Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx: 1/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 16. xxxxxxxx 2019 xxxxxxx xxxxxxxxx x. 91/8X/19 xxxxx na xxxxxxx §14 xxxx. 2 (xx 1.1.2020 §14 odst. 1) xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx “), x x souladu x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Statutární xxxxx Xxxx xxx Xxxxx (dále jen „Xxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).1)

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů Města (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.2),3)

Xxxxxx 2

Předmět xxxxxxxx, poplatník, xxxxxx x xxxxxxxxx povinnost xxxxxx

1) Předmět xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.5)

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

4) Evidenční xxxxxxxxx plátce7) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xx zjednodušeném xxxxxxx8) xxxxxxxx zákon.

Článek 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

1) Plátce xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx okamžiku, xxx se xxxx xxxxxxx9).

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxx poplatcích.10)

3) Postup xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.11)

Xxxxxx 4

Sazba xxxxxxxx

1) Xxxxx poplatku xxx kalendářní rok 2020 xxxx 21 Xx.

2) Xxxxx xxxxxxxx xx kalendářního roku 2021 činí 30 Xx.

3) Výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.12)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx osvobození od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místních xxxxxxxxxx.13)

2) Xxx rámec xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx poplatcích xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx je xxxxx xx studentem střední, xxxxx odborné či xxxxxx školy se xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx poplatku14), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vrátí.

2) Vybrané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 2/2016, x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dne 21.9.2016.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Ing. Xxxx Xxxxxxxxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx v.r.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §1 písm. x) x §3 xx §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §139 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx

3) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.“)

4) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jednotlivého poskytovatele xxxxxx. Předmětem poplatku xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je na xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.“)

5) §3 xxxxxx x místních poplatcích („Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx je xxxxx, xxxxx x obci xxxx přihlášená.“);

§16c zákona x místních poplatcích („Xxx xxxxx poplatků xx za přihlášení xxxxxxx osoby považuje:

a) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx zákona x dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. který je xxxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o poskytnutí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo 4. kterému byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“)

6) §3f odst. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích („Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“);

§3f xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx („Xxxxxx poplatku xx povinen vybrat xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.“)

7) §3g zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §3h xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

9) §14a odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Poplatník xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podat xxxxxxx poplatku ohlášení, xxxxxxxxx-xx obec xxxx xxxxxxxxx v obecně xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxx xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxxxxx.“)

10) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: („2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxx jménem oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů těchto xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx státu Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx doručování.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxx změnu xx nevztahuje xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx nichž má xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.")

11) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx v ohlášení, xx plátce xxxxxxx xxxx změnu oznámit xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxx.")

12) §3c xxxxxx x místních xxxxxxxxxx („Xxxxxx poplatku x xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxxxxx xxxxxx.");

§3e zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku x xxxxx xxxxxxxx.")

13) §3b xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoba xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx akci xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obce nebo

e) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx obce

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx výchovy anebo xxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx sloužícím x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických osob, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“);

§3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x zařízení xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx.“)

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích („Xxxxxxx prací xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxx, xxxxx je závislá xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zpravidla xx každým xxxxx xxxxxxx.“)

14) tzn. xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, než 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů