Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární město Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx x. 4/2019

x místním xxxxxxxx za provoz xxxxxxx shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, tříděni, využíváni x odstraňováni komunálních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 20.12.2019 xxxxxxxxx č. XX 19 11 04 01 xxxxxxx xxxxx xx základě §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „zákon x xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxx xxxxxxxx"):

Příloha

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1) Statutární xxxxx Xxxxx (xxxx jen „xxxxx Xxxxx") xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2) Správcem xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.1)

Xxxxxx 2

Poplatník

1) Xxxxxxxx xxxxx2)

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xx městě Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určenou x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx osoba, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx osobu; xx-xx xx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bytu nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx platit xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatek platit xxxxx osoba. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx domě xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správce. Osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx fyzických xxxx, jsou povinny xxxxxxx xxxxxxxx oznámit xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.3)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxxxx vznik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne, xxx mu povinnost xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx ohlásit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na osvobození xxxx xxxxx od xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx přihlášení, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

3) Xxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stavby xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poplatník xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx x xxxxx bytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, pokud nejsou xxxx xxxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) datum nabytí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nebo rodinného xxxx.

4) Xx xxxxx xxxxx xxxx. 1 xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

5) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx adresu svého xxxxxxxxx x tuzemsku xxx doručování5).

6) Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu oznámit xx 30 dnů xxx dne, xxx xxxxxxx6).

Xxxxxx 4

Xxxxx poplatku

1) Xxxxx xxxxxxxx xxxx 750 Xx x xx xxxxxxx

x) z xxxxxx 250 Xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx a

b) x xxxxxx 500 Xx xx xxxxx x kalendářní xxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx města Xxxxx předchozího kalendářního xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx.

2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx netříděného xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, která tvoří xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx.

3) X xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, změny xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx rodinného xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 xxxx odst. 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x poměrné xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců přihlášení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příslušném kalendářním xxxx. Dojde-li xx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx stanovení počtu xxxxxx rozhodný stav x poslednímu dni xxxxxx xxxxxx7).

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx xx splatný xx dvou xxxxxxxx xxxxxxxxx, vždy nejpozději xx 31. května x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx. Xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 1. xxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jednorázově, x to xxxxxxxxxx xx 31. května xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

3) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx zanikne xxxxxxxxxx xxxx úleva) x xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) od 1. xxxxx do 30. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku,

b) xx 1. května xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx příslušná xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.

4) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx stanovenými xxxxxxx xxxxx8).

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxxx x xxxxx

1) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxx xx. 2 odst. 1 xxxx. x), která xx9)

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx do 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro výkon xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx obecního úřadu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx seniory, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Od xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx

x) starší 80 xxx,

x) děti, a xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx než 30 xxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx. 1,

x) xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody x xx dobu vazby,

e) xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx než 1 xxx) nezdržují z xxxxxx pobytu x xxxx xxxx ČR10) xxxx xxxxxx x xxxxxx.

3) Xx poplatku xxxx osvobozeni poplatníci xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx určenou x individuální xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 20 x2.

4) Úlevu na xxxxxxxx xx výši 50% xxxx studenti xxxxxxx studia xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x konzervatoří s xxxxxxxxxx vzdáleností nad 70 xx11).

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1) Nebudou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx12).

2) Xxxx nezaplacené xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx13).

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx14)

1) Vznikne-li xxxxxxxxxx na poplatku xxxxxxxxxxxx, který xx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx svéprávnosti a xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zákonného xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatrovníka; xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2) V xxxxxxx xxxxx odst. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

Článek 9

Xxxxxxxxx x zrušovací ustanovení

Zrušuje xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 5/2015 x xxxxxxx xxxxxxxx za provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sběru, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Děčín dne 17.12.2015.

Xxxxxx 10

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx obecného xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxx Xxxxxx x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxxxxxx Raška x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x investiční xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x svoz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxx x xxxxxxxxxx rok

1) Skutečné xxxxxxx města Xxxxx x xxxx 2018 xx xxxx x xxxx netříděného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 27 544 266 Xx.

2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx 50 435.

3) Xxxxxxx xx sběr x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na 1 osobu xx xxx 2018 xxxxxx 546,13 Xx.

1) §15 odst. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

2) §10b xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3) §10b xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx obci, xx xxxxxx xxxxx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, byt nebo xxxxxxx xxx (§10b xxxx. 4 zákona x místních xxxxxxxxxx).

4) §71 xxxx. 1 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - „Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, ústně do xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxxx.“

5) §14a odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích.

6) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7) §10b xxxx. 6 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8) §163 xxxx. 3 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx poukazem, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo).

9) §10b odst. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

10) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx např. xxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx - úhradu xx shromažďování, xxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatek xx xxxxxxxxx odpad xxx §17 xxxx. 6 xxxx §17a xxxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

11) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

12) §11 odst. 1 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

13) §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích.

14) §12 zákona x místních xxxxxxxxxx.