Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

118/XX/2019 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Prostějov x xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxxxxxxx přestupků

uzavřená xxxxx xxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §160 odst. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx. správní xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

ČI. X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Statutární xxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00 28 86 59

xx sídlem xxxxxxx X. X. Xxxxxxxx 130/14,796 01 Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx Mgr. Xxxxxxxxxx Xxxxx

(xxxx xxx „Xxxxx Xxxxxxxxx“)

x

2. Xxxx Seloutky

IČO: 00 48 85 51

xx xxxxxx Xxxxxxxx 58, 798 04 Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx,

(xxxx xxx „Xxxx“).

xx xxxxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx č. 9838 ze xxx 24.9.2019 x na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Seloutky x. 2 ze xxx 6.5.2019, uzavírají xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu o xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx xx úseku projednávání xxxxxxxxx:

XX. XX.

Xxxxxxx smlouvy

1. Xxxxxxxxx této smlouvy xx dohoda xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xx základě xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxx. §105 xxxxxx x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti za xxxxxxxxx x xxxxxx x nich, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx přestupků, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxx x xxxx tak místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx Xxxx.

XX. XXX.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti

1. V xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Město Prostějov xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku II. xxxx. x., včetně xxxxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náhrad xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx spisové agendy, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

2. Výnosy z xxxxx uložených příslušným xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx řízeních xxxxxxxx xxx této xxxxxxx, xxxxx, při jejich xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxx nákladů

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx č. 19-1505517309/0800 xxxxxxxx roční xxxxxxxxx ve xxxx 8% z xxxxxxxxx xx výkon xxxxxx xxxxxx, z xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx.

2. Stanovený paušální xxxxxxxxx xx Obec xxxxxxxx xxxxxxxx jednorázově xx xxxxxxx faktury x náležitostmi xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31.1. xxxx, xx xxxxx xx úhrada xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxx smlouvy xxx xxxxxx, zda xxx nějaký xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2019 xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx, xx obec zavazuje xxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vyhotovené Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx Krajský xxxx Olomouckého xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx částka xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny.

4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx kalendářní xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se poskytne x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxx xxxx zaokrouhlena xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx přeplatek xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxx Xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx.

XX. X.

Xxxx trvání xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx uzavřena dnem xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, kterým Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. X xxxxxxxx takové xxxxxx xx třeba souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, bez xxxxx xxxxxx- Výpovědní xxxx xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx prvého xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx ukončení xxxx smlouvy xxxx Xxxxx Prostějov x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxx podat písemný xxxxx na zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxx. §167 xxxx. 1 xxxxxx x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

ČI. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx smlouva xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxx však xxx 1.7.2019.

2. Změna obsahu xxxxxxx xx možná xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran, přičemž x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx kraje.

3. Xxxxxxx xxxxxx zveřejní tuto xxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx uzavření na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx 15 xxx.

4. Xx xxxx platnosti této xxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxx.

5. Tato xxxxxxx xx sepsána xx třech xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx každá xx xxxxxxxxx stran x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Krajský xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, spolu x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.

6. Přílohy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxxxxx a usnesení xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy x pravomocné rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Olomouckého xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxx smlouvu xxxx xxxxx xxxxxxxx přečetly, xx byla uzavřena xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich pravé x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nikoliv x xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x že xx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx, což xxxxxxxx xxxxx podpisy.

V Xxxxxxxxxx xxx 10.10.2019

Xxx. František Xxxx x. r.

primátor xxxxx Xxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxx xxx 3.10.2019

František Xxxxxx x. r.

starosta obce Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxx kraje č. x. XXXX 108781/2019 x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx 06.11.2019.