Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx město Ostrava

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 21/2019

x místním poplatku x xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dne 11.12.2019 xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 zákona x. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx") xxxxxx místní xxxxxxxx x pobytu (xxxx xxx "xxxxxxxx") x podrobnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

(2) Xxxxxx poplatku vykonává Xxxxxxxxx města Xxxxxxx (xxxx xxx „správce xxxxxxxx") x xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx řád"), xxxx-xx xxxxxxx č. 565/1990 Sb., x místních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxx xxxxxxxx, poplatník x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx úplatný xxxxx trvající nejvýše 60 po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dnů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Předmětem poplatku xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Poplatníkem xxxxxxxx je osoba, xxxxx v obci xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx „poplatník")1).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „plátce"). Xxxxxx xx xxxxxxx vybrat xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx způsobem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx adresu pro xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx osoba xxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poplatkových xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx svých xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx činností plátce,

c) xxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a zařízení, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx zmocněnce x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx plátce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx nastala.

(5) Povinnost xxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední desce.

Čl. 4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Plátce xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx evidenční xxxxx xx každé xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx fyzické xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Údaji xxxxx odstavce 1 xxxx

x) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx může xxx

  • xxxxxxxx xxxxxx,
  • xxxxxxxx xxxxxx,
  • xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,
  • xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
  • xxxxxx x povolení x pobytu,
  • průkaz x xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxxx,
  • xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
  • xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxx
  • xxxxxx žadatele x xxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany, x

(x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, přehledně, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xx povinen xxxxxxxxx evidenční xxxxx xx xxxx 6 xxx xxx xxx xxxxxxxxx posledního xxxxxx.

Xx. 5

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Plátce, xxxxx xxxx pořadatel xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx poskytuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx předpokládá, xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 1000 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxx evidenční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně 60 xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) odůvodní předpokládaný xxxxx účastníků akce, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx o xxxxxxxx xxxx sportovní xxxx xxxxxxx údaje o

a) xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxx této xxxx, x

x) jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx poplatku rozhodnutím xxxxxx plátci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1. O xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xx v xxxxxxxxx knize vedou xxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) až x) x

x) souhrnné xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x o xxxx xxxxxxxxx poplatku x xxxxxxx xxxxx

1. xxx poskytnutí xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx. 6

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx činí 21,- Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, x výjimkou xxx xxxx xxxxxxx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správci xxxxxxxx nejpozději do 15 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx osoba

a) xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, která xx držitelem průkazu XXX/X, x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx léčebně xxxxxxxxxxxxx xxxx

1. hrazená xxxx příspěvková lázeňská xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x děti xx zotavovací akci xxxx xxxx podobné xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xx území xxxxxxxxxxxx xxxxx Ostrava xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx statutárního xxxxx Ostrava

1. ve xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxx x xxxxxxxx xxx děti vyžadující xxxxxxxxx xxxxx,

2. v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

3. x xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx nouzi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prospěšným xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

4. xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, voják x činné xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služebních xxxx xxxxxxxxxx úkolů.

Čl. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx, vyměří xx správce poplatku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Včas xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poplatky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx, xxxxx xx plátcem xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobyt xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx ohlašovací xxxxxxxxx xxxxx Xx. 3 xx 15 dnů xxx dne xxxxxx xxxx účinnosti.

Čl. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

- obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx č. 6/2013 o xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 26.6.2013,

- xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 18/2013, xxxxxx xx mění x xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 6/2013 o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 11.12.2013.

Xx. 12

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Xxx. Xxxxx Macura, XXX x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Martin Xxxxxxxx, Xx.X. x.x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx

1) §16c zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx