Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 3/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxx Xxxxxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 9. xxxxxxxx 2019, usnesením x. 225/2019, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx x ustanoveními §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).

Příloha

Xx. 1

Úvodní ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, využívání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx xxxxx České Xxxxxxxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx na xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavbu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx, ve xxxxxxx xxxx přihlášená xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xx xxxxxx určené x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(2) Za xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jedna xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx platit xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx platí xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxx xxxxxxxx osob, xx které poplatek xxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx povinnost xxxxxx xxxxx poplatek xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx existenci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxx xx. 2 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci xxxx rodinného xxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemku, xx xxxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxxxxx popis xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx nejsou byty xxxxxxxxxx. Není-li xxxxxx, xx xxxxx xx xxx nachází, označena xxxxxxxxxxx xxxx popisným xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pozemku, xx xxxxxx je xxxxxxxx stavba x xxxxx.

(4) Dojde-li ke xxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 této xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx. Xx stejné xxxxx xx poplatník xxxxxxx oznámit x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx každou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxx xxxxxxxx nebo xx osvobození xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx způsobem x xx stejné xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ohlásit správci xxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx vlastnictví xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx rekreaci, xxxx xxxx xxxxxxxxx domu.

(6) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tuzemsku xxx doručování.

Čl. 4

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx uvedené x příloze xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx změny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx stavby xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxx umístění xxxxx xx. 6 odst. 1 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx přihlášení, vlastnictví xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx stejných xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx x xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xx nejpozději xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Čl. 6

Xxxxxxxxxx

(1) Xx poplatku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 1 xxxx. x), která je:

a) xxxxxxxx do dětského xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxx, xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domově xxx xxxxxxx, domově xx zvláštním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx bydlení.

(2) Xx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx. 2 odst. 1 xxxx. x) xx 3 xxx věku x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xx 75 xxx věku. Dojde-li xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx xxxx osoby xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, xx xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x němž xxxxx xx xxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx xxxx xxxx x poměrné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x), xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 31. prosince příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx, xx:

x) xxxx hospitalizované xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx delší xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx roce,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nepřetržitě xx xxxx delší než xxxx měsíců v xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavby xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba, jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x této xxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx nesplní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x odst. 3 xxxxxx článku xxxx xx lhůtě xxxxx čl. 3 xxxx. 4, nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkem xxxx nebo ve xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx hromadným předpisným xxxxxxxx.

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx xx zaplacení poplatku

(1) Xxxxxxx-xx nedoplatek na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx je xx xxx splatnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x byl mu xxxxxxxx opatrovník spravující xxxx jmění, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx čl. 8 xxxx. 1 xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx zástupců xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XX. 9

Xxxxxxxxx x zrušovací xxxxxxxxxx

(1) Xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx č. 3/2018, x místním poplatku xx provoz xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx dne 10.12.2018.

(2) Xxxxxxxxxx povinnosti vzniklé xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020.

Xxx. Xxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Juraj Xxxxx x. r.

náměstek primátora

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 2020 činí 680 Xx xx osobu xxxxxxxx v xx. 2 xxxx. 1 xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx“) x xx xxxxxxx xxxxx:

x) částkou 250 Xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx, a

b) xxxxxxx 430 Xx za xxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České Budějovice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x kalendářní rok.

Skutečné xxxxxxx roku 2018 xxxxxx 54 192 994 Xx a xx jejich rozúčtování xx 95 687 xxxx x xxxxxxx xx xxxxx města xx xxx 24.9.2019 x 3 907 xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x rodinných domů, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx osobu x xxxxxxxxxx xxx 544 Kč. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx rok xxxx xx sazby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 430 Xx.