Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Most

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 5/2019

xx xxx 12. xxxxxxxx 2019

x místním xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx vydává xxx 12. xxxxxxxx 2019 x souladu x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (dále jen „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x evidenční povinnost xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.2)

2. Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.3)

3. Plátce xxxxxxxx zákon.4)

4. Evidenční xxxxxxxxx xxxxxx5) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu6) xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Plátce xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx stal xxxxxxx.7)

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.8)

3. Xxxxxx xxx změně údajů xxxxxxxxx x ohlášení xxxxxxxx xxxxx.9)

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxx xxxx 10 Xx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xx. X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku stanoví xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.11)

Xx. VI

Splatnost xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx zaplatí poplatek xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 9/2010, x místním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze dne 16.12.2010.

Xx. VIII

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §3a xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx poplatku z xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx kalendářních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.)

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.);

§16c zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx poplatků xx xx přihlášení xxxxxxx xxxxx považuje:

a) xxxxxxxxxx x trvalému xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ohlášení xxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pobyt,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. který je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x azylu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxx

4. xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.)

4) §3f xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.); §3f xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.)

5) §3g xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Poplatník xxxx plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx tuto xxxxxxxxx x obecně xxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 a 5 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

(2) V xxxxxxxx xxxxxx uvede

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení nebo xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx poplatku.

3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž má xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx správce poplatku xx xxx úřední xxxxx.)

9) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Dojde-li xx změně údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxx.)

10) §3c zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx poplatku z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.); §3e xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Poplatek z xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.)

11) §3b xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Od xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na pomoci xxxx fyzické osoby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP/P, x xxxx průvodce,

b) xxxxxx 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx území xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové péče x výjimkou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, nebo

2. xxxxxxxxx z veřejného xxxxxxxxxxx pojištění,

d) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx

x) vykonávající na xxxxx xxxx sezónní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx nebo

f) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomoc,

2. x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx sloužícím x pomoci xxxxx x ohrožení nebo xxxxx provozovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x příjmů právnických xxxx, nebo

4. za xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému.);

§3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanec České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx obce x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.)