Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Karviná

Obecně xxxxxxx vyhláška x. 15/2019,

xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 17/2012 x xxxxxxx poplatku ze xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx 09.12.2019 xxxxxx x souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx) ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxx ustanovení §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx obecně závazná xxxxxxxx č. 17/2012 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx znění xxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.1 V xxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky xx xxxx: „§14 xxxx. 2 xxxxxx x. 565/1990 Sb.“ xxxxxxxxx xxxxxx: „§14 xxxxxx x. 565/1990 Xx.“.

1.2 X čl. 1 odst. 1.2 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Magistrát xxxxx Xxxxxxx.1". Poznámka xxx xxxxx xxx: „1 §15 xxxx. 1 xxxxxx x místních xxxxxxxxxx".

1.3 X čl. 2 xxxx. 2.1 xx xxxx: „Držitelem xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx pobyt xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxx2" xxxxxxxx x nahrazuje xxxxxx: „Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx přihlášená nebo xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx").2“. Xxxxxxxx pod čarou xxx: „2 §2 xxxx. 1 zákona x místních xxxxxxxxxx".

1.4 Xxxxxx 3 xx xxxxxxxx x nahrazuje xxxxxxx:

„Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.1 Xxxxxxxxx je povinen xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx se xxx xxxx starším xxx xxxxxx, nebo xxx xxx, kdy xxxxx xxx xxxxxxxx tří xxxxxx. Xx xxxxx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. úhyn xxx, jeho ztrátu, xxxxxxxx xxxx prodej).

3.2 Xxxxxxxxx ohlásit xxxxxx xxx má x xxxxx, která xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3.3 X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx3

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx pobytu xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx oprávněny xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) čísla všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx,

x) další údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vznik nároku xx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

3.4 Xxxxx-xx xx změně xxxxx uvedených v xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx do 15 xxx ode dne, xxx xxxxxxx.4

3.5 Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 3.3 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx evidencí, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístup. Okruh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxx xxxxx.5“.

Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx:

4 §14x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5 §14x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6 §14x xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx".

Xxxxxxx xxxxxxxx následujících xxxxxx xx mění na xxxxxx 4 a xxxxxxxxxxx.

1.5 V čl. 4 se text xxxx. 3 xxxxxxxx x xxxxxxxxx textem:

„Sazba xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 xxx xxxx xxxxx:

x) 200,- Xx xx xxxxxxx psa,

b) 300,- Xx xx xxxxxxx x každého xxxxxxx xxx téhož xxxxxxxx.".

1.6 X xx. 6 xxxx. 6.1 xx xxxx: „bezmocná x xxxxx s těžkým xxxxxxxxxx postižením, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu" vypouští x xxxxxxxxx textem: „xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx závislou xx pomoci xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX xxxx XXX/X,“ x dále xx xxxx: „xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx“ xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx: „xxxxxxx". Xxxxxxx označení xxxxxxxx xxx xxxxx „8“ se xxxx xx „7“ x xxxxxx: „§2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

1.7 X xx. 6 xxxx. 6.2 se xxxx xxxxxx: „Xx. 5“ xxxxxxxxx xxxxxx: „Xx. 4“.

1.8 X čl. 6 xx text xxxx. 6.5 x 6.6 xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:

„6.5 Xxxxx xxxxxxxx podle xxxx 4.1 článku 4 xxxx xxxxxxx x 1.300 Kč xx xxxxxxx x o 1.950 Xx xx xxxxxxx a každého xxxxxxx xxx téhož xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxx xxxxxx 65 xxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

6.6 Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2 xxxxxx 4 bude snížena x 100 Xx xx xxxxxxx x x 150 Kč xx druhého x xxxxxxx dalšího psa xxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, který je xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a není xxxxxx 65 xxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důchodu.

6.7 Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx úlevu xxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx osvobození xxxx xxxxx.

6.8 X xxxxxxx, xx poplatník xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou nebo xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx.8.“

Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxx: „8 §14x xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

1.9 X xx. 7 xx x xxxx. 7.1 text: „xxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx: „xxxxxxx xxxxxxxx“.

1.10 X xx. 7 xx x xxxx. 7.2 xxxx: „xxxxxx úřad“ xxxxxxxxx xxxxxx: „xxxxxxx xxxxxxxx“ x xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx: „sledujícím xxxx xxxx“.

1.11 Xx xx. 7 xx xxxxxx xxxx xxxxxx 8, xxxxx xxxx zní:

„Článek 8

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

8.1 Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je ke xxx xxxxxxxxxx nezletilý x nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx nebo který xx xx dni xxxxxxxxxx omezen xx xxxxxxxxxxxx x byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx poplatková povinnost xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; zákonný xxxxxxxx xxxx opatrovník xx stejné procesní xxxxxxxxx xxxx poplatník.

8.2 X případě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

8.3 Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx poplatkovou xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxx označení následujících xxxxxxxx xx mění xx 9 a 10.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzniklé xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

2.2 Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx dne 09.12.2019 xxxxxxxxx č. 201 x xxxxxx účinnosti xxxx 01.01.2020.

Xxx. Xxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx