Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Ostrava

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 19/2019

x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx 11.12.2019 vydat v xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx §10 xxxx. d) x §84 odst. 2 písm. h) xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxx §14 xxxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx obecně závaznou xxxxxxxx:

Příloha č. 1

Xx. 1

Xxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") zavádí xxxxxx xxxxxxxx xx xxx (xxxx jen "xxxxxxxx") x podrobnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských obvodů xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „správce xxxxxxxx") x xx xxxxxxxxx na základě xxxxxx č. 280/2009 Sb., daňový xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxx xxx"), xxxx-xx xxxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Xx. 2

Xxxxxxx poplatku a xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx 3 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx psa, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx1) nebo xxxxxxxx xx na území xxxxxx města xxxxx (xxxx jen „poplatník").

Čl. 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx lhůty xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Povinnost xxxxxxx xxxxxx psa xx x osoba, xxxxx xx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x místních xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prokázat.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx jako x odstavci 1 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ohlásit správci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxx poplatek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dle Xx. 8 xx xxxxxxxxx povinen xxxxxxx xx xxxxx xx 1 xxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxx.

(5) X případě, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx úlevu od xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx osvobození xxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx, obecný xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx přidělen, xxxxx xxxxxx nebo sídlo, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxx též osoby, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx souvisí x xxxx podnikatelskou xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx ohlásit xxxx podle odstavce 3 x 6 xxxx jeho xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx úřední xxxxx.

Xx. 4

Evidenční xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx známku xxx xxx bez ohledu xx xx, zda xxx xxxxxxxx podléhá xx xx od xxxxxxxx osvobozen. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx psa, x xxxxx xxx x psa poplatníka. X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx známku xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 5

Xxxxx x xxxxx poplatkové xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poplatníkovi x den, kdy xxx dovršil xxxxx xxx měsíců, xxxx x xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx. Poplatek se xxxxx xx každý x započatý xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx jinak. Zanikne-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx psa, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx), xxxxxxxx se xxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc, v xxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

Čl. 6

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x bez xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxx místa xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastala, xxxx xxxxxxxxx obci. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx místo přihlášení xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx, pak platí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx nastala, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 31.3. příslušného kalendářního xxxx. Přesáhne-li xxxxxxxx xxxxxx 1.000,-- Xx, xxxx být xxxxxxx xx xxxx stejných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 31.3. x 30.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1.3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx se xxxxx nebo je xxxxx xxx 1.000,-- Xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx poplatek xxxxxx 1.000,-- Kč, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx splátkách, xxx první xxxxxxx xx splatná do 30 xxx ode xxx xxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx do 30.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx splatnosti xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx možno xxxxxxx. X xxxxxxxxx případech xx poplatek splatný xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

Čl. 7

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Sazba xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx následujících kategorií:

a) xx xxx xxxxxxxxx x rodinném domě2),

b) xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx psa xxxxxxxxx xxx xxxx. x),

x) xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx2),

x) za druhého x xxxxxxx dalšího xxx uvedeného xxx xxxx. c),

e) xx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxx xxxx., xxx xxxxxx xx xx, xxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xx druhého a xxxxxxx dalšího psa xxxxxxxxx pod xxxx. x),

x) za xxx, xxxxx držitelem je xxxxx starší 65 xxx,

x) xx xxxxxxx x každého dalšího xxx, xxxxx xxxxxxxxx xx osoba uvedená xxx písm. x),

x) xx xxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx městského xxxxxx Xxxxxxx-Xxx, Xxxxx městského xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Přívoz, Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nová Xxx, Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxx x Úřadu xxxxxxxxx xxxxxx Svinov

j) xx xxxxxxx x každého xxxxxxx psa uvedeného xxx xxxxxxxx i) (xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx psa, jestliže xxxxx držitel xx xxxxx přihlášení xx xxxxxx Úřadu městského xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx obvodu Xxxxxx).

(2) Sazby xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxx xxxxxxxxxx území xxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx2), xxxxx xxxxxxxxx xx osoba xxxxxx 65 xxx, xx xxxxx sazba xxxxxxx v příloze č. 1 xxx xxxx. x) x x), jestliže xx xxxxx než xxxxx uvedená xxx xxxx. x) x x).

(4) Xxxxx poplatku xx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx.

(5) X xxxxxxx trvání poplatkové xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xx platí xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx, která odpovídá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxx přihlášení xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poplatku xxxxxxx xxxxxxxx 5.

Xx. 8

Osvobození x xxxxx

(1) Od xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx psa, xxxxxx xx:

x) osoba nevidomá, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX nebo ZTP/P,

b) xxxxx provádějící výcvik xxx určených x xxxxxxxxx osob uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx3),

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obvodem Moravská Xxxxxxx x Přívoz xxxx městským xxxxxxx Xxxxxxx-Xxx, jestliže xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx užívaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx speciálním xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sídlo xx xxxxx městského obvodu Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx Mariánské Xxxx x Xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx služební xxx Policií České xxxxxxxxx, Městskou policií Xxxxxxx, Xxxxxxxxx záchranným xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje, Xxxxxxxxx službou České xxxxxxxxx a Xxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x zároveň xx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx městského xxxxxx Xxxxxxxxx Hory x Xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxx xxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sídlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Slezská Xxxxxxx, xx xxxxx městského xxxxxx Mariánské Hory x Xxxxxxx xxxx xx xxxxx městského xxxxxx Svinov,

i) osoba, xxxxx xx držitelem xxx převzatého z xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx předtím držitelem xxxxxx psa. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1 roku xxx xxx xxxxxxxx xxx z xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xx. 7 xxxx. 1 písm. x) x h) xx xxxxxxxxx x v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx invalidního, starobního, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx výši, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jeho nezaplacenou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zvýšit xx xx trojnásobek; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xx. 10

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx svéprávnosti xxxx xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxx xx svéprávnosti a xxx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx poplatková xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (1) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákonnému zástupci xxxx xxxxxxxxxxxxx poplatníka.

(3) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost společně x xxxxxxxxxx.

Xx. 11

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx právní vztahy xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xx vztahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. 12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxx vyhláška xxxxxxxxxxxx xxxxx Ostravy č. 17/2015 x místním xxxxxxxx xx xxx xx xxx 16.12.2015,

- xxxxxx závazná vyhláška č. 15/2017, kterou xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 17/2015 x xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx xx xxx 20.9.2017.

Xx. 13

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2020.

Xxx. Xxxxx Xxxxxx, XXX x.x.

xxxxxxxx

Xxx. Martin Xxxxxxxx, Ph.D. v.r.

náměstek xxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1

Městský xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx x Xx stanovené xxx xxx xxxxxxxxx x Xx. 7 xxx xxxxxxxx

x)

x)

x)

x)

x)

x)

x)

x)

x)

x)

Xxxxxxxx Ostrava x Xxxxxx

200

300

1500

2250

1500

2250

200

300

1500

0

Xxxxxxx Xxxxxxx

120

180

1500

2250

1500

2250

200

300

0

0

Xxxxxxx - Jih

300

450

1500

2250

1500

2250

200

300

1500

2250

Poruba

250

375

1500

2250

1500

2250

200

300

0

0

Nová Bělá

120

500

200

600

500

1000

120

300

0

0

Vítkovice

200

300

1000

1500

1000

1500

200

300

0

0

Stará Xxxx

150

500

1200

2000

500

500

150

300

150

500

Xxxxxxxxx

120

180

400

600

400

600

120

180

0

0

Xxxxxxxxx Hory x Xxxxxxx

120

180

1300

1950

500

750

200

300

0

0

Xxxxxxxxxx

150

500

500

1500

500

1500

100

150

0

0

Xxxxxx

150

225

1000

1000

1000

1000

100

150

0

0

Xxxxxxxxxxxx

200

300

200

300

400

500

200

300

0

0

Xxxx Ves

200

300

400

600

600

700

150

300

1000

1000

Proskovice

150

500

1200

2000

500

1000

200

300

0

0

Michálkovice

150

450

400

1000

700

1400

100

300

0

0

Radvanice x Xxxxxxxxx

0

0

1000

1500

1000

1500

150

200

0

0

Xxxxxx Xxxx

200

300

200

300

400

800

100

200

0

0

Xxxxxxxx

150

210

1200

1800

1200

1800

200

300

0

0

Xxxxxxx xxx Xxxxx

180

180

1000

1500

500

1000

180

180

0

0

Xxxxxxx

180

600

1200

2100

600

1200

200

300

0

0

Xxxxxx

200

300

1500

2250

1500

2250

120

300

200

0

Xxxxxxxxx

200

500

1000

2000

1500

2250

200

300

0

0

Xxxxxx

150

500

300

500

500

800

150

300

0

0

1) §16c zákona x. 565/1990 Xx., x místních poplatcích xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

2) §2 písm. x) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

3) xxxxxxxxx xxxxx č. 449/2001 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx