Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Liberec

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx statutárního xxxxx Liberec č. 4/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx na xxxx zasedání xxx 12.12.2019 usnesením x. 366/2019 xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o místních xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x x xxxxxxx x §10 xxxx. d) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx"):

XX.1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „město") xxxxx xxxxxxxxx zavádí místní xxxxxxxx xx xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx je Xxxxxxxxx města Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx").1) Správcem poplatku xxx Městský xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx je Xxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.

XX. 2

Xxxxxxxxx x xxxxxxx poplatku

1. Xxxxxxxx ze psů xxxxx xxxxxxx xxx. Xxx může xxx xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx").2)

2. Xxxxxxxx xx psů xx xxxxx za xxx starší 3 xxxxxx.

3. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx3)

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pobytu podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) ohlášení xxxxx xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx o dočasné xxxxxxx cizinců, xxx-xx x xxxxxxx,

1. kterému xxx povolen trvalý xxxxx,

2. který na xxxxx České republiky xxxxxx přechodně xx xxxx xxxxx než 3 xxxxxx,

3. xxxxx xx žadatelem o xxxxxxx mezinárodní ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxx x xxxxxxx ochraně cizinců, xxxx

4. xxxxxxx xxxx xxxxxxx mezinárodní ochrana xxxx jde o xxxxxxx požívajícího xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XX. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx povinnosti xx 15 dnů xxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx psa xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxx povinen xxxxx přiznání nejdéle x den xxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx. Xx xxxxx 15 xxx xx povinen xxxxxxx také xxxxx xxx poplatkové povinnosti.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx má x xxxxx, která xx xx poplatku osvobozena

3. X xxxxxxxx poplatník xxxxx4)

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a příjmení xxxx xxxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx5), xxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sídlo xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; právnická xxxxx xxxxx též xxxxx, které xxxx xxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx účtů x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v zahraničí, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podnikatelskou xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, zejména xxxxxxx xxx, jeho pohlaví, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx psa do xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx zakládající xxxxx xxxxxx na xxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Dohody x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx doručování.6)

5. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx poplatník xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, kdy xxxxxxx.7)

XX. 4

Xxxxx poplatku

1. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxx:

x) xx xxxxxxx psa … 600,- Kč,

b) xx xxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxx xxxxx držitele … 1.500,- Xx,

x) xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxx 65 xxx … 200,- Kč,

d) xx xxxxxxx x xxxxxxx dalšího xxx xxxxx držitele, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 xxx ... 300,- Xx,

2. Xxxxxxxx xxxxx poplatník obci xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přihlášení nebo xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxx po xxxx xxxxxx než xxxxx xxx se xxxxx poplatek x xxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx poplatník xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastala, xxxx xxxxxxxxx xxxx.8)

XX. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx 31. xxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Vznikne-li poplatková xxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. března xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

XX. 6

Xxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Na známce xx vyznačen xxxxx Xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx.

XX. 7

Osvobození

1. Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je9):

a) xxxxx nevidomá, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx závislou xx xxxxxx jiné fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx sociální služby, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ZTP xxxx ZTP/P, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x doprovodu xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx psa xxxxxxxx právní xxxxxxx.10)

2. Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xx xxxx jednoho xxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx psa x xxxxxx xxxx azylu xxx opuštěná xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx psi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx příslušné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, jejichž xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx zaniká, xxxxxxx-xx xxxxx osvobození.

4. Xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx poplatník povinen xxxxxxx xxxxxxxx oznámit xx lhůtě xx 31. března xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx poplatku xxxxxx.11)

XX. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx včas xxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem.12)

2. Včas xxxxxxxxxxx xxxx neodvedené xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.13)

XX. 9

Odpovědnost xx xxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx poplatníkovi, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx nezletilý x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx opatrovník xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx procesní xxxxxxxxx xxxx poplatník.14)

2. X xxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníkovi xxxxxxxxxx.15)

3. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jsou povinni xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.16)

XX. 10

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Ke xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 6/2010 x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx xxx 16.12.2010, xx xxxx zahrnujícím xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 4/2011, xx xxx 29.9.2011.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx související, xxxxxxx xxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

ČI. 11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, XXx. x. r.

primátor xxxxx

Xxx. Zbyněk Karban x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „xxxxx x místních poplatcích")

2) §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

3) §16c zákona x místních xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 zákona x xxxxxxxx poplatcích

5) §130 odst. 3 xxxxxx č. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx

6) §14a xxxx. 3 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

7) §14a xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

8) §2 xxxx. 3 x odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

9) §2 xxxx. 2 zákona o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) například xxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

11) §14a xxxx. 6 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

12) §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

14) §12 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15) §12 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

16) §12 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx