Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 5/2019

ze xxx 12. xxxxxxxx 2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx vydává xxx 12. xxxxxxxx 2019 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x místních xxxxxxxxxx“), xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“).

Xx. X

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx města Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxx, poplatník, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxx.2)

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xx zjednodušeném xxxxxxx6) xxxxxxxx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx od okamžiku, xxx xx stal xxxxxxx.7)

2. Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.8)

3. Xxxxxx xxx xxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.9)

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxx

1. Sazba xxxxxxxx xxxx 10 Kč.

2. Xxxxxxx poplatku upravuje xxxxx.10)

Xx. X

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.11)

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Vybrané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx od skončení xxxxxxxxxxx kalendářního čtvrtletí.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 9/2010, x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze dne 16.12.2010.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Hrvol

náměstek xxxxxxxxx města

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxx.)

2) §3a zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda.)

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxxxx poplatku x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx.);

§16c zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxx účely xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx považuje:

a) xxxxxxxxxx k trvalému xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ohlášení xxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx cizinců xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx,

1. xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x azylu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxx.)

4) §3f xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx poplatku x xxxxxx je xxxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx.); §3f xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.)

5) §3g xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Poplatník xxxx xxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 x 5 zákona x xxxxxxxx poplatcích:

(2) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení nebo xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat x poplatkových věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx poplatku.

3) Plátce, xxxxx nemá sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx jeho změnu xx xxxxxxxxxx na xxxx, který xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo evidencí, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.)

9) §14a xxxx. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delší lhůtu.)

10) §3c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.); §3e xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Poplatek z xxxxxx xx vypočte xxxx součin základu xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.)

11) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozena osoba

a) xxxxxxxx, osoba, která xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území obce xxxx

x) vykonávající xx xxxxx obce xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx nebo

f) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx republiky xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx.);

§3b odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na střídání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx každým xxxxx xxxxxxx.)