Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

3/XX/2020 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Týn x xxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxx příslušnosti x xxxxxxxxxxxx přestupků

Na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxxx Xxx ze xxx 7.8.2019, x. 22/33, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxx 21.10.2019, x. 20191021/06/03, uzavírají xxxx xxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx X.

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Horšovský Týn

zastoupené xxxxxxxxx xxxxx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx

xx sídlem: xxxxxxx Xxxxxxxxx 52, 346 01 Xxxxxxxxx Xxx

XXX: 00253383

kraj Plzeňský

jako xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx Horšovský Týn“)

a

2. Xxxx Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx: Xxxxxx 77, 346 01 Horšovský Xxx

XXX: 00572659

xxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxx Xxx (xxxx xxx „xxxx Xxxxxx“)

Xxxxxx XX.

Xxxxxxx smlouvy

Orgány xxxxx Xxxxxxxxx Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxxxx předpisy xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx věcně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ve správním xxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxx XXX.

Xxxxxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx obce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx působnost xx xxxxx přestupků xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx právními xxxxxxxx.

Xxxxxx XX.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozsahu xxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxx rozpočtu xxxxx Xxxxxxxxx Týn xx xxxx xxxx x. 1003048020/5500 xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx x.x. xxxxxxxxx xx xxxx 1500 Xx (xxxxx: xxxxx xxx set xxxxx českých) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxx vyřízených xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx V.

Doba xxxxxx xxxxxxx

Xxxx smlouva se xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx na výkon xxxxxxxxx působnosti na xxxxx přestupků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Plzeňského xxxxx v xxxxxx 2/2011 xxx č. 47/XX/2011 (xx xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxxx ve Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 5/2014 pod č. 69/XX/2014).

Xxxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany zveřejní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx 15 dnů x xxxxxx ji Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyvěsí xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx informaci o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx předmětu.

3. Xxxx smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxx, xxxxx xxxx Mířkov a xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx příloh, obdrží Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Horšovský Xxx x usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxx i xxxx Xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx tuto smlouvu xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx 3 měsíce x xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx straně. Xxxxxxx xxxx být oběma xxxxxxxx oznámena Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx kraje.

7. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx též vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx xxxxx Plzeňského xxxxx.

X Xxxxxxxxxx Xxxx xxx 23.10.2019

Ing. Xxxxx Xxxxxxx v. r.

starosta xxxxx Horšovský Týn

V Xxxxxxx dne 23.10.2019

Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Mířkov

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.11.2019, x. j. XX-XXXX/455/19, xx. xx. ZN/101/PRÁV/19, x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo právní xxxx dne 11.12.2019.