Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

158/XX/2019 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxx xxxxxx Chvaletice x xxxx Morašice

Tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 1.11.2019, xx xxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Pardubického kraje, x. x. XxX 74140/2019 OOPKŽÚ OVV xx xxx 29.10.2019 x xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením veřejnoprávní xxxxxxx, nabylo xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx xxx. §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx I

Smluvní xxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

xx sídlem U Xxxxxxxx 237, 533 12 Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Zdeňkou Xxxxxxxx

XXX 00273660

Xxxx Xxxxxxxx

xx xxxxxx Xxxxxxxx 59, 535 01 Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxx Faltysovou, XxX., MBA

IČO 00580678

Xxxxxx XX

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx Xxxxxxx policie Xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx policie") xx xxxxxxxx xxxxxxxx výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx území xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx policii zřízenou.

Článek XXX

Xxxxxxx rozsah xxxxxxxx x xxxxx městské xxxxxxx

1. Xxxxxxx policie xxxx na xxxxx xxxx Morašice plnit xxxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx §2 xxxx. d) xxxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx zákonem, tedy xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a plynulost xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

2. Časový xxxxxx x vymezení xxxxxxxx xxxxx dohledu xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxxxxx bude xxxxx xxxx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x vrchním xxxxxxxxxx xxxxxxx policie. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx Xxxxxxxxxx prohlašuje, xx k plnění xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 tohoto xxxxxx xxxxxxx jsou zaměstnanci xxxxxxxx do městské xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx činnost provádět, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxx Morašice xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx písemné xxxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxx policie xx účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pravomoci xx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xx výkon xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xx. XXX této xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx ze svého xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 800 Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx hodinu xxxxxx činnosti strážníků xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx Morašice. Xxx xx počítá xx xxxxxxx městské xxxxxxx ze služebny xxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxx xx xxxxx uložených x blokovém xxxxxx xxxxxxxxx městské policie xx xxxxxxx města Xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxx dle xx. IV. odst. 1 xxxx xxxxxxx xxxx zpětně xx xxxxxxxxx kalendářní měsíc xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. ú. 1100400524/0600 xxxxxx x Xxxxxx Xxxxx Xxxx, x. x., na základě xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx 15 xxx xxx xxx vystavení.

4. X faktuře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxx:

- xxx, x xxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

- xxxxx odpracovaných xxxxx xxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxx

- xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxx správnosti faktury.

Článek X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

2. Smlouvu je xxxxx ukončit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx písemnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx měsíce x počíná xxxxx xxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyhotovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podávající xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx III xxxx xxxxxxx nejdéle xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx souhlasu x uzavřením xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Článek XX

Xxxxxxxx x závěrečná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

2. Xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dodatky, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx oběma xxxxxxxxx stranami x xxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech, xxx xx jednom xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

4. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx xxx 19.09.2019 xxxxxxxxx x. 278/2019/21 x Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx dne 1.10.2019, xxxxxxxxx x.3/14/2019.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx města Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx této smlouvy.

Ve Xxxxxxxxxxxx xxx 3.10.2019

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx v. x.

xxxxxxxxx města Chvaletice

V Xxxxxxxxxx xxx 3.10.2019

Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, XxX., XXX x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx