Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Teplice

Zastupitelstvo xxxxx Teplice

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Teplice xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxx usnesením x. 111/19 xxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx “), a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Statutární město Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x pobytu (dále xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Teplice (xxxx xxx „správce poplatku“).1)

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.2)

2) Xxxxxxxxxx vymezuje xxxxx.3)

3) Xxxxxx vymezuje xxxxx.4)

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Plátce xxxxxx xxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxxx plátcem.7)

2) Xxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx x místních xxxxxxxxxx.8)

3) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx upravuje xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxx poplatku

1) Sazba xxxxxxxx činí 21 Xx.

2) Výpočet poplatku xxxxxxxx zákon.10)

Článek 5

Osvobození

Důvody xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poplatcích.11)

Článek 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Poplatník zaplatí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxxxx odvádí xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Zrušovací ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 4/2015, o xxxxxxx poplatku za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ze dne 25.9.2015;

x) č. 5/2015, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx 25.9.2015.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Bc. Hynek Xxxxx v. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 odst. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx.)

2) §3a zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx úplatný xxxxx xxxxxxxx nejvýše 60 po xxxx xxxxxxxx kalendářních dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx svoboda.)

3) §3 zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx v obci xxxx xxxxxxxxxx.);

§16c xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxx účely poplatků xx xx přihlášení xxxxxxx osoby považuje:

a) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx místa xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx, zákona x xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx

1. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývá xxxxxxxxx xx dobu xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxx strpěnou xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx anebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrana nebo xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx xxxxxxx.)

4) §3f xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Plátcem xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.);

§3f odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Plátce poplatku xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.)

5) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §3h zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx plátce xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxxxx x obecně xxxxxxx vyhlášce. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 a 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

(2) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx jeho změnu xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nichž má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx správce poplatku xx xxx úřední xxxxx.)

9) §14a odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx, kdy xxxxxxx, nestanoví-li xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx delší xxxxx.)

10) §3c zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxx poplatku z xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxx pobytu, x výjimkou xxx xxxxxxx xxxxxx.);

§3e zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x xxxxxx xx vypočte jako xxxxxx základu poplatku x xxxxx xxxxxxxx.)

11) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

(Od poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx držitelem průkazu XXX nebo ZTP/P, x její xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xx území xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele lůžkové xxxx s výjimkou xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o děti xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx podobné xxxx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxx

x) xxxxxxxxxx na území xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx pro preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx okamžitou xxxxx,

2. v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v ohrožení xxxx nouzi provozovaném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx podle xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b xxxx. 2 xxxxxx o místních xxxxxxxxxx (Xx poplatku x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, voják v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx xxxxx, která xx závislá xx xxxxxxxx xxxxxxx období x zpravidla xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.)