Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška x. 14/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxx 09.12.2019 xxxxxx v souladu x §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (obecní xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k uplatnění xxxxxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“):

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx").

1.2 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Karviné.1)

Článek 2

Xxxxxxx, xxxxxxxxx x plátce xxxxxxxx

2.1 Předmětem poplatku xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxx xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.2)

2.2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxx").3)

2.3 Xxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxxx"). Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.4)

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.1 Xxxxxx je xxxxxxx xxxxx správci xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx.

3.2 X ohlášení xxxxxx uvede5)

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxx název, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx sídlo, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx doručování; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx, x případě, xx předmět poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3.3 Xxxxxx, xxxxx xxxx sídlo xxxx xxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 adresu xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.6)

3.4 Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx změnu xxxxxxx do 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx.7)

3.5 Povinnost xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx může správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx má zřízen xxxxxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx.8)

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx povinnost9)

4.1 Xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx za xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx.

4.2 Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx

x) xxx počátku x den konce xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx obdobného místa x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být

1. xxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxx,

3. potvrzení x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

4. pobytová karta xxxxxxxxx příslušníka xxxxxx Xxxxxxxx unie,

5. xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxx x udělení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

9. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

4.3 Xxxxxx xx evidenční xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx a musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4.4 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 6 xxx ode xxx xxxxxxxxx posledního zápisu.

Článek 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx rozsahu5)

5.1 Plátce, xxxxx jako pořadatel xxxxxxxx nebo sportovní xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, a

b) xxxxxx xxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

5.2 Xxxxxx x oznámení podle xxxxxxxx 1 písm. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxxx xxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx xxxx sportovní akci xxxxxxx xxxxx x

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, a

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx poskytovat.

5.3 Xxxxxxx poplatku rozhodnutím xxxxxx xxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném rozsahu, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. X xxxxxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

5.4 Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxxx knize xxxxx xxxxx

x) údaje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx c) x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx účastníků, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, a o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle

1. xxx poskytnutí xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx kterých xxx xxxxx xxxxxxxxx, a

Článek 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxx 6 Xx xx každý započatý xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx x xxxxx

8.1 Od xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx10)

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx území xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové péče x xxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx

1. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x děti xx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxx akci xxx děti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obce xxxx

x) vykonávající xx xxxxx xxxx sezónní xxxxx11) pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx výchovy xxxxx školském xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovnou xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2. x zařízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x zařízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx provozovaném veřejně xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x příjmů právnických xxxx, nebo

4. za xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx.

8.2 Xx xxxxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx zaměstnanec xxxx zaměstnanec České xxxxxxxxx pobývající xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví Xxxxx republiky nebo xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.12)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

9.1 Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxxx poplatek platebním xxxxxxx x přímé xxxxxx.13)

9.2 Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poplatku zvýšit xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xxxx xxxx.14)

Xxxxxx 10

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

10.1 Xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a poskytovala xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx Xx. 3 xxxx xxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

10.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10.3 Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 14/2012 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx rekreační xxxxx, xx xxx 4.12.2013 x xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 15/2012 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity, xx xxx 4.12.2013.

10.4 Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx schválena Zastupitelstvem xxxxx Xxxxxxx xxx 09.12.2019 usnesením x. 200 a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 01.01.2020.

Xxx. Xxx Wolf x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

2) §3a zákona x místních xxxxxxxxxx

3) §3 zákona x místních poplatcích

4) §3f zákona x místních xxxxxxxxxx

5) §14a odst. 2 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

7) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §14a odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §3g zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

11) §3b xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §3b odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

13) §11 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

14) §11 xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx poplatcích