Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu

Obecně závazná xxxxxxxx x. 4/2019

xx xxx 12. prosince 2019

x místním xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxx: 2/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxx 12. prosince 2019 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o místních xxxxxxxxxx“), tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Statutární xxxxx Xxxx (dále xxx „Xxxxx“) zavádí touto xxxxxxxxx místní poplatek xx xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „správce poplatku“).1)

3. Xxx účely této xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xx více xxx polovina podlahové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx určena x xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx samostatné xxxx, xxxxxxx dvě xxxxxxxx x xxxxx podzemní xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.2)

2. Poplatníka xxxxxxxx xxxxx.3)

Xx. III

Ohlašovací xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx je xxxxxxx podat správci xxxxxxxx ohlášení do 15 xxx od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

3. Postup xxx změně5) údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.7)

Xx. XX

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx poplatku činí xx xxxxxxxxxx xxx:

xx xxxxxxx psa

za xxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxx xxxxx xxxxxxxx

x) xx xxx drženého x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxxxxx xxxx trvalý xxxxx

200 Xx

300 Kč

b) xx xxx, xxxxx držitelem xx xxxxx starší 65 xxx

200 Kč

300 Xx

x) x xxxxxx xxx xxx uvedeného x xxxx. a) xxxx x)

1000 Xx

1500 Xx

Xx. X

Xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx poplatku xxxxxxx zákon.8)

2. Dále xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx psů:

a) Xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) převzatých x „Xxxxxx pro opuštěná xxxxxxx v Mostě-Rudolicích“, x xx na xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxx x takového zařízení,

c) xxxxxx označených xxxxxxxxxx, x to xx xxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx canisterapii,

e) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx poplatku

1. Poplatek xx splatný nejpozději xx 31.3. příslušného xxxxxxxxxxxx roku.

2. X xxxxxxx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx zániku xxxxxxxxxx) xx 15.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx zániku xxxxxxxxxx).

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2011, x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx, xx dne 27.1.2011.

Xx. XXXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.1.2020.

Xxx. Jan Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Marek Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) §15 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxx xx xxxxx ze psů xxxxxxxx 3 xxxxxx.); §2 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (V xxxxxxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxxx xxx xx platí xxxxxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.); §2 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx platí xxxxxxx psa xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxx 3.)

3) §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx poplatku xxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.); §2 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxx ze xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx.)

4) §14a odst. 2, 3 x 5 zákona x xxxxxxxx poplatcích: (2) X xxxxxxxx poplatník xxxx xxxxxx uvede

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, v xxxxxxx, že předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxx. důvodů osvobození, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

3) Xxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, uvede xxxxx údajů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx svého zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5) Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo jeho xxxxx xx nevztahuje xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x rejstříků xxxx xxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Okruh těchto xxxxx xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx své xxxxxx desce.)

5) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Dojde-li xx změně údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

7) §14a xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx lhůtě podle xxxxxxxx 4, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaniká; za xxxxxxxxx xxxx povinnosti xxxxx uložit pokutu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.)

8) §2 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xx xxxxxxxx xx xxx xx osvobozen držitel xxx, xxxxxx je xxxxx nevidomá, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx ZTP/P, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx k doprovodu xxxxxx xxxx, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx x používání xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.)