Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxx č. 50/19

x místním xxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxx xx xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx") x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 xxxx. h) zákona x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zavádí xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx1) xx xxxxxxxxx města Kladna.

Článek 2

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úplatný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 60 xx sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, při xxxxxx xx xx základě xxxxxx omezována xxxxxx xxxxxxx.2)

(2) Poplatníkem poplatku xx xxxxx, xxxxx x obci xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úplatného xxxxxx (dále xxx „xxxxxx") x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plátce xx xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx vznik xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx způsobem xxxxxx ubytovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx3):

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení nebo xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx podnikatele, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též osoby, xxxxx jsou jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx všech xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí s xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Plátce, xxxxx nemá xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském hospodářském xxxxxxxx xxxx Švýcarské xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx požadovaných v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx zmocněnce v xxxxxxxx xxx doručování.4)

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxx.5)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 nebo xxxx změnu xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx přístup. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední desce.6)

Článek 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx vést x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx místo, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

(2) Xx evidenční xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt:

a) dne xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x adresa xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

d) číslo x druh xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) občanský průkaz,

ii) xxxxxxxx xxxxxx,

xxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx,

xx) pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

v) xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx,

xx) xxxxxx x povolení x xxxxxx xxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxx x xxxxxxxx x trvalému xxxxxx,

xxxx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx

xx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osvobození xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxxx knihy xxxx xxx vedeny xxxxxxx, xxxxx, průkazně, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, způsobem zaručujícím xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx uspořádány xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.7)

(4) Plátce je xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx po dobu 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, xx poskytne xxxxx xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx záměr xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxx 60 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x oznámení xxxxx xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx poskytnut xxxxxxx xxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x:

x) dni xxxxxxx x xxx xxxxx konání této xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) jednotlivých xxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx se poskytovat xxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5. X zákazu xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx poplatku xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx odst. 5 xxxx. x).

(8) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxx:

x) xxxxx xxxxx odst. 6 xxxx. x) xx x) a

b) xxxxxxxx údaje o xxxxx účastníků, kterým xxx pobyt xxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

xx) zařízení xxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx, x

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx 15,- Xx za každý xxxxxxxx den, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 dnů xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx splatnosti, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Článek 7

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx8):

x) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele lůžkové xxxx s výjimkou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx péče

i) hrazená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx9) xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxxx xxxxx nebo

f) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zařízení pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

xx) x zařízení xxxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxx) v xxxxxxxx xxxxxxxxx x pomoci xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xx) xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx,

x) ubytovaná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ubytování studentů x xxxx.

(2) Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx x xxxxxxxx xx vlastnictví České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.10)

(3) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) studenti xxxxxxxxx x zařízeních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx studentů a xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx správné výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledující xxxx xxxx.12)

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx plátcem xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky x poskytovala xxxxxxx xxxxx nebo přechodné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xx. 3 xxxx xxxxxxxx do 15 xxx xxx dne xxxxxx její účinnosti.

Článek 10

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou se xxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx č. 50/11, x xxxxxxx xxxxxxxx x ubytovací xxxxxxxx, xxxxx byla schválena Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Kladna xxx 20.09.2011.

Článek 10

Účinnost

Tato xxxxxx závazná vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 01.01.2020.

Xxx. Dan Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxxx Kutil, x.x.

Xxxxxxx Xxxxx, x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx

1) §15 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x místních poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2) §3a zákona x místních xxxxxxxxxx

3) §14a xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a odst. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6) §14a xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §3g xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

8) §3b xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §3b odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3b odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx