Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 14/2019

o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxx vydat xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 odst. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx město Xxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxxxxxx poplatku xx Magistrát města Xxxxxxx.1)

Xxxxxx 2

Poplatník x xxxxxxx xxxxxxxx

1. Poplatek xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx. Držitelem xx xxx xxxxx xxxxxx poplatku xxxxx, xxxxx je přihlášená xxxx xx xxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxx).2)

2. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx.3)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx ode xxx, xxx se pes xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx ode xxx, xxx nabyl xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Ve lhůtě 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo prodej).

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X ohlášení poplatník xxxxx4):

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx pobytu nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména dobu, xx kdy je xxx držen, jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx osvobození xx poplatku.

4. Dojde-li xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.5)

5. Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxx. 3 xxxx jeho xxxxx xx nevztahuje xx údaj, který xxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx způsobem zjistit x rejstříků xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Okruh xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok xxxx

x) xx xxxxxx xxx … 500 Xx,

x) xx druhého x xxxxxxx xxxxxxx psa xxxxx xxxxxxxx … 1.000 Xx,

x) xx xxx, jehož xxxxxxxxx xx osoba xxxxxx 65 let … 200 Xx,

x) xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx podle xxxx. x) xxxxxx ustanovení … 300 Xx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. března xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xx měsíci, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx:

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, která xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 písm. a),

c) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx6),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zvířata Xxxxxxx a xxxxxxx xx x psa, xxxxx xxxx xxxx xxxxx původním xxxxxxxxx, x to xx xxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxx xxx.

2. Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx složkami x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pracím,

b) xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx. 1 a 2 xxxxxx článku xx xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx, po xxxxxx trvají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

4. X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx osvobození xx lhůtách stanovených xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.7)

Xxxxxx 7

Xxxxxxxx poplatku

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkem xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx8).

2. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx poplatku xxxx xxxxxxx poplatku zvýšit xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osud.9)

Článek 8

Odpovědnost xx zaplacení xxxxxxxx10)

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x byl xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, přechází xxxxxxxxxx povinnost tohoto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poplatník.

2. X xxxxxxx podle odst. 1 vyměří správce xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

Článek 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx 2019 xx xxxxx x v xxxxxxx s xx. 7 odst. 3 xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlavy č. 7/2017, x xxxxxxx xxxxxxxx xx psů11) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x tento xxxxx xx úlevu xx xxxx 50 % xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 200 Kč, xx vznikl i xxx xxx 2020, xx nárok přiznává x x roce 2020 xxx xxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxxx nárok xxxxx obecně závazné xxxxxxxx č. 7/2017.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Zrušovací ustanovení

Touto xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 7/2017, x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx xx xxx 11.12.2017.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1. xxxxx 2020.

MgA. Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxx. Petr Laštovička

náměstek xxxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx poplatcích“)

2) §2 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

3) §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6) např. xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7) §14a odst. 6 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §11 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

10) §12 zákona x místních poplatcích

11) Xxxxx xx. 7 xxxx. 3 xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 7/2017: Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx poprvé čipovat x xx ve xxxx 50% sazby xxxxxxx však 200 Xx, xx xxxx 1 xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.