Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx Děčín x. 5/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín se xx svém xxxxxxxx xxx 20.12.2019 usnesením x. XX 19 11 04 02 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx), a v xxxxxxx s §10 xxxx. d) a §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „tato xxxxxxxx"):

Xxxxxx 1

Úvodní xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx1).

Xxxxxx 2

Xxxxxxx, poplatník x plátce xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pobyt xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pobyt, xxx kterém je xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx2).

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx městě Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx").3)

3. Xxxxxxx xxxxxxxx je poskytovatel xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxx"). Plátce xx povinen xxxxxx xxxxxxxx od poplatníka.4)

Článek 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Plátce xx povinen podat xxxxxxx poplatku ohlášení xxxxxxxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx stejné xxxxx xx plátce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. X ohlášení xxxxxx xxxxx5)

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s podnikatelskou xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s podnikatelskou xxxxxxxx plátce,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatku, xxxxxxx xxxxx a zařízení, xxxxxxxx též xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx, xxxxx nemá xxxxx xxxx bydliště na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx6).

4. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx tuto změnu xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx7).

5. Xxxxxx xx xxxxxxx do 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxx pobytu, s xxxxxxxx dne počátku xxxxxx, xx uplynulé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx8).

6. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx správce xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx9).

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx10)

1. Xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebo místo, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Do evidenční xxxxx zapisuje údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx.

2. Údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa přihlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxx totožnosti, xxxxxx xxxx xxx

1) xxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx xxxxxx,

3) potvrzení o xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

4) pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

5) průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx,

6) xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu xxx cizince,

7) xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8) průkaz xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

9) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dočasné xxxxxxx, x

x) výše vybraného xxxxxxxx, xxxx důvod xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx postupně x časového hlediska.

4. Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu11)

1. Xxxxxx, xxxxx jako pořadatel xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx přede dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x kulturní xxxx xxxxxxxxx akci xxxxxxx údaje o

a) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx konání xxxx xxxx,

x) názvu x xxxxx této xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx kterých xx xxxx pobyt poskytovat.

3. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. O xxxxxx xxxxxx evidenční povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

4. Xxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) až c) x

x) xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx poskytnut xxxxx, x o xxxx vybraného poplatku x xxxxxxx xxxxx

1) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

2) xxxxxxxx nebo xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx, a

3) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 20 Xx xx xxxxx započatý den xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx počátku.

Článek 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx odvede xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx

1. Xx poplatku x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx12)

x) nevidomá, xxxxx, která je xxxxxxxxxx za závislou xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího sociální xxxxxx, osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) hospitalizovaná xx xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx

1) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně rehabilitační xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

2) xxxxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) pečující o xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce nebo

e) xxxxxxxxxxxx xx území xxxx xxxxxxx xxxxx13) xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx obce

1) xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2) v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3) v xxxxxxxx sloužícím k xxxxxx lidem x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx veřejně prospěšným xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

4) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prací xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Od xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x činné xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx v zařízení xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pracovních xxxxx.14)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx odvedeny xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem x přímé xxxxxx.15)

2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.16)

Xxxxxx 10

Přechodné ustanovení

Osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx z pobytu xxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytovala xxxxxxx xxxxx xxxx přechodné xxxxxxxxx xx úplatu xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxx účinnosti.

Článek 11

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují xx:

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 9/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx x ubytovací kapacity, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx dne 16.12.2010,

2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Děčín č. 10/2010, x místním xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xxx 16.12.2010.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx zájmu xxxx 1. xxxxx 2020.

Jaroslav Xxxxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Vladislav Xxxxx v.r.

náměstek xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Správu xxxxxxxx xxxxxxxx odbor xxxxxxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxx.

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) §3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

4) §3f xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích.

5) §14a odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6) §14a xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §3c xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx - základ poplatku.

9) §14a xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích.

10) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11) §3h xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) §3b xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích.

14) §3b xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

15) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích.

16) §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích.