Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 4/2019

o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx: 1/2020

Zastupitelstvo města Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxx usnesením x. 111/19 xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon o xxxxxxxx poplatcích “), x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „vyhláška“):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxx z pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx Teplice (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx“).1)

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

1) Xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx.2)

2) Xxxxxxxxxx vymezuje xxxxx.3)

3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.4)

4) Evidenční xxxxxxxxx xxxxxx5) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.6)

Xxxxxx 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxx plátcem.7)

2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x místních xxxxxxxxxx.8)

3) Xxxxxx při xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.9)

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxx poplatku xxxx 21 Xx.

2) Výpočet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.10)

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx

Xxxxxx osvobození xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx poplatcích.11)

Článek 6

Xxxxxxxxx poplatku

1) Xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek plátci xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.

2) Vybrané xxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx:

x) č. 4/2015, x místním poplatku xx lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, ze xxx 25.9.2015;

x) č. 5/2015, x místním xxxxxxxx x ubytovací kapacity, xx xxx 25.9.2015.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Xx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx poplatcích (Správcem xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx.)

2) §3a zákona x místních poplatcích (Xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx je úplatný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobyt, při xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.)

3) §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx.);

§16c zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxx xxxxx poplatků xx xx přihlášení xxxxxxx osoby xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxx xxxxxx x dočasné ochraně xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx

1. kterému xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xx území Xxxxx republiky pobývá xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx,

3. který je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx zákona x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxx udělena xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dočasné ochrany xxxxxxx.)

4) §3f xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích (Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx.);

§3f xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx poplatku xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx xx poplatníka.)

5) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Poplatník xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ohlášení, xxxxxxxxx-xx obec xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.)

8) §14a odst. 2, 3 x 5 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích:

(2) X xxxxxxxx plátce xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny jednat x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx těchto služeb x zahraničí, xxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx činností, v xxxxxxx, že předmět xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činností poplatníka xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx poplatku.

3) Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx doručování.

5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 2 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistit x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.)

9) §14a odst. 4 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxx.)

10) §3c zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx poplatku z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx pobytu, x xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx.);

§3e xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx x pobytu xx vypočte jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.)

11) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(Xx xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, osoba xxxxx xx držitelem průkazu XXX xxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. nehrazená x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx práci pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo

f) xxxxxxxxxx na území xxxx

1. ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx anebo x xxxxxxxx pro xxxx vyžadující okamžitou xxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. x zařízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx provozovaném xxxxxxx prospěšným poplatníkem xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.);

§3b odst. 2 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx (Od xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxx příslušník bezpečnostního xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obce x zařízení xx xxxxxxxxxxx České republiky xxxx této xxxx x souvislosti s xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.);

§3b odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx práce, xxxxx xx závislá na xxxxxxxx ročních období x zpravidla se xxxxxx rokem xxxxxxx.)