

1. 1. xxxx

101. Xxxxxxxxxx

201. Xxxxxxxx

301. X Hřiště

2. 28. xxxxx

102. Xxxxxxx

202. Xxx Xxxxxx

302. X Xxxxx

3. 5. xxxxxx

103. Xxxxxxxxx

203. Xxx Xxxxx

303. X Kaple

4. 9. xxxxxx

104. Korejská

204. Xxx Xxxxxxxxx

304. X Xxxxxxx

5. Xxxxxxx

105. Xxxxxxxx

205. Pod Xxxxxxxx

305. U Xxxxx

6. Xxxxxxxx

106. Koželužská

206. Pod Xxxxx

306. X Xxxx

7. Xxxxxxx

107. Krátká

207. Pod Xxxxxxxx

307. X Xxxxxxx xxxxxxx

8. Xxxxxxx náměstí

108. Xxxxxxxxxx

208. Xxx Xxxxxxx

308. X Mohelky

9. Xxxxxx Xxxxxx

109. Křišťálová

209. Pod Xxxxxxxx

309. U Xxxxx

10. Xxxxxxxx Dvořáka

110. Xxxxxxx

210. Xxx Xxxxxxx

310. X Xxxx

11. Xxxxxxxx Xxxxxxx

111. Xxxxxxxxx

211. Xxx Xxxxxx

311. X Xxxxxxxx

12. Xxxxxxxx

112. Xxxxxxxxx

212. Pod Xxxxx

312. X Pošty

13. Bažantí

113. Xxxxxx

213. Xxx Xxxxxxxx

313. X Přehrady

14. Xxxxxxxx

114. Xxxxx

214. Xxxxxxxxx

314. X Xxxxxxx

15. Blanická

115. Lesní xxxxxx

215. Podlesí

315. U Xxxxxxxxx

16. Boční

116. Xxxxx

216. Xxxxxxxx

316. X Xxxxxxx xxxx

17. Xxxxxxxxx

117. Letohradská

217. Xxxxxxxx

317. X Xxxxxxxx

18. Xxxxxxxxx

118. Xxxxxxxxx

218. Xxxxxxx

318. X Staré xxxx

19. Xxxxxxx

119. Lidická

219. Xxxxx

319. X Xxxxxx

20. Xxxxxx Xxxxxxx

120. Xxxxxxx

220. Xxxxxxxxxx

320. X Zahrádek

21. Xxxxxxxxxxx

121. Xxxxxxxx

221. Xxxxxxxx

321. U Xxxxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxxx

122. Lípová

222. Xxxxxxx

322. X Xxxxxxxx

23. Xxxxxxx

123. Xxxxxxx

223. Xxxxxxx

323. X Xxxxxxxxx

24. Xxxxxxxxxx

124. Xxxxxxxx

224. Xxxxxxxxx xxxxxxxx

324. X Xxxxxxxx xxxxxx

25. Xxxxxxx

125. Luční

225. Prosečská

325. X Zlatého xxx

26. Xxxxxxxx

126. Xxxxxxxxxx

226. Xxxxxxxx

326. Xxxxxx

27. Xxxxxxxxxxx

127. Xxxxxxx

227. Xxxxxx

327. Xxxxxx

28. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

128. Xxxxxxxx

228. Průmyslová

328. Xxxx

29. Xxxxxxxxx

129. Xxxxxxx

229. Xxxxxxxxxx

329. V Aleji

30. Xxxxxxxx

130. Malá

230. Xxxxxx

330. X Xxxxxx

31. Dlouhá

131. Xxxx Xxxxxxxx

231. Xxxxxx

331. X Luzích

32. Xxxxx xxxx

132. Xxxxxxxx

232. Xxxxx

332. X Xxxx

33. Xxxxxxx xxx

133. Mánesova

233. Xxxxxxxxx

333. X Xxxxxx

34. Dolní

134. Xxxxxxxxxx

234. Xxxxxxxx

334. X Xxxxxxxxxx

35. Xxxxx xxxxxxx

135. Xxxxx

235. Xxxxxxxx

335. X Xxxxx

36. Xx. Xxxxx

136. Xxxx Švabinského

236. Xxxxxxx

336. X Ráji

37. Xxxxxxxxxx

137. Xxxxxxx

237. Xxxxxxxx

337. X Xxxxx

38. Xxxxxx

138. Xxxxxxx

238. Xxxxxxxxx

338. X Xxxxxx

39. Xxxxxxx

139. Xxxxxxxx

239. Xxxxxxxx

339. Xxxxxxxx

40. Xxxxxx Floriánové

140. Xxxxxx xxxxxxx

240. Xxxxxxxxxxxx

340. Xxxxxxxx

41. Xxxxxxxx

141. Xxxxx

241. Xxxxx

341. Větrná

42. X. X. Xxxxxxxxxxxx

142. Xxxxxxx

242. Xxxxxx

342. Xxxxxx

43. Xxxxxxxxx

143. Xxxxxxxx

243. Rybářská

343. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

44. Finské xxxxx

144. Xxxxxxxxx

244. Xxxxxxxxxx

344. Xxxxxxxxxxx

45. Xűxxxxxxx

145. Xxxxxxx

245. Xxxxxxxxx

345. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

46. Xxxxxxxx Xxxxxx

146. Na Čihadle

246. Xxxxxxxxx

346. Vlaštovčí

47. Xxxxxxxxxxxx

147. Xx Domovině

247. X. X. Xxxxxxxx

347. Xxxxxxx

48. Xxxxxxxx

148. Na Hranici

248. Xxxxxx

348. Xxxxx

49. Havlíčkova

149. Xx Xxxxxx

249. Sáňkařská

349. Xxxxxxxxxxx xxxx

50. Xxxxxxx

150. Xx Xxxxx

250. Saskova

350. Xxxxxxxxx

51. Xxxxx

151. Na Xxxxxxx

251. Xxxxxx

351. Xxxxxxxxxxxx

52. Xxxxx xxxxxxx

152. Xx Xxxxxx

252. Xxxxxxx

352. Xxxxxxx

53. Xxxxxx

153. Xx Mýtině

253. Xxxxxxxx

353. Vysoká

54. Hřbitovní

154. Xx Xxxxx

254. Xxxxxx

354. Xxxxxxxxxxx

55. Xxxxxxxxx

155. Na Xxxxxxx

255. Xxxxxx

355. Xxxxxxx

56. Xxxxxx

156. Xx Xxxxxxx

256. Xxxxxxxxx

356. Xxxxxxx ulička

57. Xxxxxxx

157. Xx Xxxxx

257. Xxxxxxxxx stezka

357. Xxxxxxxxx

58. Xxxxxxxxxxx

158. Na Xxxx

258. Xxxxx

358. Za Hrází

59. Xxxxx Xxxxxxxxx

159. Xx Xxxxxx

259. Slunečná

359. Za Xxxxxxxxx

60. X. X. Xxxx

160. Na Stráni

260. Xxxxxx

360. Xx Xxxxxx

61. Xxxxxxxxx

161. Xx Svahu

261. Xxxxxxxxx

361. Xxxxxxxx

62. Xxxxxxxx

162. Xx Šumavě

262. Xxxxxxx

362. Xxxxxxx

63. Xxxx Žižky

163. Xx Xxxxx

263. Sněhová

363. Xxxxxxx xxxx

64. Xxxxxxxxx

164. Xx Xxxxx

264. XXX

364. Xxxxxxx

65. Xxxxxxxx

165. Xx Xxxxxxxx

265. Xxxxxx

365. Zelená

66. Xxxxxx

166. Xx Xxxxxxx

266. Xxxxxxxxxx

366. Xxxxxx xxxxx

67. Xxxxx

167. Na Výšině

267. Xxxxxxxx

367. Xxxxxxxxxxxx

68. Jasanová

168. Xxx Mlýnem

268. Soukenná

368. Xxxxxxxxxx

69. Xxxxxxxxx

169. Xxx Xxxxxxxxx

269. Xxxxxxx

369. Xxxxx

70. Xxxxx

170. Xxx Xxxxxxx

270. Xxxxxxxxx

370. Xxxxx

71. Xxxxxxx

171. Xxxxxxxx

271. Xxxxxxxxx

371. Xxxxx xxxxxx

72. Xxxxx

172. Xxxxxxxx

272. Xxxxx xxxxxx

372. Xxxxxxxx

73. Xxxxxxx

173. xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx

273. Stará xxxxx

373. Xxxxxxxxxx

74. Jehlářská

174. náměstí Xx. Xxxxxxxx

274. Xxxxxxxx

374. Xxxxxxx

75. Xxxxxx

175. Nástrojářská

275. Xxxxxxxx

375. Xxxxx

76. Xxxxxxxxxx

176. Xxxxxxx

276. Strmá

77. Xxxxxxxxx

177. Xxxxxxxxxx

277. Střelecká

78. Xxxxxxxx

178. Xxxxxxxx

278. Xxxxxxxx

79. Xxxxxxxxxxxxx

179. Xxxx

279. Xxxxxxx

80. Jiráskova

180. Xxxx xxxxx

280. Studentská

81. Xxxxxx

181. Xxxx Pasířská

281. Xxxxxxxxxx Čecha

82. Xxxxxxxx

182. Xxxx Pražská

282. Xxxxxxxx

83. Xxxxx

183. Xxxxxxxxx

283. Xxxxxx

84. Xxxxxx Hory

184. Xxxx Xxxx

284. Xxxxxx

85. Xxxxxx Xxxx

185. Xxxxxxxxx

285. Xxxxxxx

86. Xxxxxxxxxxx

186. Xxxxxxx

286. Táboritská

87. Xxxxxxxxxxx

187. Opletalova

287. Xxxxx

88. X Xxxxx xxxxxxxx

188. Xxxxxx trh

288. Xxxxxxx

89. X Xxxxxxx

189. Palackého

289. Xxxxxxxxx

90. X Vodojemu

190. Xxxxxxxx

290. Xxxxxxxxxx

91. Xxxxxxx

191. Xxxxxxx

291. Xxxxx

92. Xxxxx Xxxxx

192. Pasecké xxxxxxx

292. Xxxxxxxxx

93. Xxxxxxxx Xxxxxx

193. Xxxxxxxx

293. Xxxxxxxxxx

94. Kaštanová

194. Xxxxxxx

294. Xxxxxxxxx

95. Kavanova

195. Xxxxx Xxxxxxx

295. Tyršova xxxxxx

96. Xx Xxxxxxx xxxx

196. Xxxxxxxxx

296. X Xxxxxxx

97. Klidná

197. Xxxxxxx

297. X Xxxxxxxx

98. Knoflíková

198. Xxxxxxx

298. X Xxxxxxx xxxxxx

99. Xxxxxxxxxx

199. Pivovarská

299. X Xxxxxxx

100. Xxxxx

200. Xxxxxxxx

300. U Xxxxxxxxx xxx

Příloha x. 2

Seznam xxxxxxxxxxx xxxxxx x x.x. Jablonec xxx Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

1

1001/7

Xxxxxx xxxx

2

1008/17

Xx Čihadle

3

1008/8

Vrchlického xxxx

4

1018/1

Xxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx

5

1027/11

Xxxxx xxx.

6

1030/2

Xxxxx nám.

7

1032

Park xx. Xxx Xxxxxx - Xxxxxxx

8

1046/4

X Přehrady

9

107/2

Park Xxxxxx xxx. - Xxxxxxxx xx.

10

1090/12

Xxx Xxxxxx

11

1145/9

Xxxxxxxxx

12

1216/10

Xx. Čecha

13

1359/1

Park Xxxxxxxx - Xxxxxx

14

1454/1

Xxxxx xx nám. X. Xxxxxxx

15

146

Xxx. Mrázka

16

1468/55

Vysoká

17

1469/1

Vysoká

18

1470/3

Vysoká

19

148/1

Park Xxxxxxxx Xxxxxx

20

1501/17

Xxxxxxxxx

21

1520

Xxxxx xx xxx. X. Němcové

22

1657

Okolí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

23

1660/2

Xxxxx Novoveského xxxxxxxxxx

24

1663/1

Xxxxx Xxxxxxxxxxx koupaliště

25

1666/1

Okolí Novoveského xxxxxxxxxx

26

169

Xxxx v okolí xxxxxxx - xx. Xxxxxxxxx

27

175/3

Xxxx x xxxxx xxxxxxx - ul. Xxxxxxxxx

28

176/1

Xxxx v okolí xxxxxxx - xx. Xxxxxxxxx

29

188/1

Xxxxxx park

30

1905/2

louka na Xxxxxx

31

1934/1

Xxxx Perlová-5.května

32

1999/25

louka na Xxxxxx

33

2/1

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxx

34

2052/1

XXXX

35

2083/1

Xxxx Xxxxxxx-Xxxxxx

36

2153/1

Xxxxx Vzdušná - Xxxxxxxxxx

37

2153/24

Xxxxx Vzdušná - Xxxxxxxxxx

38

217/12

X Xxxxxxxx xxxxxx

39

2172/3

Xxxx Xxx Xxxxx - Xxxxxxx

40

219/2

xxxxx xxxxxxx

41

2263/2

Xxxx Xxxxxxx-X Xxxxx

42

2314/3

Xxxxxxxxxx

43

2376/4

Xxxxxxxxx

44

2376/7

28. xxxxx

45

2376/9

Xxxxxxxxx

46

2428/19

Xxxxxxxxx, Xxxxxx

47

2498/1

Xxxxxxxxxx

48

2500/21

Xxxxxxxxx

49

2500/7

Xxxxxxx, X Stadionu

50

2507/3

Okolí Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

51

2544

Xxxx Xxxxxxxxxxx sady

52

2545/6

U Xxxxxxxx

53

256/1

Xxxxxxxxx

54

2595

Xx Xxxxx

55

2827

Xxxxx Novoveského xxxxxxxxxx

56

2976

Xxxx Nová Xxxxxxxx

57

303

Xxxxxx xxxx

58

3065

Xxxxxxxx

59

-3127

Xxxxxxxx Žižkův Vrch

60

362/1

Park Xxxx Pasířská

61

362/103

Nová Pasířská

62

362/104

Nová Xxxxxxxx

63

362/12

Xxxx Xxxxxxxx

64

362/46

Xxxx Xxxxxxxx

65

362/62

Xxxx Xxxxxxxx

66

362/9

xxxxxxx xxxxxxxx

67

395/9

Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx

68

401/1

Xxxxx Wolkerova - Xxxxxxxxx

69

418/29

Xxxxxxxxx

70

454/3

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

71

466/2

Xxxx Xxxxx - Xxxxxxxxxx

72

561/4

Xxxxxxxxx

73

561/6

Xxxxxxxxx

74

570/1

Xxxx Xxxxxxxx-Xx Kopci

75

651/1

Lesopark Žižkův Xxxx

76

651/2

Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx

77

8/12

Xxxxxxx

78

83/14

Xxxx Xxxxxx xxx

79

854/1

Xxxx Xxxxxxxxx (xxxx areál XX)

80

854/5

Xxxx Xxxxxxxxx (mimo areál XX)

81

898/13

Xxxxxxxxx

82

909/28

Xxxxxx

83

989/6

Xxxxxxxxxx - xxxxx

84

990/1

Xxxxxxxxxx - xxxxx

85

992/1

Xxxxxxxxxx - xxxxx

Xxxxxx pozemkových xxxxxx x x.x. Xxxxx xxx Xxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

1

109

Xxxxxxx xxxx

2

115/1

Xxxxxxx xxxx

3

1534

xxxxx xxxxxxxx

4

1535

xxxxx přehrady

5

1536

okolí xxxxxxxx

6

1538

xxxxx xxxxxxxx

7

1539

xxxxx xxxxxxxx

8

1540/1

xxxxx přehrady

9

1540/2

okolí xxxxxxxx

10

1541

xxxxx xxxxxxxx

11

1554

xxxxx přehrady

12

1557

okolí xxxxxxxx

13

1558/1

xxxxx xxxxxxxx

14

1558/3

xxxxx xxxxxxxx

15

1558/4

xxxxx xxxxxxxx

16

1558/5

xxxxx xxxxxxxx

17

1559

xxxxx přehrady

18

1560/1

okolí xxxxxxxx

19

1562

xxxxx xxxxxxxx

20

1563

xxxxx xxxxxxxx

21

1564

xxxxx xxxxxxxx

22

1565

xxxxx xxxxxxxx

23

1566

xxxxx xxxxxxxx

24

1567

xxxxx xxxxxxxx

25

1568/1

xxxxx xxxxxxxx

26

1568/3

xxxxx xxxxxxxx

27

1569

xxxxx xxxxxxxx

28

1570

xxxxx xxxxxxxx

29

1571

xxxxx přehrady

30

1572

okolí xxxxxxxx

31

1577

xxxxx xxxxxxxx

32

1578/2

xxxxx přehrady

33

1579

okolí xxxxxxxx

34

1580/1

xxxxx přehrady

35

1580/2

okolí přehrady

36

1580/3

okolí xxxxxxxx

37

1582/2

xxxxx xxxxxxxx

38

1582/3

xxxxx přehrady

39

1585

Park Xxx xxxxxxxxx

40

1587/1

Xxxx Xxx xxxxxxxxx

41

1588/1

xxxxx xxxxxxxx

42

1588/2

xxxxx xxxxxxxx

43

1588/3

xxxxx xxxxxxxx

44

1589

xxxxx xxxxxxxx

45

1590

xxxxx přehrady

46

1591

okolí xxxxxxxx

47

1592

xxxxx přehrady

48

1593

okolí xxxxxxxx

49

1603/39

xxxxx xxxxxxxx

50

1620

xxxxx přehrady

51

1657

okolí xxxxxxxx

52

201/1

Xxxxxxxx - X. Hory

53

203/1

Arbesova - J. Xxxx

54

203/4

xxxxx xxxxxxxx

55

203/5

xxxxx přehrady

56

248/3

okolí xxxxxxxx

57

248/4

xxxxx xxxxxxxx

58

258

xxxxx xxxxxxxx

59

272

xxxxx přehrady

60

283

okolí xxxxxxxx

61

298/3

Xxxxxxx xxxx

62

299/2

Xxxxxxx xxxx

63

364/3

xxxxx xxxxxxxx

64

395

xxxxx přehrady

65

4/103

Mládí

66

401/1

J. Xxxx - Xxxxxxx

67

401/10

X. Hory - Xxxxxxx

68

401/2

X. Hory - Xxxxxxx

69

401/8

X. Hory - Xxxxxxx

70

403/1

X. Xxxx - Xxxxxxx

71

403/344

xxxxx přehrady

72

403/358

okolí xxxxxxxx

73

403/359

xxxxx xxxxxxxx

74

403/360

xxxxx přehrady

75

403/361

okolí xxxxxxxx

76

403/362

xxxxx xxxxxxxx

77

403/363

xxxxx přehrady

78

403/364

okolí xxxxxxxx

79

403/365

xxxxx přehrady

80

403/366

okolí xxxxxxxx

81

403/367

xxxxx xxxxxxxx

82

403/368

xxxxx xxxxxxxx - xxxx opl. xxxxx

83

403/369

xxxxx xxxxxxxx

84

403/370

xxxxx přehrady

85

403/375

okolí xxxxxxxx

86

403/377

xxxxx xxxxxxxx

87

403/378

xxxxx xxxxxxxx

88

403/379

xxxxx přehrady

89

403/380

okolí xxxxxxxx

90

403/381

xxxxx přehrady

91

403/382

okolí xxxxxxxx

92

403/383

xxxxx xxxxxxxx

93

403/384

xxxxx přehrady

94

403/385

okolí xxxxxxxx

95

403/386

xxxxx xxxxxxxx

96

403/387

xxxxx přehrady

97

403/388

okolí xxxxxxxx

98

403/389

xxxxx xxxxxxxx

99

403/390

xxxxx přehrady

100

403/391

okolí xxxxxxxx

101

403/392

xxxxx xxxxxxxx

102

403/393

xxxxx xxxxxxxx

103

403/394

xxxxx xxxxxxxx

104

403/397

xxxxx xxxxxxxx

105

403/406

xxxxx xxxxxxxx

106

403/407

xxxxx xxxxxxxx

107

403/410

xxxxx xxxxxxxx

108

403/411

xxxxx xxxxxxxx

109

403/413

xxxxx xxxxxxxx

110

403/414

xxxxx xxxxxxxx

111

403/415

xxxxx přehrady

112

403/416

okolí xxxxxxxx

113

403/417

xxxxx xxxxxxxx

114

403/418

xxxxx přehrady

115

403/420

okolí xxxxxxxx

116

403/421

xxxxx xxxxxxxx

117

403/422

xxxxx xxxxxxxx

118

411

X. Hory

119

414/1

J. Xxxx

120

414/8

X. Xxxx

121

414/9

X. Hory

122

415/15

J. Xxxx

123

415/16

X. Xxxx

124

448/1

Xxxxxxxxx

125

448/10

xxxxx xxxxxxxx

126

448/11

xxxxx xxxxxxxx

127

448/12

xxxxx xxxxxxxx

128

448/6

xxxxx xxxxxxxx

129

448/7

xxxxx xxxxxxxx

130

468

xxxxx xxxxxxxx

131

471/3

xxxxx xxxxxxxx

132

476/1

xxxxx xxxxxxxx

133

476/2

xxxxx xxxxxxxx

134

476/3

xxxxx xxxxxxxx

135

476/4

xxxxx xxxxxxxx

136

483/1

xxxxx xxxxxxxx

137

483/3

xxxxx přehrady

138

484

J. Xxxx

139

485/1

xxxxx přehrady

140

487

okolí xxxxxxxx

141

518/127

Xxxxxxx xxxx

142

518/128

Xxxxxxx park

143

518/129

Mšenský park

144

518/130

Mšenský xxxx

Xxxxxx pozemkových xxxxxx x x.x. Xxxxxxxxxx Xxxxxx

Xxx. číslo

Číslo parcely

Místo

1

1633/2

Park Xxxxxxx xxxxxxx

2

1824/1

Xxxx Lučanská - Xxxxxxxx

3

1824/5

Xxxx Xxxxxxxx - Zahradní

4

804/4

Park Xxxxxxxxxxxxx - Xxxxxx

5

810/1

Xxxxxx

6

815/18

Xxxxxxxxx

7

846/11

Xxxxxxx, X. Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x.x. Xxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

1

131

Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2

64/1

Xx. xxxxxx

3

988/23

Xxxxxxxx

Xxxxxx pozemkových xxxxxx v x.x. Xxxxxxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

1

165

Xxxx xx Xxxxxxxxxxxxx

2

17/1

Xxxxxxx - Xxxxxxxxx

3

17/2

Xxxxxxx - Xxxxxxxxx

4

18

Xxxxxxx - Janáčkova

5

21

Pražská - Xxxxxxxxx

6

898

Xxxxxxxxx xx. - xxxxxxxx sad x xxxxxxxxx

7

965/1

Xxxxxxxxx xx. - xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx parcel x x.x. Xxxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxx parcely

Místo

1

626/3

Rychnovská

2

800/1

Kokonínský lesopark

3

800/57

Kokonínský xxxxxxxx

4

803/50

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x.x. Lukášov

Poř. xxxxx

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

1

226

Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx č. 2 - Mapová část (XXX)

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxx xxxx xxxx:

1) Xxxxx:

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxx x parkovacím xxxxxxxxx)

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx (xx ul. Xxxxxxx k xxxxxxx Xx. Farského)

Antonína Xxxxxxx

Xxxxxxx (xx Xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx (xx Xxxxxxxx náměstí k XXXX)

Xxxxxxx (od xx. Xxxxxxxxxx x xxx. x.x. 877/4)

Anenská (xx xxx. č.p. 2887/26 x xx. Xxxxxxxxxx x pěší xxxxxx xx ul. Soukenná xx xx. U Xxxxxxx xxx)

Xxxxxxxxxxx (xx xx. Komenského xx xxx. x.x. 2360/4)

Xxxxxxxxx (xx ul. Komenského x ul. Poštovní).

2) Xxxxx:

Xxxxxxx (xxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx) - xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

3) Ulice:

U Balvanu (xxxxxxxx xx xx. Xxxxxxxx)

4) Xxxxx:

Xx Xxxxx (x xxxxxxxxx centru)

5) Xxxxx:

Xxxxxx (podél objektů x.x. 4239 - 4241 x 4231 - 4232)

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §4 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §4 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

5) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a odst. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §4 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

8) §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §14a xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

11) §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích