Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Liberec

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Liberec č. 6/2019,

xxxxxx xx xxxx Xxxxxx závazná vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 2/2016, o xxxxxxx poplatku za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Liberec xx xx svém xxxxxxxx xxx 12.12.2019 xxxxxxx xxxxx usnesením x. 368/2019 xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x v xxxxxxx x ustanovením §10 písm. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

XX. 1

(1) Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2016 xxxxxxxxxxxx xxxxx Liberec, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016“), xx mění xxxxx:

1. X ČI. 1 „Xxxxxx ustanovení" x xxxx. 2 xx xxxxxx v xxxxx xxxx text: „Xxxxxx x xxxxxxxxxx vykonává". Xxxx xxxxx xxxx xxx: „Správcem poplatku xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxxxxx")."

2. V XX. 3 „Veřejná xxxxxxxxxxxx" xx současný xxxxxxxx označuje xxxxxx 1.x) a x). Xxxxxx xx nový xxxxxxxx x. 2: „X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx uvedeno v xxxxxxxxx x. 1 x 2., bude xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx dle Xxxxxxxx xxxx x. 18 Nájem, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX.“

3. XX. 4 „Vznik x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx XX. 5 - XX. 12 xx xxxxxxxx xxxx XX. 4 - XX. 11.

4. X XX. 4 „Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x odst. 2. xxxx. a) xx xxxxx „nebo obchodní xxxxx" zrušují x xxxxx „xxxxx podnikám" xx xxxxxxxxx slovy „xxxxx xxxxxxxxxxx", xx xxxxxx text: „není-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

5. X XX. 4 „Xxxxxxxxxx povinnost" v xxxx. 2. písm. x) xx xxxxxx xxxx: „xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx užíváno xxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx", xxxx: „xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx „poplatku". Xxxx xxx c) xxx: „xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx vzniku x xxxxxx zvláštního užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, rozpis xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx), včetně skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxx nároku xx úlevu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.".

6. X ČI. 6 xxxx. 6 xx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx takto: zrušuje xx xxxxx x Xxxx X 5000,- Xx/xxx xx jedno xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxx X x X xx 10 000,- Xx/xxx xxxxxxx xxxxx.

7. Xxxx XX. 6 „Xxxxx xxxxxxxx" xxxx. 8.: „Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50,- Xx." xx zařazen xxxx XX. 8 xxxx. 5. XX. 6 xxxx. 8. xx xxxx.

8. X xxxxx XX. 9 „Xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xx xxxxx xxxx. 2 přidává xxxx: „xxxxxxxxxx xxxx xxxx".

9. X xxxxx XX. 10 „Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení" xxxx. 1. xx doplňuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závazných vyhlášek. XX. 10 xxxx. 1. xxxx xxx: „Xx dni účinnosti xxxx vyhlášky xx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 8/2011 x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxx 15.12.2011, xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 1/2013, xx xxx 30.5.2013."

10. X obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016 xx vypouští xxxxxxxxx „Xxxxxxx č. 1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016 xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx území města Xxxxxxx".

11. X obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016 se doplňuje xxxx „Příloha č. 1 Obecně xxxxxxx vyhlášky x. 2/2016 statutárního města Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Liberce", xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx této obecně xxxxxxx xxxxxxxx.

12. X xxxxxx xxxxxxx vyhlášce x. 2/2016 se xxxxxxxx xxxxxxxxx „Xxxxxxx x. 2 Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016 statutárního xxxxx Xxxxxxx, x místním xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx".

13. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 2/2016 xx xxxxxxxx nová „Příloha č. 2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 2/2016 xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx užívání veřejného xxxxxxxxxxxx xx území xxxxx Xxxxxxx", která xx nedílnou xxxxxxxx xxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx.

(2) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx závazné vyhlášky x. 2/2016 xxxxxxxxx xxxx xxxx.

XX. 2

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2020.

Xxx. Xxxxxxxx Zámečník, XXx. x. r.

primátor xxxxx

Xxx. Xxxxxx Karban x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx:

1. 1. máje

33. Xxxxxxxxx

65. Xxxxxxxxxx

2. 17. xxxxxxxxx

34. Xxxxxx

66. Xxxxxxxxx

3. 28. xxxxx

35. Xxxxxxxxx

67. Xxxxxxxx

4. 5. května

36. Xxxxxxxxxxxx

68. Xxxxx XXX

5. 8. xxxxxx

37. Xxxxxxxx

69. Xxxxxxxxx

6. Akátová

38. Xxxxxxxxx

70. Xxxxxxxxx

7. Xxxxxxxxxxxx

39. Xxxxxxxxxxx

71. Xxxxxxx

8. Aloisina xxxxxx

40. Xxxxxxxx

72. Cvičná

9. Xxxxxx

41. Xxxxx

73. Xxxxxxxxxxx

10. Americká

42. Xxxxxxxxxxx

74. Xxxxxxxxxxx

11. Ampérová

43. Xxxxxx xxxx

75. Xxxxxx x Metoděje

12. Xxxxxxxxx

44. Xxxxxxxxx

76. Xxxxx Xxxxx

13. Xxxxxxxx xxxxx

45. Xxxxxxxx

77. Xxxxxxx

14. Anenská

46. Xxxxxxxxx

78. Xxxxxxx

15. Xxxxxxxx

47. Xxxxxx Xxxxxxx

79. Čerchovská

16. Xxxx Xxxxxx

48. Božích xxxxxxxxx

80. Xxxxxxx

17. Azalková

49. Xxxxxx

81. Xxxxxxxxx

18. Xxxxxxx

50. Brigádnická

82. Xxxxx

19. Baarova

51. Xxxxxxxx

83. Xxxxx xxxx

20. Xxxxxxxxxx

52. Xxxxxxxxxx

84. Xxxxx mládeže

21. Xxxxxxxxx

53. Xxxxxxxxx

85. Českolipská

22. Xxxxxxxxx

54. Xxxxxxxxxxx

86. Čížkova

23. Xxxxxxx

55. Xxxxxxx

87. Daliborova

24. Xxxxxxxxxxxxxxx

56. Břetislavova

88. Dalimilova

25. Xxxxxxxxx

57. Březinova

89. Dělnická

26. Xxxxxxx

58. Xxxxxxxxx

90. Xxxxxxxxxxxxx

27. Xxxxxxx

59. Xxxxxxx alej

91. Xxxxxxxxxx

28. Xxxxxxxxx

60. Březový xxxx

92. Dětřichovská

29. Bendlova

61. Xxxxxxxxxxx

93. Xxxxxx

30. Xxxxxxxxx

62. Xxxxxxxxx

94. Xxxxxxxx

31. Xxxxxxxxxx

63. Xxxxxxxxxx

95. Divoká

32. Berounská

64. Xxxxxx

96. Xxxxxxxx

97. Xxxxxx

142. Xxxxxxxx Xxxx

187. Xxxxxxxxxx

98. Xx Xxxxx

143. Generála Xxxxxxx

188. Hradební

99. Dobiášova

144. Xxxxxxx

189. Hraničářská

100. Dobrodružná

145. Xxxxxxx

190. Xxxxxxxx

101. Xxxxxxxxxxx

146. Xxxxxxxxxxxx

191. Hrazená

102. Xxxxxxxxxx

147. Xxxxxxxx

192. Xxxxxx

103. Xxxxx

148. Xxxxxxxxxx

193. Xxxxxxxxx

104. Xxxxxxxx

149. Xxxxxxx

194. Xxxxxxxx

105. Xxxxxx

150. Xxxxxxxx

195. Hrubínova

106. Xxxxxxxx

151. Xxxxxxxx

196. Xxxxxxxxx

107. Xxxxxxx

152. Xxxxxxx

197. Xxxxxxx

108. Xxxxxxxxx

153. Xxxxxxx

198. Xxxxxxxxx

109. Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx

154. Hančova

199. Xxxxxxx

110. Dračí

155. Xxxxxxxxxxx

200. Xxxxxxxxxx

111. Xxxxxx xxxxxx

156. Xxxxxxxxx

201. Husitská

112. Xxxxxx

157. Xxxxxxx

202. Xxxxxx

113. Xxxxxxxxxx

158. Xxxxxxxxx

203. Hvězdná

114. Xxxxxxxxx

159. Xxxxxxxxxx

204. Xxxxxxxxxx

115. Xxxxxx

160. Xxxxxxx

205. Xxxxxxxx

116. Xxxxxx

161. Xxxxxxxx

206. Hynaisova

117. Xxxxxx xxxx

162. Xxxxxxxx

207. Xxxxxxxxxxx

118. Xxxxxx

163. Xxxxxxx

208. Xxxxxxxxxx

119. Xxxxxxxx

164. Hellerova

209. Xxxxxxxxx

120. Xxxxxxxxx

165. Xxxxxxxxx

210. Chatová

121. Xxxxxxx

166. Hermannova

211. Chebská

122. Xxxxxxxxx

167. Xxxxxxxxxx

212. Xxxxxxxxxxx

123, Xxxxxx

168. Xxxxxxxxx

213. Xxxxxxxxxx

124, Xxxxxxxxx

169. Xxxxxxxxxxx

214. Chodská

125. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx

170. Xxxxxxxx

215. Xxxxxxxxx

126. Xxx Xxxxxxxxx

171. Xxxxxxx

216. Xxxxxxxxxxx

127. Xxxxxxxxxx

172. Xxxxxxxxxx

217. Chrpová

128. Erbenova

173. Xxxxxxxx

218. Xxxxxxxx

129. Xxxxxxxxx

174. Xxxxxxxxx

219. Xxxxxxxxxx

130. Xxxxxxxx

175. Xxxxxx

220. Xxxxxxxxx

131. Fibichova

176. Xxxxxx

221. Jagellonská

132. Xxxxxx

177. Xxxxxxxxxxx

222. Xxxxxxxx

133. Xxxxxxxx

178. Xxxxxxxx

223. Jáchymovská

134. Franklinova

179. Xxxxx Xxxxxxx

224. Xxxxxxxxx

135. Xxxxxxxxxxxxx

180. Xxxxxx

225. Jánošíkova

136. Xxxxxxx

181. Horská

226. Janovská

137. Xxxxxxxx

182. Horymírova

227. Jánská

138. Xxxxxxxxxxx

183. Xxxxxxxxxxx

228. Xxxxx

139. Xxxxxxxx

184. Xxxxxxxxx

229. Xxxxxxxx

140. Xüxxxxxxx

185. Xxxxxxxxx

230. Jasmínová

141. Xxxxxxxxxx

186. Xxxxxxx

231. Jasná

232. Xxxxxxxx

277. Karlovská

322. Xxxxxx

233. Xxxxxxxxxx

278. Xxxxxxxx Světlé

323. Xxxxxxx

234. Ječná

279. Xxxxxxxxx

324. Xxxxxxxxxxx

235. Xxxxxxx

280. Xxxxxxxxx

325. Xxxxxxxx

236. Xxxxxx

281. Xxxxxxxxx

326. Xxxxxx xxx

237. Xxxxxxxxxx

282. Xxxxxxxxx

327. Xxxxxx xxxxxxxx

238. Xxxxxxxxxx

283. Xxxxxxxxxx

328. Xxxxxx

239. Xxxxxxxxx

284. Kavčí

329. Xxxxxx xxxxx

240. Xxxxxxxx

285. Xxxxxxxxx

330. Xxxxxxxx

241. Ještědská

286. Xx Xxxxxxx

331. Xxxxxxxxxx

242. Xxxxxxxx

287. Xx Xxxxxxxx

332. Xxxxxx

243. Xxxxxxxx

288. Xx Xxxxxxx

333. Xxxxxxxxx

244. Xxxxxxx

289. Xx Xxxxxxxxxx

334. Kruhová

245. Xxxxxxxx

290. Xx Sluji

335. Xxxxxxxxxx

246. Xxxxxxxxx

291. Ke Xxxxxxxxx

336. Xxxxxxxxxxxx

247. Xxxxxxx

292. Xxxxxxxxx

337. Xxxxxxx

248. Jílovská

293. Klášterní

338. Xxxxxxxxxx

249. Xxxxxxxxx

294. Xxxxxxxxxxxx

339. Xxxxxxxx vrch

250. Jiříkova

295. Xxxxxxxxx

340. Xxxxxxxx

251. Xxxxxxxx

296. Xxxxxxxxxx

341. Křesomyslova

252. Xxxxxx

297. Xxxxxx

342. Xxxxx

253. Xxxxxxxx

298. Xxxxxxx stezka

343. Xxxxxxxxx

254. Xxxxx

299. Klostermannova

344. Xxxxxxxxx

255. Xxxxxxxxxx xxxxx

300. Xxxxxxxx

345. Xxxxxxxxxxxx

256. Xxxxxxxxxx

301. Kobrova

346. Xxxxxxx

257. Xxxxxxxxxxx

302. Kociánova

347. Xxxxxxxx

258. Xxxxxxxxxxx

303. Kollárova

348. Xxxxxxxxxx

259. K Bauhausu

304. Xxxxx

349. Xxxxxxxxxx

260. K Xxxxxxxxxxx

305. Xxxxxxxxxx

350. Květinová

261. X Xxxxxxxx

306. Xxxxxxxxx

351. Xxxxxxxx revoluce

262. X Xxxxx Xxxx

307. Konopná

352. Xxxxxx

263. X Xxxxxx

308. Xxxxxxxxx

353. Xxxxxxxx

264. X Xxxxxxx

309. Xxxxxxxxxxx

354. Xxxxxxxxxx xxxx

265. K Xxxxxx

310. Xxxxxxxx

355. Lázeňská

266. X Xxxxxxxxxxx xxxxxx

311. Xxxxxxxxxx

356. Xxxxx

267. X Xxxxxxxx

312. Xxxxxxxxxx

357. Leknínová

268. K Xxxxxxxxx xxxxxxx

313. Kosmova

358. Xxxxx

269. Xxxxxxxx

314. Xxxxxxxx

359. Xxxxx

270. Kádnerova

315. Xxxxxxx

360. Xxxxx

271. Xxxxxxxxx

316. Kotkova

361. Xxxxx

272. Kaplanova

317. Xxxxxxxxxxxx

362. Xxxxxxxx

273. Kaplického

318. Kozácká

363. Xxxxxxx

274. Xxxxxxxxx

319. Xxxxxxxx

364. Xxxxxx xxxx

275. Xxxxxxxxxxx

320. Xxxxxxxx

365. Liliová

276. Xxxxxxxxx

321. Xxxxxxxxx

366. Xxxxxxxx

367. Xxxxxx

412. Xxxxx

457. Xx Xxxxxxxx

368. Xxxxxx

413. Xxxxxxxxx

458. Xx Xxxxx

369. Lomová

414. Mojmírova

459. Xx Rybníčku

370. Xxxxxxxxx

415. Xxxxx

460. Xx Schůdkách

371. Xxxxxxx

416. Xxxxxxxx

461. Na Xxxxxx

372. Xxxxxxx

417. Moskevská

462. Xx Skřivanech

373. Xxxxxxxxxxx

418. Xxxxxxxx

463. Xx Srázu

374. Xxxxx

419. Mošnova

464. Xx Xxxxx

375. Lukášovská

420. Mozartova

465. Xx Valech

376. Lužická

421. Xxxxxxxxx

466. Na Veseckém xxxxx

377. Xxxxxxxx

422. Xxxxxxx

467. Xx Xxxxxx

378. Xxxxxxx

423. Xxxxxxxxx

468. Na Výběžku

379. Xxxxxxxxxxxx

424. Myslivecká

469. Na Xxxxxxxx

380. Xxxxxx

425. Na Xxxxxxx

470. Xx Xxxxxxx

381. Xxxx

426. Xx Xxxx

471. Xx Xxxxxxxx

382. Xxxx Xxxxxxxx

427. Xx Bohdalci

472. Xx Xxxxxxx

383. Xxxxxxxx

428. Xx Bojišti

473. Na Xxxxxx

384. Xxxxxxxx

429. Xx Xxxxx

474. Xx Zhořelci

385. Xxxxxxxxxxx

430. Xx Cvičišti

475. Xx Xxxxxx

386. Xxxx xxx

431. Na Xxxxxx

476. Xx Xxxxxxx

387. Mánesova

432. Xx Xxxxxxxx

477. Xxx Xxxxxxx

388. Mariánská

433. Na Xxxxx

478. Xxx Xxxxxxxxx

389. Xxxxxxx

434. Xx Hroudě

479. Xxx Xxxxxxxx

390. Xxxxxxxxxxx

435. Xx Humnech

480. Xxx Xxxxxxxxxxx

391. Maršíkova

436. Na Xxxxxxx

481. Nad Xxxxxxxx

392. Xxxxxxxx

437. Xx Xxxxxxx

482. Xxx Xxxxx

393. Masarykova

438. Xx Xxxxxxx

483. Nad Xxxxxxxxx

394. Maškova

439. Xx Xxxxx

484. Nad Rybníkem

395. Xxxxxxxxx

440. Xx Xxxxxx

485. Xxx Xxxxx

396. Melantrichova

441. Xx Louce

486. Xxx Xxxxxxxxxx

397. Meruňková

442. Xx Xxxxxx

487. Xxx Xxxxxx

398. Xxxxxxx

443. Xx Xxxxxxx

488. Xxx Xxxxxx

399. Xxxxxxxxx

444. Xx Xxxxxx

489. Xxx Xxxxxxxxx

400. Mezi Xxxx

445. Xx Nivách

490. Xxx Xxxxx

401. Michelský vrch

446. Xx Okruhu

491. Nad Xxxxxx

402. Xxxxxxxxxx

447. Xx Xxxxxxx

492. Xxxxxxxx

403. Xxxxxxxx

448. Xx Palouku

493. Náhorní

404. Xxxxxxxx

449. Xx Xxxxxx

494. Xxxxxxxxx

405. Xxxxxxxxxx

450. Xx Xxxxxxxx

495. Nákladní

406. Xxxxxx

451. Xx Pískovně

496. Nákupní

407. Xxxxxxxxxx xxxx

452. Na Xxxxx

497. xxx. Českých xxxxxx

408. Xxxxx

453. Xx Xxxxxx

498. xxx. Dr. X. Beneše

409. Xxxxx xxxxxxxx

454. Na Příkopě

499. xxx. Kyjevské

410. Mlýnská

455. Xx Xxxxxxxx

500. xxx. Xxxx

411. Xxxxxxx xxxxx

456. Xx Rozcestí

501. nám. Xxxx

502. xxx. Xx Xxxxxx

546. Xxxxxxxxxx

592. Pomezní

503. xxx. Xxxxxxxx

547. Ostravská

593. Xxxxxxxx

504. xxx. Pod Xxxxxx

548. Xxxxxxxx

594. Poutnická

505. xxx. Xxxxxxxx

549. Xxxxxxxxx

595. Xxxxxxxxx

506. xxx. Xxxxxxxxxx

550. Xxxxxxxxx

596. Xxxxxxxxxxx

507. xxx. Xxxxxxxxxx

551. Xxxxxxx

597. Pražská

508. xxx. Xxxxxxxx

552. Ovesná

598. Xxxxxxxx

509. nám. Sukovo

553. Xxxxxxxx

599. Xxxxxxxxxxx

510. nám. Xxxxxxx

554. Xxxxxxxx

600. Xxxxxxxxxx

511. xxx. Štefánikovo

555. Xxxxxxxxx

601. Xxxxxxxxxxx

512. xxx. Xxxxx

556. Xxxxxxxxx

602. Xxxxxxxxx

513. nám. Xxxxxxx

557. Pálkova

603. Xxxxxx

514. Xxxxxxx

558. Xxxxxxx

604. Xxxxxxxxxx

515. Xxxxxxxxxxxx

559. Xxxxxxxxxxxx

605. Přemyslova

516. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

560. Xxxxxxxx

606. Xxxxxx

517. Nedbalova

561. Xxxxxxxxxxx

607. Příkrá

518. Neklanová

562. Xxxxxxxxx

608. Xxxxxx xxxx

519. Xxxxxxxxx

563. Xxxxxxxxx

609. Xxxxx

520. Xxxxxxxxxxx

564. Pavlovická

610. Xxxxxxxx

521. Xxxxxxxxx

565. Pazderkova

611. Pšeničná

522. Xxxxxxxxx

566. Pekárkova

612. Pštrosí

523. Xxxxxxxxx

567. Xxxxxxxx

613. Xxxxx

524. Xxxxxx

568. Pelhřimovská

614. Xxxxxxxxxxxx

525. Xxxx

569. Perlová

615. Xxxxxxxxx

526. Xxxx cesta

570. Xxxxxxxxxxx

616. Xxxxxxxxx

527. Xxxxxxxx

571. Xxxxxxx

617. Xxxxxxxxx

528. Xxxxxxxxxx

572. Písecká

618. Xxxxxxxx

529. Xxxxxxxx

573. Pivovarská

619. Xxxxxxxx

530. Obilná

574. Xxxxxxxxxx

620. Xxxxxxxx

531. Xxxxxxx

575. Xxxxxx

621. Xxxxxxx

532. Xxxxxxxxx

576. Xxxxxxxx

622. Xxxxxxxxx

533. Obvodní

577. Pobočná

623. Xxxxxxxxxxx

534. Xxxxxxx

578. Pod Xxxxxx xxxxxxx

624. Xxxxxxxx

535. Xxxxxxx

579. Pod Xxxxxxxx

625. Xxxxxxx

536. Xxxxxxxxxxx

580. Pod Xxxxxxxxx

626. Xxxxxxxxx

537. Xxxxxxxxxx

581. Xxx Xxxxxxxxx

627. Riegrova

538. Xxxxxx xxxxx

582. Xxx Xxxxx

628. Xxxxxx

539. Ondříčkova

583. Xxx Perštýnem

629. Xxxxxxxx

540. Xxxxxxxxx

584. Xxx Xxxxxxxx

630. Xxxxxxxxxx

541. Opočenská

585. Pod Xxxxx xxxx

631. Xxxxxxxx

542. Xxxx

586. Xxx Xxxxxxx

632. Xxxxx

543. Xxxxxxxx

587. Xxx Xxxxxxxx vrchem

633. Rubínová

544. Xxxxxx

588. Poděbradská

634. Xxxxxxxxx

545. Xxxxxxx

589. Podzimní

635. Xxxxxxxxx

590. Xxxxxxx

636. Rumjancevova

591. Xxxxx

637. Xxxxxxxx

683. Xxxxxxxxx údolí

727. Xxxxx

638. Ruprechtická

684. Xxxxxxxxx

728. Xxxxxxxxxxx

639. Xxxxx

685. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

729. Xxxxxxx

640. Xxxxxxxxxx

686. Xxxxxxxx

730. Xxxxxxx

641. Xxxxxx

687. Sluneční stráň

731. Xxxxxxxxx

642. Xxxxxxxx

688. Xxxxxx

732. Xxxxxxxxxxxx

643. Xxxxxxxx

689. Xxxxxxxxx

733. Xxxxxxxxxxx

644. Rybničná

690. Xxxxxx xxxx

734. Xxxxxxxxx

645. Xxxxxxxxxx

691. Xxxxxxxxxxx

735. Světlá

646. Xxxxxxxxxx

692. Xxxxxxx

736. Xxxxxxx

647. Rýnovická

693. Xxxxxxxxxx

737. Xxxxxxxxxx

648. Rytířská

694. Xxxxxx

738. Xxxxxxxxx

649. Xxxxxxxx

695. Xxxxxxxxx

739. Xxxxxxxxxx

650. Řepná

696. Xxxxxxxxxx

740. Xxxxxxxxx

651. Řetízková

697. Xxxxxxxx

741. Xxxxxxxxx

652. Řezbářská

698. Xxxxxxx

742. Šeříková

653. Xxxxxxxx

699. Xxxxxxxx

743. Xxxxxxxxx

654. Xxxxxxx

700. Xxxxxxxxxx

744. Xxxxx

655. Xxxxxx

701. Xxxxxxxxx

745. Šimáčkova

656. Xxxxxxxx

702. Xxxxxx

746. Šípková

657. Sáňkařská

703. Xxxxxxxxxxxx

747. Xxxxxx

658. Xxxxxxxxx

704. Xxxxxx

748. Xxxxxx

659. Xxxxxxxx

705. Xxxxxxxxx

749. Xxxxxx xxxxx

660. Xxxxxxxxxxxx

706. Xxxxxxxxx

750. Xxxxxxxxx

661. Xxxxxxxxxx

707. Xxxxxx

751. Xxxxxxx

662. Xxxxxxxxxx

708. Xxxxx

752. Šrámkova

663. Xxxxxx

709. Xxxxx

753. Xxxxxxxx

664. Xxxxxxx

710. Xxxxx Xxxxxxxxx

754. Xxxxxxxx

665. Xxxxx

711. Xxxxx Xxxxxxxxx

755. Xxxxx

666. Xxxxxxxxx

712. Xxxxxxxx

756. Švabinského

667. Severní

713. Xxxxxxxx

757. Xxxxxxxx

668. Xxxxxxxxxxx

714. Xxxxxxxx

758. Xxxxxxxxx

669. Xxxxxxxx

715. Xxxxxx

759. Xxxxxxxx

670. Xxxxxx

716. Xxxxxxxx

760. Xxxxxxxxx

671. Xxxxxxxx

717. Xxxxxx

761. Xxxxxxxxxx

672. Xxxxxxxx

718. Xxxxxxxxxxx

762. Xxxxxxxx

673. Xxxxxxxxx

719. Xxxxxxx

763. Terronská

674. Xxxxxx

720. Xxxxx

764. Těšínská

675. Skřivánci xxxxx

721. Xxxxxxxxxxxx

765. Textilní

676. Xxxxxxxxx

722. Xxxxxxxxx

766. Tichá

677. Xxxxxxxx

723. Stroupežnického

767. Xxxxxxxxxx

678. Xxxxxxxxxxx

724. Xxxxxxxxxx - xxxxxxx

768. Xxx xxxxx

679. Xxxxxxxxxx

725. Xxxxxxxxxx

769. Tomanova

680. Xxxxx

726. Xxxxxxxxx

770. Xxxxxxxx

681. Xxxxxxx

771. Xxxxxxxxxxxx

682. Xxxxxxxxx

772. Xxxxxxx

822. X Xxxx

872. X Xxxxx

773. Xxxxxxxxxx Xxxx

823. X Xxxxxxxx

873. X Samotě

774. Trnková

824. X Podjezdu

874. V Xxxx

775. Truhlářská

825. X Xxxxxx

875. X Xxxxx

776. Xxxxxxxxx

826. X Potůčku

876. X Xxxxx

777. Třebízského

827. X Xxxxxxx

877. X Xxxxxxxxx

778. Třešňová

828. X Xxxxxxxx

878. V Xxxxxxxx

779. Xxxxxxxxxx

829. X Xxxxxxxx

879. X Xxxxxxx

780. Xxxxxxxxxx

830. X Sila

880. Vackova

781. Xxxxxxxxx

831. U Xxxxxxxxxx

881. Xxxxxxxxx

782. Xxxxxx

832. U Xxxxxxxxxx xxxxx

882. Vajsova

783. Xxxxxxx

833. X Xxxxx

883. Xxxxxxxx

784. Tyršův Xxxx

834. X Xxxxxxxx

884. Xxxxxxxxxxxx

785. X Xxxxxx

835. X Xxxxxx

885. Xxxxxxxx

786. U Xxxxxxx

836. X Xxxxx

886. Xxxxxxxxx vrch

787. U Xxxxxxx dolu

837. U Xxxxxx

887. Xxxxxxxxx

788. X Xxxxxxxx

838. U Xxxxx

888. Xx Xxxxxxxxx

789. U Xxxxx

839. X Střediska

889. Xxxxxx

790. U Xxxxxxx

840. X Xxxxxxxx

890. Xxxxxxxxxxxxx

791. X Xxxxxxx

841. U Xxxxxxx

891. Xxxxxxxx

792. U Xxxxxxxx

842. X Xxxxxx

892. Xxxxxxx

793. U Xxxxxx

843. X Xxxxx

893. Veselá

794. X Internátu

844. U Xxxxxxxxxx

894. Větrná

795. X Xxxxxxxx kamene

845. X Xxxxxxxx

895. Xxxxxx

796. X Xxxxx

846. X Xxxxx

896. Xxxxxxxx

797. X Jezu

847. X Trianglu

897. Vítězná

798. X Xxxxxx

848. X xxx xxxxxx

898. Xxxxxxxxx

799. X Koupaliště

849. X Xxxxx

899. Xxxxxxxxx

800. X Xxxxxxx

850. X Valchy

900. Xxxxxxxxx

801. X Krematoria

851. X Xxxx

901. Xxxx xxxx

802. X Xxxxxx

852. X Vleku

902. Xxxxxxxx

803. X Xxxxxxxxx kostela

853. X Xxxx

903. Vltavská

804. X Xxxxxxxxxx xxxx

854. X Xxxxxxxxx

904. Xxxxxx

805. XX Xxxx

855. U Xxxxxxx xxxxxx

905. Xxxxxxxxxx

806. X Xxxxxxx

856. X Xxxxxxxxxx zahrady

906. Xxxxxxx

807. X Xxxxxxx xxxxxxx

857. Xxxxxx

907. Xxxxxxxxx

808. X Xxxxx

858. Xxxxxxxx

908. Xxxxxxxx

809. X Líbeny

859. Xxxxxxx

909. Xxxxxxxxx

810. X Xxxx

860. Xxxxxx

910. Xxxxxxxxxxxx

811. X Xxxxxxxx

861. Xxxx

911. Volná

812. X Xxxxx

862. X Xxxxxxxxx dolině

912. Voroněžská

813. X Xxxxxx

863. V Xxxxxxxx

913. Votočkova

814. X Xxxxxxxxxx

864. X Xxxxxxx

914. Xxxxxx

815. U Náspu

865. X Xxxx

915. Xxxxxxxxxxxxx

816. X Xxxx

866. X Xxxxxx

916. Xxxxxxx

817. X Xxxxxxxxxx

867. V Xxxxxxx

917. Xxxxxxxx

818. U Xxxxxxxx xxxxxx

868. X Lučinách

918. Xxxxxx

819. X Xxxxxxx

869. X Xxxxxx

919. Xxxxxxxxxxx

820. X Xxxxxxxxx

870. X Xxxxxxxxxx

821. X Xxxxxxx

871. X Xxxxxx

920. Xxxxxxx

935. Xxxxx

950. Xxxxx

921. Vyhlídková

936. Xxxxxxx

951. Xxxxx

922. Xxxxxxxx

937. Xxxxxxxx

952. Xxxxxxx

923. Xxxxxxx

938. Xxxxxxxxxx

953. Xxxxxxxx

924. Vysoká

939. Xxxxxxx Xxxx

954. Xxxxxxxxx

925. Xxxxxxx

940. Xxxxxxxxxx

955. Zvonková

926. Xxxxxxxx

941. Xxxxxxx

956. Xxxxxxxx

927. Xxxxxxxxx

942. Zavřená

957. Železná

928. Xx Xxxxxxxxx

943. Xxxxxxxxx

958. Xxxxxxxxxxx

929. Xx Xxxxxxx

944. Xxxxxx xxxxx

959. Xxxxxxxxxx

930. Xx Xxxxxxxx

945. Zelná

960. Xxxxxxxx

931. Xx Xxxxx

946. Xxxxxxxxxx

961. Žitná

932. Xx Xxxxx

947. Zengrova

962. Xxxxxx - Xxxxxx

933. Za Xxxxxx

948. Zeyerova

963. spojka xxxx ulicemi Frýdlantská x Xxxxxxxxx

934. Xx Xxxxx

949. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx chodníky x xxxxxxxxxx uvnitř xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Jablonecká, Xx Xxxxxx.

Xxxxxxxx Dobiášova: Xxxxxxxxx, Xx Žižkově, Xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Kunratická, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx xxxx.

Xxxxxxxx Nové Xxxxxxxxxxxx: Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, X Sila.

Sídliště Xxxxxxxxxxx: Hlávkova, Xx Xxxxxxxx, Xxxxxx vrch, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Vrchlického.

Sídliště Xxxxxxxxxxxx: Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx vrch, Xxxxxxxx, Vnitřní, Skloněná.

Sídliště Xxxxx: Žitná, Xx Xxxxxxx, X potůčku.

Chodníky xxxxx komunikací Tanvaldská, Xxxxxxxxx x Dlouhomostecká, x.x. Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x.x. Liberec

4

1130

1679/2

2238/8

2594/1

3588/1

4212/11

4865/2

6007/2

10

1131/1

1848/1

2239/4

2594/2

3589

4212/12

4871/2

6007/3

33

1132

1878/2

2250/1

2596

360/2

4212/9

4875/1

6074/5

34

1136/2

1899

2250/2

2601

360/4

4214

4875/2

6081/3

38/1

1138/1

1900

2250/5

2665

3687/3

4217/2

4877

6081/4

41/2

1145/1

1905

2250/6

3740

4217/3

4878

6081/5

42/2

1145/2

1906/1

2250/7

2728/2

3741

4222/1

4879

6081/6

43/2

1145/3

1906/2

2250/8

2774

3743

4245

4903/1

6081/7

47/1

1147/1

1919/1

2251/3

2917/1

3744

4296/1

4905/1

6083/2

48/1

1148/1

1919/2

2253/11

2917/2

3747

4324/1

4907

6083/3

50/4

1148/3

1919/4

2254/1

2917/3

3896

4324/3

4908

6083/4

50/5

1149/1

1920/1

2254/2

2917/4

3897/1

4326

4925

6083/5

50/6

1149/2

1922/1

2254/4

2918

3897/2

4422/1

4928

6083/6

94/1

1151/2

1926/1

2255/1

2919

3897/3

4443/1

4929

6083/7

346/2

1223/2

1926/2

2255/10

2927/7

3924/10

4444/1

4932/1

6083/8

347/1

1223/5

1927/1

2255/11

2928/1

3968/1

4446/2

4933

6084/1

348

1228

1927/2

2255/12

2928/2

3968/3

4690/9

4936/10

6084/3

366

1233

1928/1

2255/19

2929

4004

4690/10

4982/1

6084/4

485

1258/1

1929/2

2255/2

2930

4009/3

4690/11

5009/1

6084/5

496/4

1258/15

1945

2255/20

2943

4025/1

4690/12

5199/2

6084/6

507

1258/16

1946/1

2255/21

3074

4026/3

4690/14

5204/1

6109/1

508

1258/17

1946/2

2255/22

3075

4032/2

4690/17

5248/3

6369

526/2

1258/19

1946/3

2255/23

3213/3

4035/10

4690/18

5249/3

6379

530

1258/20

1946/4

2255/26

3231/3

4035/4

4764/1

5269/5

6380

537/1

1258/21

1950/2

2255/27

3232/1

4035/5

4765/4

5270/1

6400

537/13

1258/24

2027/6

2255/28

3232/13

4035/6

4789

5310/1

6401

537/15

1258/25

2027/8

2255/29

3232/14

4035/8

4816/4

5326

6402

537/17

1258/26

2030/1

2255/30

3234/2

4035/9

4817/3

5378

6410

539/1

1258/27

2030/3

2255/4

3258/1

4048

4817/5

5379/8

6417

539/2

1258/30

2030/4

2255/5

3265/4

4055

4817/6

5379/9

6430/1

539/4

1258/33

2030/5

2255/6

3327

4071/1

4818/2

5396

6432

539/5

1258/8

2080/5

2255/7

3404

4084/1

4818/4

5397

6439

539/7

1258/9

2103/1

2255/8

3500/1

4086

4819

5500/1

6441

539/8

1265/7

2105/1

2255/9

3500/2

4097/1

4822/5

5500/8

6442

539/10

1265/9

2105/17

2260/1

3501

4098/1

4822/6

5628/12

6450

539/11

1387/1

2105/2

2261/1

3502/1

4099/3

4822/7

5635/1

545/1

1415

2105/22

2262/2

3504/2

4100

4822/8

5673/1

546/1

1416

2105/23

2264

3505/2

4101/1

4824/2

5673/8

546/16

1499/3

2105/24

2271/2

3512

4101/2

4826/5

5765/2

593/2

1499/8

2105/25

2271/3

3517

4108/2

4826/7

5770/1

704

1501/1

2105/26

2271/4

3518

4114/1

4826/8

5770/3

957/1

1501/2

2105/28

2330

3522

4122/1

4828

5770/6

957/2

1502/1

2105/29

2331/3

3524

4128

4829

5780/3

958

1507/1

2105/30

2334/1

3531

4130/1

4831

5783/1

959/1

1507/3

2105/31

2334/16

3536

4133/2

4832/2

5805/2

959/2

1508

2105/32

2426/1

3538

4161/2

4837

5820/6

974

1516/1

2105/35

2427/3

3542

4174/1

4841

5821/5

1016/115

1528/1

2105/36

2431/1

3547/1

4174/4

4842

5821/6

1016/118

1528/2

2110/5

2447/1

3547/2

4175/2

4855

5858/3

1055/1

1528/15

2144/5

2447/7

3549/1

4177/1

4856/1

5885/2

1055/2

1528/20

2216/1

2447/12

3549/2

4179/1

4858/1

5916/1

1055/4

1548

2235/1

2447/13

3555

4181

4858/2

5920/1

1055/5

1552

2235/3

2447/14

3556

4182/1

4858/4

5920/2

1055/6

1553

2235/4

2447/27

3507/2

4195

4859/4

5932/1

1092/2

1587/2

2238/2

2465/1

3559/12

4196

4859/8

5978/11

1117

1638

2238/3

2465/2

3559/15

4206/2

4861/1

5978/12

1499/4

1679/1

2238/6

2491

3582/1

4212/10

4865/1

5978/9

k.ú. Xxxx Xxxxxxxxx

16/1

76/62

176/26

204/18

268/3

293/17

454/9

76/1

76/65

194/6

204/21

270/3

293/23

507

76/22

76/66

197/1

204/22

277/1

293/26

508

76/24

76/67

197/7

204/23

278/1

293/27

528/1

76/26

76/68

197/8

204/26

287/1

293/28

530/3

76/28

155/3

197/10

204/27

287/6

293/29

530/7

76/30

171/6

197/11

204/29

287/7

302/6

531/2

76/32

171/7

197/12

204/30

287/8

396

534/1

76/34

171/8

197/16

220/1

287/11

397

545/2

76/35

171/9

197/18

230/1

288

400/2

550/2

76/36

171/11

197/19

230/9

293/1

414/1

605/1

76/53

171/12

204/1

230/10

293/10

453/1

605/4

76/54

173/3

204/8

230/12

293/13

453/2

605/5

76/56

176/6

204/13

230/14

293/14

454/1

605/14

76/57

176/13

204/15

230/15

293/16

454/8

620/2

76/60

176/14

204/17

230/16

x.x. Xxxxxxxx u Xxxxxxx

34

712/77

712/246

936/34

1128/3

1429/92

1429/188

42/13

712/80

712/247

936/35

1128/8

1429/93

1429/190

86/1

712/82

712/248

936/36

1128/9

1429/94

1429/191

136/2

712/83

712/250

936/39

1130/2

1429/95

1429/192

350/2

712/84

712/251

936/41

1130/30

1429/97

1429/193

355/3

712/85

712/252

936/43

1130/31

1429/98

1429/194

355/5

712/86

712/253

936/44

1130/32

1429/99

1429/197

361/4

712/87

712/254

936/45

1130/33

1429/100

1429/198

361/5

712/88

712/255

936/46

1130/34

1429/101

1429/199

361/6

712/89

712/257

936/47

1130/35

1429/102

1429/200

361/7

712/90

712/258

936/48

1130/36

1429/103

1429/202

361/8

712/91

712/259

936/50

1130/37

1429/104

1429/205

361/9

712/93

712/260

936/51

1130/38

1429/105

1429/206

361/13

712/95

712/261

936/52

1130/39

1429/106

1429/208

361/14

712/96

712/262

936/54

1171/2

1429/107

1429/209

361/15

712/97

712/264

936/55

1204/2

1429/108

1429/210

361/17

712/98

712/265

936/56

1235/21

1429/109

1429/211

361/22

712/100

712/266

936/57

1235/23

1429/110

1429/212

373/2

712/101

712/267

936/58

1282/2

1429/111

1429/213

388/1

712/102

712/268

936/59

1366/11

1429/112

1429/214

468/8

712/103

712/269

936/60

1366/15

1429/113

1429/215

468/9

712/105

712/270

936/61

1366/16

1429/115

1429/217

468/10

712/108

712/271

936/62

1366/20

1429/116

1429/218

473/1

712/109

712/272

936/63

1366/21

1429/117

1429/220

473/6

712/110

712/274

936/65

1366/22

1429/118

1429/221

473/7

712/111

712/277

936/66

1366/23

1429/119

1429/222

483/13

712/112

712/279

936/68

1366/24

1429/120

1429/223

483/14

712/113

712/283

936/69

1366/25

1429/121

1429/224

483/17

712/114

712/284

936/70

1366/26

1429/122

1429/225

483/24

712/115

712/285

936/71

1366/27

1429/124

1429/227

484/4

712/116

712/287

936/72

1366/28

1429/125

1429/228

484/5

712/117

712/288

936/73

1366/39

1429/127

1429/229

485/6

712/119

712/291

936/74

1425/1

1429/131

1429/230

485/7

712/121

712/297

936/93

1426/2

1429/135

1429/231

485/10

712/122

712/298

936/95

1429/1

1429/136

1429/232

485/11

712/123

921

936/142

1429/3

1429/137

1429/233

485/12

712/124

922

936/150

1429/68

1429/138

1429/234

485/13

712/125

923

936/151

1429/69

1429/141

1429/240

485/14

712/126

924

985/1

1429/70

1429/143

1429/243

487/5

712/127

925

985/3

1429/71

1429/145

1429/245

487/6

712/142

926

985/6

1429/72

1429/146

1429/246

487/9

712/146

936/11

985/8

1429/73

1429/148

1429/247

487/11

712/147

936/15

985/11

1429/74

1429/149

1429/248

492/2

712/148

936/16

985/39

1429/75

1429/150

1429/250

494/2

712/150

936/18

985/40

1429/76

1429/152

1429/251

494/3

712/151

936/19

989/1

1429/78

1429/154

1429/252

494/4

712/154

936/20

995/2

1429/80

1429/156

1429/253

497/2

712/155

936/23

995/3

1429/81

1429/158

1429/254

498/4

712/156

936/24

995/17

1429/82

1429/174

1429/255

498/5

712/157

936/25

995/18

1429/83

1429/176

1429/256

503/5

712/158

936/26

995/19

1429/84

1429/177

1429/257

712/63

712/161

936/27

1000/2

1429/85

1429/178

1429/258

712/68

712/162

936/28

1037

1429/86

1429/179

1429/259

712/70

712/163

936/29

1038/1

1429/87

1429/182

1429/266

712/73

712/164

936/30

1075/1

1429/88

1429/183

1429/267

712/74

712/165

936/32

1078/3

1429/91

1429/186

1429/268

712/76

712/166

936/33

1092

1586/238

1429/187

1429/269

1429/270

1567/20

1583/148

1586/108

1586/245

1586/353

1716/83

1429/271

1567/22

1583/150

1586/110

1586/248

1586/404

1716/85

1429/272

1567/24

1583/154

1586/114

1586/249

1587/2

1716/86

1429/273

1567/26

1583/155

1586/116

1586/250

1587/3

1716/87

1429/275

1574/4

1583/156

1586/118

1586/254

1587/5

1716/90

1429/278

1574/5

1583/161

1586/120

1586/255

1587/6

1716/91

1429/279

1574/6

1583/164

1586/122

1586/256

1592/1

1716/92

1429/280

1578/9

1583/165

1586/124

1586/257

1594/1

1716/94

1429/281

1578/10

1583/166

1586/126

1586/259

1594/2

1716/96

1429/282

1578/16

1583/168

1586/128

1586/261

1594/4

1716/98

1429/286

1578/17

1583/170

1586/131

1586/262

1608/4

1716/100

1429/287

1579/43

1583/172

1586/132

1586/265

1608/5

1716/102

1429/288

1579/62

1583/174

1586/133

1586/267

1699

1716/104

1429/290

1579/66

1583/176

1586/134

1586/268

1700/1

1716/106

1429/292

1583/1

1583/178

1586/135

1586/270

1701

1716/108

1429/293

1583/12

1583/180

1586/138

1586/272

1702

1716/110

1429/294

1583/14

1583/183

1586/139

1586/274

1703

1716/112

1429/295

1583/44

1583/186

1586/140

1586/275

1704

1716/114

1429/319

1583/45

1583/187

1586/143

1586/277

1705

1716/115

1429/320

1583/46

1583/190

1586/144

1586/279

1712/1

1716/116

1429/321

1583/47

1583/196

1586/147

1586/281

1712/2

1716/119

1429/371

1583/48

1583/199

1586/148

1586/283

1712/3

1716/121

1429/373

1583/49

1583/202

1586/150

1586/285

1712/4

1716/123

1436

1583/50

1583/203

1586/151

1586/288

1712/5

1716/125

1438

1583/52

1583/208

1586/152

1586/290

1713

1716/127

1440/2

1583/54

1583/209

1586/171

1586/291

1714

1716/129

1441/1

1583/55

1583/210

1586/174

1586/293

1715/1

1716/132

1453/2

1583/56

1583/211

1586/176

1586/297

1715/3

1716/134

1464/1

1583/58

1583/212

1586/177

1586/299

1715/4

1716/136

1465/2

1583/59

1583/215

1586/180

1586/301

1715/6

1716/138

1482/1

1583/60

1583/216

1586/182

1586/303

1715/17

1716/139

1482/75

1583/61

1583/335

1586/184

1586/305

1716/1

1716/141

1483/1

1583/62

1583/339

1586/186

1586/307

1716/36

1716/143

1483/38

1583/63

1583/344

1586/188

1586/308

1716/38

1716/144

1493/1

1583/65

1583/364

1586/190

1586/310

1716/40

1716/146

1493/4

1583/66

1583/365

1586/196

1586/313

1716/41

1716/148

1495/89

1583/67

1583/396

1586/198

1586/317

1716/42

1716/150

1551/1

1583/68

1586/72

1586/202

1586/318

1716/44

1716/152

1551/11

1583/69

1586/73

1586/203

1586/319

1716/46

1716/153

1552/2

1583/70

1586/75

1586/204

1586/321

1716/49

1716/156

1554/5

1583/87

1586/78

1586/205

1586/323

1716/50

1716/158

1554/6

1583/88

1586/80

1586/209

1586/325

1716/53

1716/163

1555/1

1583/98

1586/82

1586/211

1586/327

1716/55

1716/165

1555/5

1583/100

1586/84

1586/213

1586/328

1716/57

1716/167

1555/7

1583/105

1586/86

1586/215

1586/331

1716/59

1716/170

1556/2

1583/108

1586/88

1586/217

1586/333

1716/61

1716/172

1556/7

1583/110

1586/89

1586/219

1586/335

1716/63

1716/173

1558/1

1583/112

1586/92

1586/220

1586/336

1716/64

1716/174

1558/4

1583/114

1586/93

1586/221

1586/337

1716/65

1716/176

1558/33

1583/116

1586/94

1586/223

1586/340

1716/68

1716/259

1558/34

1583/118

1586/95

1586/225

1586/341

1716/70

1716/262

1558/35

1583/120

1586/96

1586/227

1586/347

1716/72

1717/1

1558/36

1583/123

1586/99

1586/229

1586/348

1716/74

1717/2

1558/38

1583/124

1586/102

1586/231

1586/349

1716/76

2218/5

1567/10

1583/125

1586/103

1586/233

1586/350

1716/78

2218/13

1567/16

1583/146

1586/104

1586/235

1586/351

1716/80

1567/17

1583/147

1586/106

1586/237

1586/352

1716/82

x.x. Xxxxxxxxxxx

17/5

313/1

685/14

1414

1441/42

1443/59

1974/1

29/2

313/2

685/15

1417/1

1441/45

1443/60

1982/1

30/3

334/33

685/18

1422/1

1443/1

1443/61

2119

32/3

334/35

749/8

1422/3

1443/2

1443/62

35

334/37

749/10

1422/4

1443/3

1443/63

47/1

338

749/20

1422/9

1443/5

1443/64

82/1

342/1

1110/1

1422/11

1443/7

1443/65

82/25

342/3

1137/75

1422/13

1443/15

1443/66

82/26

342/4

1137/76

1422/14

1443/25

1443/67

82/27

342/5

1137/77

1422/15

1443/26

1443/68

82/28

345/10

1137/78

1441/1

1443/27

1443/83

82/29

345/3

1139/1

1441/6

1443/28

1443/87

82/30

348/1

1282/2

1441/8

1443/29

1443/101

82/31

348/2

1377/1

1441/9

1443/31

1443/102

82/32

352

1378/1

1441/11

1443/32

1443/103

82/34

359/1

1378/7

1441/12

1443/33

1443/106

86/1

359/4

1378/22

1441/15

1443/34

1443/107

86/4

359/8

1378/23

1441/17

1443/35

1443/108

133/1

359/12

1378/24

1441/19

1443/36

1443/109

134/2

368

1378/25

1441/20

1443/37

1443/110

134/9

369

1378/38

1441/23

1443/38

1443/116

144/1

388/1

1378/41

1441/24

1443/45

1443/125

144/2

398

1378/44

1441/26

1443/47

1458/1

144/17

401

1378/46

1441/28

1443/48

1458/2

144/18

402

1378/49

1441/29

1443/49

1487/1

144/19

510/1

1378/50

1441/31

1443/50

1526

144/20

685/1

1379/4

1441/32

1443/51

1531/1

144/21

685/2

1379/5

1441/33

1443/52

1533/1

205/40

685/3

1380/1

1441/35

1443/54

1567/1

211/1

685/4

1380/4

1441/37

1443/55

1904/6

211/2

685/5

1392

1441/38

1443/56

1910/1

233/1

685/6

1394/2

1441/39

1443/57

1910/3

247/3

685/12

1410/1

1441/40

1443/58

1912

x.x. Xxxxx Xxxxxx

142/1

1544/114

1544/173

1569/151

1569/216

1569/275

1682/63

1747/42

450/2

1544/116

1544/191

1569/152

1569/217

1607/2

1682/64

1747/43

450/4

1544/121

1548/3

1569/153

1569/218

1677/72

1682/66

1747/44

450/6

1544/123

1569/1

1569/154

1569/219

1682/1

1682/69

1747/45

450/9

1544/124

1569/92

1569/155

1569/224

1682/3

1717

1747/46

450/15

1544/126

1569/93

1569/156

1569/226

1682/4

1731/1

1747/47

450/16

1544/127

1569/95

1569/158

1569/227

1682/5

1732/3

1747/48

450/26

1544/129

1569/96

1569/159

1569/228

1682/7

1747/32

1747/49

450/28

1544/130

1569/99

1569/160

1569/229

1682/9

1682/34

1747/51

450/30

1544/131

1569/100

1569/161

1569/230

1682/12

1682/36

1747/52

450/31

1544/132

1569/101

1569/162

1569/231

1682/13

1682/37

1747/54

450/32

1544/133

1569/102

1569/164

1569/232

1682/15

1682/39

1747/57

450/33

1544/134

1569/103

1569/176

1569/233

1682/17

1682/41

1747/59

450/34

1544/135

1569/104

1569/177

1569/234

1682/18

1682/42

1747/60

450/37

1544/136

1569/109

1569/184

1569/235

1682/24

1682/44

1747/62

450/38

1544/137

1569/110

1569/186

1569/236

1682/27

1682/45

1747/63

450/39

1544/141

1569/112

1569/187

1569/237

1682/30

1682/47

1776/1

450/41

1544/142

1569/113

1569/188

1569/238

1682/31

1682/48

1801/2

450/48

1544/143

1569/114

1569/189

1569/239

1682/32

1682/50

1826/1

450/53

1544/145

1569/117

1569/190

1569/240

1682/34

1682/52

1826/4

450/54

1544/146

1569/118

1569/191

1569/243

1682/36

1682/54

1840/1

450/57

1544/147

1569/122

1569/194

1569/244

1682/37

1682/55

1840/2

460

1544/148

1569/123

1569/195

1569/245

1682/39

1682/57

461/2

1544/149

1569/125

1569/196

1569/249

1682/41

1682/58

465

1544/150

1569/127

1569/197

1569/252

1682/42

1682/59

466/1

1544/151

1569/128

1569/200

1569/254

1682/44

1682/60

1515/1

1544/153

1569/129

1569/201

1569/257

1682/45

1682/63

1544/101

1544/154

1569/131

1569/202

1569/258

1682/47

1682/64

1544/102

1544/156

1569/135

1569/203

1569/262

1682/48

1682/66

1544/104

1544/157

1569/137

1569/205

1569/263

1682/50

1682/69

1544/105

1544/158

1569/138

1569/207

1569/264

1682/52

1717

1544/106

1544/159

1569/139

1569/208

1569/266

1682/54

1731/1

1544/107

1544/160

1569/140

1569/209

1569/267

1682/55

1732/3

1544/108

1544/161

1569/142

1569/210

1569/268

1682/57

1747/32

1544/109

1544/162

1569/145

1569/212

1569/269

1682/58

1747/34

1544/110

1544/168

1569/146

1569/213

1569/270

1682/59

1747/37

1544/112

1544/169

1569/149

1569/214

1569/272

1682/60

1747/41

x.x. Xxxxx u Xxxxxxx

3/1

13

330

341/181

1390/1

3/5

14

331

341/182

1391/1

3/8

20

341/1

847

1391/4

3/9

24

341/169

1121/1

1391/5

3/11

26/1

341/171

1121/9

1415/2

3/15

153/1

341/172

1305/15

1416

3/16

153/3

341/173

1305/37

1420/1

3/19

153/4

341/174

1305/38

1552/22

3/20

153/8

341/175

1305/39

1556/1

3/21

153/9

341/176

1305/40

1745

3/22

193/4

341/177

1305/44

1746

3/25

307/1

341/178

1305/45

1931

3/26

328/2

341/179

1353/2

6

328/3

341/180

1353/26

x.x. Xxxxx Xxxxxxxxx

88/64

368/5

382

545/10

602/26

602/67

116/1

368/6

384/4

545/11

602/27

602/68

117/3

368/8

393/1

545/12

602/28

602/69

117/4

378/1

393/2

545/15

602/29

602/71

117/7

378/13

393/3

545/16

602/30

602/74

117/8

378/14

403/1

545/17

602/32

602/75

117/9

378/15

403/4

545/19

602/34

602/76

198/1

378/16

403/10

595/1

602/35

602/78

244/11

378/17

403/12

595/15

602/36

602/124

244/53

378/18

403/13

595/16

602/37

602/125

245/1

378/19

403/14

595/18

602/38

602/126

264/9

378/20

403/15

595/19

602/39

602/127

268/2

378/21

442/1

595/20

602/40

602/128

276

378/22

442/2

595/21

602/41

602/129

281/28

378/23

446/1

595/22

602/42

602/130

281/29

378/24

446/4

595/28

602/44

602/132

281/31

378/25

446/5

595/30

602/45

602/133

281/32

378/26

446/6

595/31

602/46

602/149

281/33

378/27

448/1

595/32

602/48

602/150

281/35

378/29

448/3

595/34

602/49

602/151

281/36

378/30

456/3

595/35

602/50

602/152

281/37

378/31

464/4

595/36

602/52

602/153

281/38

378/32

464/9

595/37

602/53

602/154

281/39

378/33

464/10

595/38

602/54

602/156

281/40

378/35

464/11

595/40

602/57

602/158

281/41

378/36

595/19

595/41

602/58

602/161

281/42

378/37

595/20

596/2

602/61

602/164

281/44

378/38

545/1

602/1

602/63

602/168

281/45

378/39

545/9

602/24

602/65

x.x. Xxxxx Xxxxxxx

211/1

446

746/18

1005/6

1005/18

1005/35

254/4

557/2

746/20

1005/8

1005/19

1005/38

257/2

559

746/22

1005/9

1005/20

1005/39

266/2

560/1

759/3

1005/10

1005/21

1005/42

270/1

560/9

761/1

1005/11

1005/22

1005/43

273

562/1

761/2

1005/12

1005/23

1050/5

275/8

629/1

761/4

1005/13

1005/24

1050/8

323/28

649

761/5

1005/14

1005/28

1126/8

323/29

650/1

1005/1

1005/16

1005/32

1126/9

375/1

746/16

1005/2

1005/17

1005/33

x.x. Xxxxxxx X

80/1

674

680/14

1043/2

1323/11

80/24

675

680/15

1043/3

1323/12

86/1

677

682/5

1043/4

1324/5

305/1

680/8

682/7

1101/1

1332/21

305/2

680/9

714/1

1203/1

1361/1

305/3

680/10

816/1

1294/11

1361/2

385/1

680/11

818/3

1302/30

1375/1

387/1

680/12

818/4

1323/6

1375/5

x.x. Xxxxx Xxxxxxxx

7/4

424/1

485/4

487/2

524/1

20

473/2

486/2

487/3

526/1

22/1

483/7

487

523/2

526/2

424

485/2

487/1

523/3

762/5

x.x.&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx Xxxxxxxx

15/1

131

338/19

394/1

600/3

671

15/2

182/152

338/21

338/23

602/2

718

15/3

322/1

338/22

546

630/3

631/9

16

336/1

352

469/3

631/5

839/1

17/1

338/9

355

469/5

631/7

840/1

17/2

338/10

357/1

478/1

632/8

857/1

28/3

338/14

357/2

520/1

648

858/1

82/15

338/15

357/3

520/2

651

893/1

85/1

338/17

357/4

592/3

669

910/1

x.x. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

2/2

82/10

217/35

217/54

843/11

843/34

2/4

82/12

217/36

217/55

843/12

843/35

2/5

100/7

217/38

217/57

843/13

843/36

7/1

102/1

217/39

217/65

843/14

844/7

31

167/2

217/40

217/66

843/16

844/8

49/2

214/1

217/41

218/1

843/17

891

51/1

217/1

217/44

495/5

843/18

892/1

82/1

217/15

217/45

527/1

843/28

892/10

82/2

217/25

217/49

565

843/29

892/11

82/4

217/26

217/51

575/3

843/30

892/17

82/5

217/28

217/52

843/1

843/31

892/18

82/9

217/32

217/53

843/10

843/33

892/19

x.x. Xxxxx x Xxxxxxx

67/36

207/4

490/100

975

67/47

380/4

490/99

980

201/136

382

963/5

1187/2

x.x. Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

5

224

x.x. Xxxxxx Xxxxxxxx

51/4

65/1

x.x. Xxxxx Důl x Liberce

357/1

367/24

367/26

367/28

367/30

367/23

367/25

367/27

367/29

367/31

k.ú. Xxxxx Xxxxx x Liberce

4/1

457

460

461/2

4/2

445

461/1

k.ú. Xxxxxxx

1155/2

x.x. Xxxxxxxx

25

163/2

163/8

237/1

163/1

163/3

236/1

x.x. Xxxxxxxxxxxx x/X

2

941/34

1243/58

1314/12

2058/4

64/1

1160/4

1243/59

1317/1

2058/5

66

1243/23

1243/61

1317/2

2147/12

69

1243/24

1243/64

1332/1

2149/4

88/2

1243/25

1243/65

1340/1

2196/3

130/2

1243/26

1243/66

1340/19

2196/10

153/2

1243/27

1243/67

1340/20

2196/17

195

1243/28

1243/68

1340/39

2197/2

293/2

1243/30

1243/69

1345/2

2199/1

298

1243/32

1256

1351

2209/2

319

1243/33

1260/1

1354

2209/23

336/2

1243/35

1280/1

1358

2209/47

384

1243/36

1280/3

1376

2209/48

388/1

1243/38

1280/4

1377

2209/65

395/2

1243/39

1280/5

1379

2209/74

1243/41

1280/11

1280/10

1438

2230/1

1243/42

1280/12

1539/6

2230/5

2249/1

641

1243/45

1541/1

2231/10

2283

643/48

1243/46

1280/13

1587

2368/3

643/78

1243/47

1280/15

1731/3

2416/1

646/1

1243/48

1281

1736/4

2445/2

671

1243/49

1292/1

1845/4

2478/7

673/1

1243/50

1295

1903/1

2874/1

673/4

1243/52

1297/2

1921/1

3662/1

674/1

1243/55

1298/3

1921/2

823/3

1243/56

1302/1

1921/4

941/22

1243/57

1314/9

1921/5