Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 9/2019,

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x komunálním x stavebním xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxxxxx x. 284/10ZM/2019 usneslo xxxxx, v xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. d) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů a x xxxxxxx s §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx“) xxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx1) (xxxx jen „xxxxxx“) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Havířova x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx2).

Xx. 2

Systém xxxxxxx komunálního odpadu

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xx území xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) sklo,

c) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - XXXX,

x) objemný xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx,

x) jedlé xxxxx x tuky,

h) xxxxxx xxxxx.

(2) Směsným xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx po stanoveném xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) - x).

Xx. 3

Systém xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx

(1) Xxxxx určená xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou:

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx3), xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x označeny xxxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxxx, nápojový xxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx x objemu 1100 xxxxx s xxxxxxx „XXXXX“. Xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx,

2. xxxx - xxxxxx xxxxxxxxxx x objemu 1,1 x3; 1,55 x3 a 2,15 x3, s nápisem „XXXX",

3. kovový xxxxx - šedé xxxxxxxxxx x objemu 1,55 x3 x xxxxxxx „XXXX“,

4. xxxxx - xxxxx kontejnery x xxxxxx 1100 xxxxx x nápisem „PLASTY“,

5. xxxxx oleje a xxxx - xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx 240 litrů x xxxxxxx „XXXXX XXXXX A XXXX“. Xxxxx x xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx odkládat pouze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx PET xxxxx,

6. XXXX - xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx4) x popelnice 240 xxxxx5), x xxxxxxx „XXXXXXXX“.

x) xxxxxxx rozlišené xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z rodinných xxxx xxxxx:

1. xxxxx, xxxxxx, nápojový xxxxxx - xxxxx xxxxx,

2. xxxxx - xxxxx xxxxx,

3. xxxx - xxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rodinných xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x xxxxxxxxxx jej x xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxx stránkách města https://www.havirov-city.cz/odpady.

Xx. 4

Xxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx komunálního odpadu, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx. koberce, xxxxxxx, nábytek), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx určená xxx xxxx x xxxx objemného odpadu xxxx:

x) xxxxxx dvory xx území města,

b) xxxxxxxxxxxxx kontejnery.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kontejnerů xx xxxxxxxxx stanoviště6) xx xxxx období xxxxxxx odbor komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx a zveřejňuje xxx s xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx listech x na webových xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

Čl. 5

Xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx složkami xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx přistavení xxxxxxx xxxxxx odpadů na xxxxxxxxx stanoviště (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2x ročně) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx x zveřejňuje xxx x xxxxxxxxxx x Radničních xxxxxxx x xx webových xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

Xx. 6

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Místa xxxxxx xxx shromažďování xxxxxxxx xxxxxx xxxx:

x) xxxxxx plastové popelnice x xxxxxx 120 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 110 xxxxx - x rodinných xxxx,

x) zelené plastové xxxxxxxxxx x xxxxxx 1100 xxxxx x xxxxxxx „SMĚSNÝ XXXXX“,

x) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx směsného xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx dům je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx komunálních xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx7) s xxxxxxxxxx svozu 1x/xxxxx.

Xx. 7

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx stanovišť stanoví xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova x zveřejňuje jej x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

(2) X případě xxxxxxxxxxxxxx xxxx nesjízdnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx déle xxx 7 xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Havířova xxxx xxxxxxxxx stanoviště8), x xx x xxxxxxxxxx xxxxxx místě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Místo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svozové společnosti x xxxxxxxx jej xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady, či xxxxx v xxxxx xxxxxxxx způsobem.

(3) Xxxxxxx xxxxx a původci xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x den xxxxx xxxxxxxxxx sběrné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx není x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx že xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx probíhá xx 6:00 xxxxx xxxx.

Xx. 8

Xxxxxx dvory xx xxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x jejich provozní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx dvorů se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx9) xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx10) xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx odpadů11), xxxxx xx možno xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách xxxxx: https://www.havirov-city.cz/odpady a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: https://www.tsh.cz/sberne-dvory.

Xx. 9

Systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx odpad xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx odpadem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx odpad, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxxxxx látkami, xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx omezeném množství:

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpady … xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx … xxx. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx měsíc,

c) xxxxx … max. 1x3/xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx odpad xxx použít, předat xx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stavebního odpadu xx možné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoby/svozové xxxxxxxxxxx.

Xx. 10

Zakázané činnosti

Zakazuje xx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx nádob xxxx xxxxxx komunálních xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx sběrných xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvláštních sběrných xxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx než xxxxxx xxxxxx odpad.

Čl. 11

Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxx přestupek xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx12).

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx zrušuje Xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 2/2014, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x stavebním xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx 15. xxxx xx xxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx v. x.

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx v. r.

náměstek xxxxxxxxx

1) §4 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2) Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 93/2016 Sb., x Xxxxxxxx odpadů

3) Vzhled zvláštních xxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nádob xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x domácností x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx města https://www.havirov-city.cz/odpady

4) Rozmístění nádob xx „BIOODPAD" x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx https://www.havirov-city.cz/odpady

5) Pro 1 xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx

6) Veřejně přístupné xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx sběrných xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

7) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxx

8) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx umístění xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

9) §18 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 185/2001 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

10) §4 xxxx. 1 xxxx. y) xxxxxx x. 185/2001 Xx., o xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

11) Fyzické osoby x pobytem xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vybrané xxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx dvorech, x xxxxx xxxxxxxx množství:

a) xxxxxxxxxx … xxx. 8 xx/xxxxx/xxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx a mazací xxxxx … max. 10 xxxxx/xxxxx/xxx.

12) Xxxxx č. 251/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx