Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Statutární xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 10/2019

x xxxxxxx poplatku xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx dne 17.12.2019, xxxxxxxxx x bodě x. 37, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §14 xxxxxx x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x souladu x §10 xxxx. x) a §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxx“):

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Xx. 1

Úvodní xxxxxxxxxx

(1) Tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostranství (xxxx jen „xxxxxxxx“).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxxxx x ekonomiky (dále xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“).

Xx. 2

Xxxxxxxx pojmu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx všechna xxxxxxx, xxxxx, tržiště, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, parky x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx každému xxx xxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxx užívání, a xx bez xxxxxx xx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxx prostranstvím xxxxxx xxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

Xx. 3

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí:

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx,

x) umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx reklamních xxxxxxxx,

x) umístění zařízení xxxxxxx, lunaparků x xxxxxx obdobných xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx parkovacího xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sportovní x reklamní xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx x televizních xxx.

(3) Xxxxxxxx za xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx prostranství xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx. 2 (dále xxx xxxxxxxxx).

Xx. 4

Ohlašovací xxxxxxxxx

(1) Poplatník je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, kdy xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) X ohlášení xxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx identifikátor, xxx-xx xxxxxxxx, místo xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx uvede xxx xxxxx, xxxxx xxxx jejím xxxxxx xxxxxxxxx jednat v xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx poskytovatelů xxxxxx služeb v xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x případě, xx xxxxxxx poplatku xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka,

c) xxxxx xxxxx rozhodné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x výměru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx případné xxxxxxxxxx xx poplatku.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx území členského xxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx konfederace, uvede xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx ode xxx, xxx nastala.

(5) Xxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx poplatku xxxxxxxx xxxx xxxxx požadovaných x xxxx. 2 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx údaj xxxxx xxxx. 2 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxx, xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxx poplatku xx xxx xxxxxx xxxxx.

Xx. 5

Xxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, pultu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x započatý x2 x xxxxx x xxxxxxxx den:

a) x části města xxxxxxx xxxxxxxx územím xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx2) xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce x xxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, xxxxx X. G. Masaryka … 100,- Xx

x) x xxxxxxxxx částech xxxxx ... 80,- Xx

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx činí za xxxxx i xxxxxxxx x2 a xxxxx x započatý xxx:

x) x části xxxxx xxxxxxx vnitřním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx2) xxxxx přílohy č. 1 x této vyhlášce x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa Xxxxxxx Xxxx2) xxxxx přílohy č. 1 x xxxx vyhlášce … 10,- Kč

b) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx … 7,- Xx

(3) Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx x2

x xxxxx x xxxxxxxx xxx 10,- Xx, je xxxxxxxxx roční paušální xxxxxxx:

x) x části xxxxx tvořené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary2) xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx a dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx lázeňského xxxxx Xxxxxxx Xxxx2) xxxxx přílohy č. 1 x xxxx xxxxxxxx … 36.000,- Xx

x) v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx … 18.000,- Xx

(4) Poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 3, konkrétně xxxxxxxxxx v xxxxxx 5 xxxx. 1 xx 3, xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx m2 x xxxxx x započatý xxx:

x) x katastrálním xxxxx:

Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Karlovy Xxxx, Xxxxxx, Tuhnice … 10,- Xx

x) x katastrálním xxxxx:

Xxxxxxx, Xxxxxx, Doubí x Xxxxxxxxx Xxx, Dvory, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxx Xxxx, Xxxxxx x Xxxxxxxxx Var, Stará Xxxx, Tašovice … 5,- Xx

Xx. 6

Xxxxxxxxxx x úlevy

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx, xxxxxxx xxxx výtěžek xx xxxxx na charitativní x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx i právnickými xxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx Xxxxxxx Xxxx xxx xxxxx realizace xxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx je město Xxxxxxx Vary xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx součástí ceny,

d) xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx město Xxxxxxx Xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vyhrazení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx města xxxxxxxxxx záštita xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx podle xx. 3, xxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx samosprávného celku, x výjimkou areálu x Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx katastrálního území Xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxx Vary.

h) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx odstranění havárie xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trvalého parkovacího xxxxx se poskytuje xxxxx:

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx města Xxxxxxx Xxxx xx xxxx 50 %,

x) xxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx 5 míst xx xxxx 50 %,

x) pro Okresní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx x xxxxx Xxxxxxx xx počtu 4 xxxx xx xxxx 50 %,

x) xxx Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx Xxxxxx x ulici Xxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxx (2 místa xxx xxxxxx xxxxxxx x 1 xxxxx xxx autobus xxxxxxx) xx xxxx 50 %,

x) xxx Policii Xxxxx republiky v xxxxx Rolavská xx xxxxx 34 xxxx xx xxxx 50 %,

x) xxx fyzické xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxx 7.200,- Xx.

Xx. 7

Xxxxxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 odst. 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx prodejním xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx obdobném xxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) formou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výtvarných xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxx Karlovy Xxxx xx x.x.x 1524) xx xxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx uplynulém kalendářním xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je poplatek xxxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx každý uplynulý xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 2 xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 3 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxx nejpozději x xxx vyhrazení xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 4 za xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x den umístění xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx splatný xxxxxxxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx užívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx. 8

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx včas xxxx xx správné xxxx, xxxxxx správce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předpisným xxxxxxxx.

(2) Xxxx nezaplacený xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx; toto xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sledujícím xxxx xxxx.

Xx. 9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx č. 7/2012, o xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek č. 1/2013 x 5/2019.

Xx. 10

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni vyhlášení.

Ing. Xxxxxx Xxxxxxx Ferklová, XXX v.r.

primátorka

statutárního města Xxxxxxx Vary

Mgr. Xxxxx Xxxxx v.r.

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxx xxxxx lázeňského místa Xxxxxxx Xxxx

Xxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx je xxxxxxxx hranicí, která xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx od severozápadního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. (dále xxx „xxxxxxx x.“) 2289/1 xxx xxxxxx Alžbětiných Xxxxx (č. x. 1145) ve Xxxxxxxxxxx xxxxxx, Bulharskou xxxxx, xxxxxxx třídu T. X. Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Dr. Davida Xxxxxxx, Krále Xxxxxx x Xxxxxxxx, dále xxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx č. 1873 x dále xxxxxx směrem xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 1792/1 x 1806/1, xxx xx x xxxxx xxxxx svahu prudce xxxxx xx západ x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx spojující Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxxxx směrem 30 x, pak Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pokračuje xxxx xxxxxxx x. 1763/1 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x. 1767 x následně k Xxxxxx xxxxxx. Xx xx vede xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pak xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vnitřního xxxxx xxxxxxxxxx místa dále xxxxxxxxx až x xxxxxxxx Xxxxxxxxx pěšiny x Odpolední xxxxxx, xxxxx kolmo xxxx xxxxxxx x. 781/1 x délce cca 9,5 x xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx č. 854/3, kde xx xxxxxxx xxxxxxx pohonných xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx Teplá, xx 180 m xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx u Xxxxxxxxxxxx xxxxx vyústí na Xxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxx po xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx přechází xx xxxxxxxxxxx území Olšová Xxxxx x xx xxxxxxxx na xxxxxx Xxxxxxx xxxx, kde xx prudce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 491/5 x č. 491/1 xx dovedena x xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx - Xxxxxx. Po xx pokračuje xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 516/1 x vede xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 514/2 xx xxxxx x xxxxxx. V xxxxx xxxxx pokračuje xx východních xxxxxxxxx xxxxxx č. 514/1, 515, xxxxxxxxxxx hranici xxxxxxx x. 595/1, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x. 595/2 x 596/2, xxxxxxxx po xxxxxxx lesa. Následně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 596/1 xx x xxxxxxx x. 622/1, po xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx okrajem stejně xxxx x parcely x. 622/2, a xxxxxxxx xxxxxxx x. 624. Následně xxxxxxxx xxxxx K Letišti x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx východně x xxxxxxx obchází xx xxxxx hranici xxxxxxx x. 651, jižní, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 653. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části Xxxxx xx x Xxxxxxx silnici. Tu xxxxxxxxxx a po Xxxxxxxx xxxxxx přechází xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Vary x stoupá ke Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx obchází x dále xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxx obscura. Xxxx xx hranice vnitřního xxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx směrem k Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x následně xxxxxxx stáčí x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x. 3014) x xxxxxxxx garáží (xxxxxxx x. 3000), následně xxxxxxxx do Hřbitovní xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 5. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx Máchovy xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pokračuje xx okraji Bezručovy xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx x. 2781 x 2943 xx stáčí x xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx č. p. 1321 xx xxxxx xx pěší xxxxxx xx spodní xxxxxxx Xxxxxxxxx ulice x xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Bezručovou xxxxx x xxxxx X. X. Xxxxxxx. Po xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx X. X. Xxxxxxx. Pokračuje xxxxx X. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pak překračuje xxxx Xxxxxx xx xxxxx 17. xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx zpět do xxxxx Xxxxxxxxx, jde xx xxxxxxx hranici xxxxxxx č. 2437 x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxx vnitřního území xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx místa Karlovy Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. (xxxx xxx „xxxxxxx č.“) 2289/1 xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx (x. x. 1145) xx Smetanových xxxxxx, Bulharskou ulicí, xxxxxxx xxxxx X. X. Masaryka, xxxxxxxxx xxxxx Xx. Xxxxxx Xxxxxxx, Krále Jiřího x Svahovou. Pokračuje Xxxxxxxx ulicí, odbočuje xx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Moskevskou x Západní a xxxxxxxxx okolo dopravního xxxxxxxxx na xxxxx xxxx řeky Ohře. Xxxxxxxxx po xxxxxx xxxxx Xxxx až x Xxxxxxxxxxx mostu x xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx II., xxxxx překračuje a xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx spodní xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx klesá až xx spojovací stezku xxxx Bezručovou xxxxx x xxxxx X. X. Pavlova. Xx xx hranice xxxxxx x xxxxx X. X. Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx X. X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx překračuje xxxx Teplou po xxxxx 17. listopadu, xx ním se xxxxx xxxx do xxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx hranici xxxxxxx x. 2437 x xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx uzavírá.

1) §34 zákona x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

2) Nařízení xxxxx č. 321/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx místa Xxxxxxx Xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxx