Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 50/19

x místním poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.12.2019 xxxxxx na xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx") x x xxxxxxx x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. h) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „vyhláška"):

Článek 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx místní xxxxxxxx z pobytu (xxxx xxx „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx1) xx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx poplatku xx úplatný pobyt xxxxxxxx nejvýše 60 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx kterém xx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.2)

(2) Poplatníkem xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxx").

(3) Xxxxxxx poplatku xx poskytovatel úplatného xxxxxx (dále xxx „xxxxxx") a xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx ohlásit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxxx xxxxxx xxxxx3):

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, obecný identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx; právnická osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx služeb x zahraničí, užívaných x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx, xx předmět xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxx xxxx, x nichž xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 adresu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro doručování.4)

(4) Xxxxx-xx ke xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode dne, xxx xxxxxxx.5)

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx změnu se xxxxxxxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným způsobem xxxxxxx z rejstříků xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx.6)

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plátce xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx úplatný xxxxx.

(2) Xx evidenční xxxxx zapisuje údaje xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt:

a) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zahraničí,

c) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx průkazu xxxxxxxxxx

x) občanský xxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx,

xxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

xx) pobytová xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie,

v) xxxxxx x povolení x xxxxxx,

xx) průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxx,

xxx) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

xxxx) xxxxxx žadatele o xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx

xx) průkaz xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx xxxxxxxxx poplatku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

(3) Zápisy do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx správně, xxxxx, xxxxxxxx, přehledně, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z časového xxxxxxxx.7)

(4) Xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx dobu 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnost xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě, že xxxx pořadatel kulturní xxxx sportovní akce xxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pobyt xxxxxxx 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx záměr plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 60 dnů xxxxx xxxx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatku.

(6) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx. 5 xxxx. x) odůvodní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx bude xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx akci alespoň xxxxx x:

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx místech, xx xxxxxxx xx poskytovat xxxxx.

(7) Správce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plátci xxxxxxxx oznámené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 5. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodne xxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xx 15 xxx xxx xxx oznámení xxxxx odst. 5 xxxx. x).

(8) Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pouze:

a) xxxxx xxxxx odst. 6 písm. x) xx x) a

b) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx pobytu,

ii) xxxxxxxx xxxx místa, ve xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx, x

xxx) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxx poplatku x xxxxxx xxxx 15,- Xx xx každý xxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxx-xx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poplatku xx termínu xxxxxxxxxx, xxxxxx plátce xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx8):

x) nevidomá, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 let,

c) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx péče

i) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xx) nehrazená x xxxxxxxxx zdravotního pojištění,

d) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx akci xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx upravující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx

x) vykonávající xx xxxxx xxxx sezónní xxxxx9) pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx

x) xx školském xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

xx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

xxx) x zařízení xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníkem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

xx) xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx likvidačních xxxxx podle xxxxxx x integrovaném záchranném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx sloužících pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x žáků.

(2) Od xxxxxxxx x xxxxxx xx osvobozen příslušník xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x činné službě, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na území xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úkolů.10)

(3) Xx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx mu správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx poplatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx na xxxxxxxxxxx; xxxx zvýšení xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osud.12)

Článek 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu xxxxx xxxx xxxxxxxx x poskytovala xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xx. 3 této xxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxx účinnosti.

Článek 10

Xxxxxxxxxx zrušující

Touto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx platnost obecně xxxxxxx vyhlášky Statutárního xxxxx Xxxxxx č. 50/11, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kapacity, xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx města Kladna xxx 20.09.2011.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 01.01.2020.

Xxx. Xxx Xxxxxxx, x.x.

xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx

Xxx. Václav Xxxxx, x.x.

Xxxxx Kutil, v.r.

Oldřich Xxxxx, v.r.

náměstci xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Kladna

1) §15 xxxx. 1, 2 xxxxxx x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx“)

2) §3a xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

4) §14a xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

5) §14a odst. 4 zákona x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a odst. 5 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §3g odst. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích

8) §3b xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

9) §3b xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §3b odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

11) §11 odst. 1 zákona x xxxxxxxx poplatcích

12) §11 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx poplatcích