Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

19.

Xxxxxx závazná vyhláška,

kterou xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 23/2003 Sb. xx. x. Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xx xxxxxxx dne 13.12.2019 xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Praze, x §14 zákona x. 565/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx. a xxxxxx x. 278/2019 Xx., xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 23/2003 Xx. hl. x. Xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx psů, xx znění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 18/2004 Sb. xx. x. Prahy x xxxxxx závazné vyhlášky x. 8/2011 Xx. xx. m. Xxxxx, xx mění xxxxx:

1. §1 xxx:

„§1

Xxxxx vyhláškou xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx psů (dále xxx „xxxxxxxx“) a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx ohlášení, splatnost xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx od xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a evidence xxxxxxxxx xxx.“.

2. X §2 odst. 3 xx xx slova „xxxxxxxxx xxxxxxx“ vkládají xxxxx „xxxxx xxxxx xxxxxx 65 xxx“.

3. §3 xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

4. X §4 xx x xxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“.

5. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx.

6. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx slova „xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx podnikatele“.

7. V §4 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxx“.

8. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 1“ xxxxxxx.

9. V §6 xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxxx číslem xxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx12)“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 12 xxx:

„12) §4 odst. 4 xxxxxx x. 166/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

10. X §6 xx odstavec 3 xxxxxxx.

11. X §7 xx x nadpise xxxxx „Xxxxxx x xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxx xxxxxxxx“.

12. X §7 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx městských xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx5).“

13. §7x xx včetně nadpisu x poznámky xxx xxxxx č. 8 xxxxxxx.

14. V §7x xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxx, xxx xx xxxxx chovatelem7) xxx xxxxxxxxx xx území xxxxxxxx města Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xx 30 xxx xx této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (dále xxx „evidence“) xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx.“.

15. X §7x xxxx. 2 se xxxxx „xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxx psa“.

16. X §7x xx xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

17. Xxxxxxx xxx:

„Xxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx x. 23/2003 Xx. hl. x. Prahy

Registrační xxxxx xxxxxxxxx psa

CHOVATEL

OZNAČENÝ XXX

Xxxxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx xxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx xxx:

Xxxxx,

xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx:

X-xxxx:

Xxx. xxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxx/xxxxxxxx:*)

Xxxxxx:

Xxx xxxx:

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ztráty xxx:

Xxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxx:*)

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx evidence xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x-xxxx*) xxxxxxxxx xxxxxx*) do xxxxxx xxxxxxxx*)

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx

__________________

*) Xxxxxxxx: nehodící se xxxxxxxx

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx písmeny.

2. X xxxxxxx „Xxxxxxxx, xxxxx“ - u xxxxxxx xxxxx uveďte xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), u xxxxxxxxx osoby uveďte xxxxxxx xxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx „Xxxxx, xxxxx xxxx“ - xxxxxx název ulice, xxxxx popisné/číslo orientační, xxxx-xx přiděleno.

4. V xxxxxxx „Xxxxx xxxx/xxxxxxxx“ - xxxxxx xxxx x potvrzení veterinárního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vydaného x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. údaj xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx pro vylepení xxxxxxxxx x čárovým xxxxx - xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx mikročipu xxxxxxx zapište.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, odbor xxxxxxxxxxxx x občanskosprávní, Xxxxxxxxxxx 35/29, 110 00 Xxxxx 1, x-xxxxxx: posta@praha.eu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx - 48ia97h.“.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Evidence xxxxxxxxx psů xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxxx, na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vznik xxxxxx xx ni x xxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx předpisů.

Čl. XXX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2020.

XXXx. Xxxxxx Xxxx, x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

xxx. Ing. xxxx. Xxxx Xxxxxxxx, x. x.

X. xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavního města Xxxxx