Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Děčín

Zastupitelstvo xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín x. 5/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu

Zastupitelstvo xxxxx Děčín xx xx svém zasedání xxx 20.12.2019 usnesením x. XX 19 11 04 02 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x místních xxxxxxxxxx), a x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „tato xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Děčín xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx poplatek x xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxx1).

Xxxxxx 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx poplatku

1. Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 po xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx kterém je xx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx svoboda2).

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx přihlášená (xxxx xxx „xxxxxxxxx").3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxxxx pobytu (dále xxx „xxxxxx"). Plátce xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xx poplatníka.4)

Článek 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx poplatku ohlášení xxxxxxxxxx do 15 xxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx úplatného pobytu. Xx stejné xxxxx xx xxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx5)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) čísla xxxxx svých účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxx,

x) další xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx x zařízení, xxxxxxxx xxx období xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx pobyt.

3. Xxxxxx, xxxxx nemá sídlo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx6).

4. Xxxxx-xx ke změně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx nastala7).

5. Xxxxxx xx povinen xx 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, s xxxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx, za uplynulé xxxxxxxxxx čtvrtletí8).

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx změnu xx xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným způsobem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx údajů zveřejní xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx desce9).

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx10)

1. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx místo, xxx poskytuje xxxxxxx xxxxx. Xx evidenční xxxxx zapisuje údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které poskytuje xxxxxxx xxxxx.

2. Údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx počátku x den xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa přihlášení xxxx obdobného xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx

1) xxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxxxx,

3) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu na xxxxx,

4) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5) xxxxxx x povolení x xxxxxx,

6) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxxx,

7) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

9) xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, x

x) výše xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx evidenční xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, úplně, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, srozumitelně, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx hlediska.

4. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx xxxx 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zápisu.

Článek 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx11)

1. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, může plnit xxxxxxxxx povinnost ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxx předpokládá, že xxxxxxxx pobyt xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

2. Plátce x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx akci xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx a xxx xxxxx konání xxxx xxxx,

x) xxxxx x druhu této xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode dne xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b).

4. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) údaje podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x) x

x) souhrnné xxxxx x počtu xxxxxxxxx, xxxxxx byl poskytnut xxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx

1) xxx xxxxxxxxxx pobytu,

2) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxx, x

3) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 20 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx čtvrtletně, x xx xx 15 xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx x pobytu je xxxxxxxxxx xxxxx12)

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, a xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) hospitalizovaná na xxxxx obce xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx poskytována lázeňská xxxxxxx rehabilitační xxxx

1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2) xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx akci pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu veřejného xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx obce xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx sezónní xxxxx13) xxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx obce

1) ve xxxxxxxx zařízení pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3) x xxxxxxxx sloužícím k xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4) xx účelem xxxxxx záchranných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru, voják x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů.14)

Článek 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx úhradě.15)

2. Xxxx xxxxxxxxxx poplatky xxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxx.16)

Xxxxxx 10

Přechodné ustanovení

Osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytovala xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úplatu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx její xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. xxxxxx závazná vyhláška xxxxx Xxxxx č. 9/2010 x místním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Zastupitelstvem města Xxxxx dne 16.12.2010,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 10/2010, x místním xxxxxxxx xx lázeňský xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx 16.12.2010.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxx x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích. Správu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) §3f xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5) §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §3c zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - základ xxxxxxxx.

9) §14a odst. 5 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) §3g xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

11) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §3b odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) §3b xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

14) §3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích.

15) §11 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16) §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.