Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Labem

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 3/2019

x xxxxxxx poplatku x pobytu

Zrušena: 1/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx se xx xxxx zasedání xxx 16. prosince 2019 xxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/8X/19 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 (xx 1.1.2020 §14 odst. 1) xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx “), x x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx (xxxx xxx „Xxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místní xxxxxxxx x pobytu (xxxx xxx „poplatek“).1)

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Města (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.2),3)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákon.5)

3) Xxxxxx xxxxxxxx zákon.6)

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx7) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu8) xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx okamžiku, xxx se xxxx xxxxxxx9).

2) Xxxxx ohlášení xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.10)

3) Postup xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení xxxxxxxx xxxxx.11)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Sazba xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 činí 21 Xx.

2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx 2021 činí 30 Xx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.12)

Článek 5

Xxxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.13)

2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 let, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx střední, xxxxx odborné xx xxxxxx školy xx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx.

Xxxxxx 6

Splatnost xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plátci xxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14), xxxxxx xx zaplacený xxxxxxxx xxxxx.

2) Vybrané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního čtvrtletí.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 2/2016, o místním xxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxx, xx xxx 21.9.2016.

Xxxxxx 8

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xxx. Ing. Petr Xxxxxxxxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx v.r.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §1 xxxx. x) a §3 xx §3h xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

2) §139 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx

3) §15 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích („Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.“)

4) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxx poplatku z xxxxxx xx úplatný xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x jednotlivého poskytovatele xxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.“)

5) §3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxxxx poplatku x xxxxxx je xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.“);

§16c zákona x místních poplatcích („Xxx xxxxx poplatků xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) ohlášení místa xxxxxx podle xxxxxx x pobytu cizinců xx území České xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x xxxxx anebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx xxxxxxx, xxxx 4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx požívajícího dočasné xxxxxxx xxxxxxx.“)

6) §3f odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytovatel úplatného xxxxxx.“);

§3f xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx („Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.“)

7) §3g xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §3h zákona x xxxxxxxx poplatcích

9) §14a odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x obecně xxxxxxx vyhlášce. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxxxx xxxxx plátce xxxxxxxx.“)

10) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx: („2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxx název, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatku.

3) Plátce, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, jiného xxxxxxxxx státu Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.

5) Xxxxxxxxx ohlásit údaj xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.")

11) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx poplatcích („Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v ohlášení, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx delší xxxxx.")

12) §3c xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích („Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx počet xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx.");

§3e zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxx x pobytu xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby poplatku.")

13) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích („Od xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, která xx považována za xxxxxxxx xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoba xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx účelem xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx o integrovaném xxxxxxxxxx systému.“);

§3b odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Od xxxxxxxx z pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec, xxxx xxxxxxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx xxxxxxxxx xxxx této xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“)

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxx prací podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zpravidla xx každým rokem xxxxxxx.“)

14) xxx. xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx, xxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů