Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 6/2019

o xxxxxxxx xxxxxx označených xxx a xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx dne 12.12.2019 xxxxxxxxx č. XX 19 10 04 04 usneslo xxxxx xx xxxxxxx §13b xxxx. 2 xxxxxx x. 246/1992 Sb., xx ochranu xxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x §10 písm. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Evidence xxxxxx xxxxxxxxxx psů x jejich chovatelů

1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx (xxxx xxx „Xxxxx")1) xxxx evidenci psů xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx2),3) (xxxx xxx „xxx") x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xx povinen přihlásit xx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxx nebo xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx stal chovatelem xxx, xx xxxxxxxx.

3) Xxx xxxxxxxxxx xx xx evidence uvede xxxxxxxx psa xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) své xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, xxxxx a XX, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a barvu xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx4) x datum xxxxxxxxx xxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx dokladem xxxxxxxxxxxx takovou xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje xxx xxxxxx xxxxxx, úniku, xxxxxxx psa.

4) Xxxxxxxx xxx je povinen xxx účely xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 3 do 30 dnů ode xxx, kdy došlo xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

5) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx evidence Městu xxxxxxx xxxxxxxx chovu xxxxxxxxxxx psa na xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx (např. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx), x xx nejpozději xx 30 dnů ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ztrátu (xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxx povinen xxxxxxxx Městu do 30 xxx.

Xxxxxx 2

Přechodná xxxxxxxxxx

1) Xxxxxxxx psa xxxxxxxxxxx před 31.12.2019, xxxxx i chovatel xxx čitelně tetovaného xxxx 3.7.2011, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vedené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx čl. 1 xxxx. 2 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx větě xxxxx x dosud xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx uvedenou x xx. 1 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx 30.1.2020.

2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3.7.2011 se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobný xxxxx xxx xx. 1 xxxx. 3 písm. x) této xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx osvědčí xxxxxx označení psa xxxxxxxx tetováním. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2009, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx označených psů x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx 25.6.2009.

Xxxxxx 4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx a investiční xxxxxx

1) xxxxxxxxxxxxxxx ekonomického xxxxxx Magistrátu města Xxxxx

2) §4 xxxx. 4 xxxxxx č. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx péči a x xxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx označení xxxxxx x zájmovém xxxxx stanovené v xx. 17 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x veterinárních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxxx xxx, který xxx označen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před 3. xxxxxxxxx 2011. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx identifikační xxxxx psa bylo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x očkování psa. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx rozumí alfanumerický xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx psa.“

3) xx. 17 xxxx. 1 XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (EU) č. 576/2013, xx dne 12. xxxxxx 2013, o xxxxxxxxxxxx přesunech zvířat x xxxxxxxx chovu x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 998/2003: „Xxxxxxx v xxxxxxxx chovu druhů xxxxxxxxx x xxxxx X xxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3. xxxxxxxxx 2011.“; Příloha X.: „xxx“; Xxxxxxx XX.: „Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx XXX 11784 a používat xxxxxxxxxxx HDX xxxx XXX-X x umožňovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x normou XXX 11785.“

4) xxx xxxxxxxx xxx čarou č. 2