Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 2/2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2014, x xxxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x čistoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x. 5/2017

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 9.12.2019 xxxxxxx (xxxxxxxx x. 218/2019) vydat xx základě §10 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx“), x v xxxxxxx x §35 x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o obcích, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. I

Změna obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2014

Xxxxxx závazná vyhláška č. 1/2014, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ze xxx 19.6.2014, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou x. 5/2017 xx dne 11.12.2017, xx mění xxxxx:

1. Xx xx. 5 xx vkládá xxxx xx. 5x, xxxxx včetně xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3 x č. 9 xxx:

„Xx. 5a

Provozní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přesuličního xxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohostinských xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejný xxxxxxx x xxxx a x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx života.

(2) U xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx místech xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 9 této xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) počátek xxxxxxxx doby xxxx xxx každý xxx xxxxxxxx nejdříve na 06:00 hodin,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx stanoveno

1. xxxxxxxxxx xx 02:00 xxxxx xxxxxxxxxxxxx dne ve xxxxx xxxxx, sobota x ve dnech, xx nichž následuje xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9),

2. xxxxxxxxxx na 24:00 xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx. Xxxxxxx podle odst. 2 xxxx. x) xx neuplatňuje xxx 1. ledna.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxxxx3), x xxx xx xxxxxxxxxxx hostinská xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xx nápojů k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx samoobslužných zařízení x xxxxxx, kavárny, xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení xx veřejné jídelny, x xx x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx společně x xxxxx xxxxxxxx xx společně x xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxx x taneční xxxxx x xxxx, diskotéky x xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx představuje xxxxx xxxxxxx k poskytování xxxxxx zábavního charakteru. Xxxxxxx podle xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx3), v níž xx uskutečňována xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx nápojů přes xxxxx, tj. xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Pohostinské xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx místě vymezeném xxxxxxxx x. 9 xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě, xx xxxxx, východ xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jsou stavebně xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx vypočteného xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxx xxx objektu, x xxxx se xxxxxxxxxx nachází.

(7) Provozní xxxxx xxxxx xxxx. 2 xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 8 xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x. 9, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyobrazení xxx:

„XXXXXXX č. 9

Xxxxxxxxx xxxx, xx nichž xx uplatňuje xxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodeje (xx. 5x)

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx přesuličního prodeje xxx čl. 5x xx vymezuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx:

Xxxxx či xxxx místo

Vymezení xxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx

x xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxx XX.

x xxxxx ulice xx x. xx. 4 xx x. or. 10

Xxxxxx

x xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xx. Stejskala

Krajinská

v úseku xxxx xxxxxxx Xx Xxxxxxx xxxxx x Xx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

x úseku xxxx ulicemi Xxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxx uvedené xxxxxxxx xx uvádí xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyobrazeních.

."

Čl. II

Účinnost

Tato xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx vyhlášení.

Ing. Xxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Thoma x. x.

xxxxxxxx primátora