Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Teplice

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 4/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx: 1/2020

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx dne 16.12.2019 usneslo xxxxxxxxx x. 111/19 xxxxx xx základě §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx “), x v xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Statutární xxxxx Teplice xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx poplatku xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx poplatku, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.2)

2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

3) Xxxxxx vymezuje xxxxx.4)

4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx5) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx plátce xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxx.6)

Xxxxxx 3

Ohlašovací povinnost

1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx.7)

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o místních xxxxxxxxxx.8)

3) Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx upravuje xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx xxxxxxxx činí 21 Xx.

2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákon.10)

Článek 5

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx osvobození od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poplatcích.11)

Článek 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek plátci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Xxxxxxx poplatky xxxxxx plátce měsíčně xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx vyhláška:

a) č. 4/2015, x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pobyt, ze xxx 25.9.2015;

x) č. 5/2015, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dne 25.9.2015.

Článek 8

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2020.

Xx. Xxxxx Hanza x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx obecní xxxx.)

2) §3a xxxxxx x místních poplatcích (Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x jednotlivého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx poplatku xxxx pobyt, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.)

3) §3 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx poplatku z xxxxxx xx osoba, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.);

§16c zákona x xxxxxxxx poplatcích (Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x evidenci xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx místa xxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, zákona o xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx

1. kterému byl xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx xxxxxxxxx o udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx strpěnou xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.)

4) §3f xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.);

§3f odst. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.)

5) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §3h zákona x místních xxxxxxxxxx

7) §14a odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx plátce poplatku xx xxxxxxx podat xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx xxxx tuto xxxxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pouze plátce xxxxxxxx.)

8) §14a xxxx. 2, 3 x 5 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích:

(2) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, popřípadě xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, že předmět xxxxxxxx souvisí x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plátce,

c) xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

3) Plátce, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx nichž má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx těchto údajů xxxxxxxx správce xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx.)

9) §14a odst. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích (Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ohlášení, xx xxxxxx povinen xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx delší lhůtu.)

10) §3c zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pobytu, x výjimkou xxx xxxxxxx pobytu.);

§3e zákona x místních xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x sazby poplatku.)

11) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(Xx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx

x) nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx která xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx ZTP/P, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx xxxxx xxxx nebo

e) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. ve školském xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo x zařízení xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx.);

§3b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják v xxxxx xxxxxx, státní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pobývající xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx obce x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů.);

§3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Sezónní xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. e) xx práce, která xx závislá na xxxxxxxx ročních xxxxxx x zpravidla se xxxxxx xxxxx opakuje.)