Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Ústí xxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019

x xxxxxxx poplatku x xxxxxx

Xxxxxxx: 1/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Ústí nad Xxxxx xx xx xxxx zasedání dne 16. prosince 2019 xxxxxxx usnesením x. 91/8X/19 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxx. 2 (xx 1.1.2020 §14 xxxx. 1) xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx “), x x xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Statutární xxxxx Xxxx xxx Xxxxx (xxxx xxx „Xxxxx“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“).1)

2) Správcem xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx obvodů Xxxxx (xxxx xxx „správce xxxxxxxx“) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.2),3)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, plátce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxx.4)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.5)

3) Xxxxxx xxxxxxxx zákon.6)

4) Evidenční xxxxxxxxx xxxxxx7) a xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx8) xxxxxxxx zákon.

Článek 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxx podává xxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx, xxx se stal xxxxxxx9).

2) Obsah xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.10)

3) Postup xxx změně údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.11)

Xxxxxx 4

Sazba xxxxxxxx

1) Sazba poplatku xxx kalendářní xxx 2020 xxxx 21 Xx.

2) Xxxxx xxxxxxxx xx kalendářního roku 2021 xxxx 30 Xx.

3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.12)

Xxxxxx 5

Osvobození

1) Xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.13)

2) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx, xxxxx xx žákem xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx města Ústí xxx Xxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Poplatník xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, že xx xxxxxxx ukáže, xx xxxx xxxxx nenaplnil xxxxx xxxxxxxx poplatku14), xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

2) Vybrané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 2/2016, o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxx 21.9.2016.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Xxx. Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx v.r.

primátor

Ing. Xxxx Xxxxxxxxx x.x.

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §1 xxxx. x) a §3 xx §3h xxxxxx x místních xxxxxxxxxx

2) §139 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx

3) §15 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích („Xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx.“)

4) §3a xxxxxx x místních xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx úplatný xxxxx trvající xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je na xxxxxxx xxxxxx omezována xxxxxx svoboda.“)

5) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxxxx poplatku z xxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.“);

§16c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxx účely xxxxxxxx xx za přihlášení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x evidenci xxxxxxxx, xxxx

x) ohlášení místa xxxxxx xxxxx zákona x pobytu xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx

1. xxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx pobyt,

2. xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx podle zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx 4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.“)

6) §3f xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“);

§3f odst. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx („Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.“)

7) §3g xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8) §3h xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §14a xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxxx poplatku ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx tuto xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku podává xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.“)

10) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích: („2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku.

3) Plátce, xxxxx xxxx xxxxx xxxx bydliště xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž má xxxxxx automatizovaný xxxxxxx. Xxxxx těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.")

11) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx oznámit xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.")

12) §3c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxx poplatku z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.");

§3e xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Xxxxxxxx x pobytu xx vypočte jako xxxxxx základu xxxxxxxx x sazby xxxxxxxx.")

13) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Od xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována za xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, osoba xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx XXX/X, a xxxx xxxxxxxx,

x) mladší 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx péče s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče

1. xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pečující o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx obce

1. ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx poskytujícím ubytování xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx právnických osob, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“);

§3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx („Od xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo této xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“)

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích („Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx práce, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx ročních xxxxxx x xxxxxxxxx xx každým xxxxx xxxxxxx.“)

14) xxx. xxxxx x xxxxxx trvá xxxx, xxx 60 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx