Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 10/2019

o xxxxxxx poplatku xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxx 3.12.2019 xxxxxxxxx č. 19236 xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx"), x v xxxxxxx x §10 xxxx. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx závaznou vyhlášku (xxxx xxx „xxxx xxxxxxxx"):

Xx. 1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Prostějov xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxx (xxxx xxx „xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Prostějova (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx")1).

Xx. 2

Předmět poplatku, xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx je xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxx, která xx přihlášená nebo xx xxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx (xxxx jen „poplatník")2).

(2) Xxxxxxxx ze psů xx platí xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx.3)

Xx. 3

Ohlašovací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx správci xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx ode dne, xxx se pes xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx nabyl xxx xxxxxxxx tří xxxxxx. Ve xxxxx 15 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxx xxx poplatkové xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxx povinnost xx x xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx osvobozena.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4)

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, místo xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových věcech,

b) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, užívaných x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činností poplatníka,

c) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx, xxxxxxx stáří a xxxxx xxxxxxxx psů, xxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx poplatku.

(4) Xxxxx-xx xx změně údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx povinen xxxx změnu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxxx5).

(5) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxx xxxxx xx nevztahuje xx údaj, xxxxx xxxx správce poplatku xxxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx x rejstříků nebo xxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na své xxxxxx xxxxx.6)

Xx. 4

Sazby xxxxxxxx

(1) Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxxx xxx xxxx:

x) pro xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx

1. za xxxxxxx psa … 1 000 Xx,

2. xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx … 1 500 Kč,

b) xxx držitele xxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx má sídlo x xxxx s xxxxxxx xxxxx byty xxxx xxxxx místem xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

1. xx prvního xxx … 500 Xx,

2. xx druhého x xxxxxxx dalšího xxx téhož xxxxxxxx … 750 Xx,

x) xx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 65 let

1. xx prvního xxx … 200 Xx,

2. xx druhého a xxxxxxx dalšího xxx xxxxx držitele, xxxxxx xx osoba xxxxxx 65 xxx … 300 Kč.

(2) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx jeden xxx se xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx odpovídá xxxxx i započatých xxxxxxxxxxxx xxxxxx7).

(3) Xxx xxxxx přihlášení nebo xxxxx platí xxxxxxx xxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstavec 2 8).

Xx. 5

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx poplatková xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1, je poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31.12 kalendářního roku, x xxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 6

Osvobození x xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxx nevidomá, osoba, xxxxx xx považována xx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu XXX xxxx XXX/X, osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x doprovodu xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx útulek pro xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx a xxxxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx9).

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxxxx, a xx x kalendářním xxxx xxxxxxxx psa x xxxxxx x xx xxxx následujících xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) statutární xxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxx ČR, Městská xxxxxxx Xxxxxxxxx, Vojenská xxxxxxx, Hasičský záchranný xxxx XX, Celní xxxxxx XX, Vězeňská xxxxxx ČR.

(3) Úleva xx poplatku x xxxxxx 800,- Xx xx prvního psa xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxx x xxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, starobního, xxxxxxxxx nebo vdoveckého xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx sirotčího xxxxxxx.

(4) Xxxxx na poplatku x xxxxxx 300,- Xx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx s nejvýše xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx přihlášení xx xxxxx xxxxxxxxx, xx poživatel xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxx 65 xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Údaj xxxxxxxx xxx osvobození dle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx úlevu xxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx do 90 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx touto vyhláškou xxxx zákonem, xxxxx xx osvobození nebo xxxxx xxxxxx.10)

Xx. 7

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx poplatky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.11)

(2) Xxxx nezaplacené xxxxxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx až xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx.12)

Xx. 8

Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx13)

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxx splatnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx je xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto opatrovníka; xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx postavení xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníka.

(3) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost společně x xxxxxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xx obecně xxxxxxx vyhláška č. 8/2010 o místním xxxxxxxx xx psů xx xxx 23.11.2010.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2020.

Xxx. František Xxxx x. x.

xxxxxxxx

Xxx. Xxxx Xxxxxxxx x. r.

1. xxxxxxxx primátora

1) §15 xxxx. 1 xxxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxx poplatcích“)

2) §2 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx poplatcích

3) §2 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4) §14a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

5) §14a xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

6) §14a odst. 5 zákona x xxxxxxxx poplatcích

7) §2 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

8) §2 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxx poplatcích

9) §2 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx

10) §14a xxxx. 6 zákona x xxxxxxxx poplatcích

11) §11 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

12) §11 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

13) §12 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx