Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

117/VS/2019 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Prostějov x xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx smlouva

o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků

uzavřená podle xxxxxxxxxx §63 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §160 xxxx. 5 xxxxxx č. 500/2004 Xx. správní xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XX. X.

Xxxxxxx strany

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxxxxxx

XXX: 00 28 86 59

xx sídlem xxxxxxx X. X. Masaryka 130/14, 796 01 Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx primátorem města Xxxxxxxxxx Xxx. Františkem Xxxxx

(xxxx jen „Město Xxxxxxxxx“)

x

2. Xxxx Ohrozim

IČO: 00 28 85 43

xx sídlem Xxxxxxx 31, 798 03 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

(xxxx xxx „Xxxx“).

xx xxxxxxx usnesení Xxxx města Xxxxxxxxxx x. 9744 ze xxx 27.8.2019 a xx základě usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Ohrozim x. 5/2019 xx xxx 24.9.2019, uzavírají xxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků:

Čl. XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Předmětem xxxx xxxxxxx je dohoda xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx smyslu §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §60 xxxx. 2 zákona x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízem o xxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Obec xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxx.

2. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxx. §105 zákona x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxxxx Xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx správním orgánem x xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx Obce.

ČI. XXX.

Xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Město Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxx XX. xxxx. x., xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxx x ukládání sankcí, xxxxxxx uložených sankcí x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx vedení xxxxxxxxx spisové xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx.

2. Xxxxxx z xxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxxx Města Prostějova x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx náklady řízení xxx řízeních vedených xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxx jejich xxxxxxxxx xxxx vymožení, xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx.

XX. IV.

Úhrada xxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, poskytne Obec xx svého xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x. 19-1505517309/0800 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 8% x příspěvku xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, z příspěvku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx výši xxxx xx začátku xxxx xxxxxxxx ministerstvo vnitra Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx částka xxxx xxxxxxxxxxxx na celé xxxxxx.

2. Stanovený paušální xxxxxxxxx xx Obec xxxxxxxx xxxxxxxx jednorázově xx základě faktury x xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxxx, xxxxxxxxxx Městem Xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx 31.1. xxxx, za který xx úhrada poskytuje, xxxxxxxxxx xx dobu xxxxx této xxxxxxx xxx xxxxxx, zda xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Alikvotní xxxx xxxxxxxxxx ročního příspěvku xx xxx 2019 xx výši, která xxxxxxxx počtu i xxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx obec zavazuje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, paušální xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž celková xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx na xxxx Xxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx platnosti xxxx xxxxxxx.

XX. X.

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx neurčitou. Smlouva xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stran. K xxxxxxxx takové dohody xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Olomouckého xxxxx.

3. Xxxxxxx lze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx ze smluvních xxxxx, bez xxxxx xxxxxx- Výpovědní xxxx xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx prvého xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní straně.

4. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx Xxxxx Prostějov x xxxx skutečnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxx úřad Olomouckého xxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx písemný xxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxx. §167 xxxx. 1 zákona x. 500/2004 Sb., správní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX. XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Tato xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx 1.7.2019.

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, přičemž x uzavření takové xxxxxx je třeba xxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx deskách, xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

4. Xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x uzavření xxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, spolu x xxxxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxx uzavřením.

6. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx smlouvy, x souhlasu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pravomocné rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

7. Xxxxxxx xxxxxx shodně xxxxxxxxxx, že xx xxxx smlouvu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxx x xxxxxxxx vůle xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nikoliv x xxxxx xxxx za xxxxxxx nevýhodných podmínek, x xx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, což stvrzují xxxxx xxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 15.10.2019

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Prostějov

V Xxxxxxxx xxx 1.10.2019

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x

xxxxxxxx xxxx Ohrozim