Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové x. 2/2019

Xxxxx xxx

Xxxx města Xxxxxx Xxxxxxx xx xx xxxx zasedání xxxxxxx xxx 15.10.2019 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx §11 x §102 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, x xx základě xxxxxxxxxx §18 zákona x. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx xxx“ xxxx „xxxxxxxx“):

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Xxxxxx 1

Xxxx xxxxxxx řádu

Tržní xxx stanoví podmínky xxx prodej zboží x poskytování služeb xxxx xxxxxxxxxx určenou x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx1), a to xx tržnicích, xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx úpravy

Tržní xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména:

a) místa xxx xxxxxxxxxxx tržnic x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx,

x) dobu xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) provozní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx čistoty, xxxxxxx x bezpečnosti na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx forem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxx pojmy

1. Xxxxx xxx xxxxxx zboží x xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxx jsou:

a. xxxxxxx - xxxxxx xxxxxx charakter xxxxxx xxxxx stavebního zákona1) xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zboží xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami;

b. tržiště - xxxxx, kde xxxxxxx x prodeji xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx den xxxx xx stanovené xxx x xxxxx, xxxxx xxxx charakter xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x. xxxxxxxxxx prodejní xxxxx - xxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxx kolaudačním xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, na xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx ze kterého xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx v návaznosti xx provozovnu x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx činnost“.

2. Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx tržnici, xxxxxxx xx trhu xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodejcem.

3. Xxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxxxxx míst xxxxxxxx x příležitostnému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx akcích.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx přesunováno xx xxxxx xxxxx, xxx xx z xxx xxxxxxxxxx prodej, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxxx tržnice“) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx má vlastnické xxxxx x xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx může povinnosti xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx“ xxxx „xxxxx odpovědná xx xxxxxx“).

6. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „provozovatel xxxxxxxxxxxx“) xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx „hostinská činnost“.

7. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx základě xxxxxxx nebo jiného xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje řádný xxxxxx tržnice xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx řádem.

8. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx provoz xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odpovědná xx řádný xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx výběr xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x odpovídá xx čistotu x xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx uskutečňuje prodej xxxxx x poskytuje xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

10. Veřejným xxxxxxxxxxxxx jsou všechna xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, veřejná zeleň, xxxxx x další xxxxxxxx přístupné xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx užívání, x to xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x tomuto prostoru2).

11. Xxxxxx obdobím je xxxxxx xx 1. xxxxx xx 31. xxxxx kalendářního xxxx.

12. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

Článek 4

Xxxxxxxx tržnic, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx tržnic x xxxxxx xx xxxxxxxx xx místech uvedených x příloze č. 1, č. 2 x č. 3 tohoto xxxxxxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxx x tržišť xxxx být xxxxx xxxxxx xxxxxx velikosti. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx musí splňovat xxxxxxxx podmínky xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.

2. Prodávající xxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx místem, xxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx služeb je xxxxxxxxx xxxxx:

x. xx xxxxxxxxx a tržištích x xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx;

x. xx xxxxxx x xxxx xx 8.00 hodin xx 21.00 xxxxx;

x. x předsunutých prodejních xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 6.00 xxxxx do 22.00 xxxxx;

x. xxxxxxxxxxxx restauračních xxxxxxxx xxxxx xx 6.00 hodin xx 22.00 xxxxx x xx dnech xxxxx, xxxxxx a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx od 6.00 xxxxx do 24.00 xxxxx; přičemž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx tržnice může xx přiměřenou xxxx xxxxxxxxxx o omezení xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo trhu. X této xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnost (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxx, tržiště, xxx či x xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx města Xxxxxx Xxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx a tržních xxxx

1. Prodej na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx daných xxxxxx řádem.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tržnic x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tržním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxx určí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobu odpovědnou xx xxxxxx.

6. Provozovatel xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx době a xxxxxxxxx osobě.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx realizován pouze xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách tohoto xxxxxxx xxxx.

8. Provozovatel xxxxxxx může xx xxxxxxxx místa xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx za užívání xxxxxx tržnice x xxxxxxx stanovit xxxxxx. Xxx není xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tržnice xx xxxxxxx xxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx osobně nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx řádu xxx prodeji xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx úřadu, Xxxxxxx policii Xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státní správy, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinen xxxx xx udržování čistoty, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tržního xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Králové xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxxx policie Hradec Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx3).

Xxxxxx 11

Xxxxxxx x tržního řádu

1. Xxxxx řád xx xxxxxxxxxx na následující xxxxx xxxxxxx xxxxx x poskytování xxxxxx:

x. xx prodej xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx prodej xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, v xxxxx se xxxxxx, x to x xxx jejich xxxxxx xx dobu 4 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxxx prodeji xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x pojízdné xxxxxxxx,

x. na prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx restauračních xxxxxxxxxxxx,

x. xx prodej xxxxx x xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx akcí (koncerty, xxxxxxxxx představení, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obrazovek x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx realizovanému x xxxxx xxxxxx xxxx,

x. xx xxxxxx vánočních xxx x xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx 19. xxxxxxxxx xx 24. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 6 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 a xxxxxx 7 xxxx. 2 x 10 xxxxxx xxxxxxxx.

x. na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 20 xxx před Xxxxxxxxxxxx pondělím x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6 xxxx. 1 písm. x) a xxxx. 2 x článku 7 xxxx. 2 x 10 xxxxxx xxxxxxxx,

x. xx prodej xxxxx x poskytování xxxxxx v rámci xxxx zařazených Xxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxx. 2 a 10 tohoto xxxxxxxx,

x. xx prodej zboží x poskytování služeb x xxxxx akcí xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx oslavě významných xxxxxx x xxxxxx x k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx regionálního xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxx 7 xxxx. 2 x 10 xxxxxx nařízení.

Článek 12

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxx Králové x. 7/2013, o tržním xxxx (xxxxx řád) xx xxxxx xxxxxxxx x. 2/2014, 1/2015 x 6/2016.

2. Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem po xxxx vyhlášení.

V Xxxxxx Xxxxxxx dne ...

xxxx. XxxxxXx. Xxxxxxxx Hrabálek, XXx.

xxxxxxxx města

Ing. Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Příloha x. 1

Xxxxxxxx xxxxxx a tržišť x územním xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx tržnice xx xxxxxxx 28. xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx:

1. tržiště x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

2. tržiště u xxxxxxxxx střediska Xxx Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx x xxxxxxxxx střediska Xxxxxx xx Farářství xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx v Příloze č. 3 xxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 2

Xxxxxxxx, xxxxxxxx doba, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx:

1. XXXXXXX TRŽNICE na xxxxxxx 28. xxxxx

(xxxxxxx x. 1855/2, 2102/1, 837/1, 2186, k.ú. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: xxxxxx xx odpadky, xxxxx xxxx, XX

Xxxxxxxx: 36 xxxxxxxxxx xxxx 2 x 1 m

Provoz: xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx:

xxxxx xxxxxx

Xx - Xx 6.00 - 18.00 xxx.

Xx 6.00 - 13.00 xxx.

xxxxx xxxxxx

Xx - Xx 7.00 - 17.00 xxx.

Xx 7.00 - 13.00 xxx.

Xxxxxxx:

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXX, Xx Brně 362/15, 500 08 Hradec Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx (jen xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx, sadba, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, jmelí, drobné xxxxxxx x proutí x dřeva.

Zásobování:

- xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, obecně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx a místní xxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

- xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx motor xxxxxxx x xxxxx.

2. XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX

(xxxxxxx x. 367/50, x.x. Třebeš, ulice Xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx: 8 xxxx, 3 x 3 x

Xxxxxx: xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxx:

xxxxx xxxxxx

Xx - Xx 6.00 - 19.00 xxx

Xx 6.00 - 13.00 xxx

xxxxx xxxxxx

Xx - Xx 7.00 - 18.00 xxx

Xx 7.00 - 13.00 xxx

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Československé xxxxxx 408/51, 502 00 Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx Magistrátu xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 824/47, 500 02 Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx zboží:

pečivo, ovoce, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxx výrobky x xxxxxx x dřeva.

Zásobování:

- xx nutné xxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx závazné xxxxxxxx x nařízení města Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx úpravu silničního xxxxxxx,

- xxx nakládání x vykládání xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx.

3. XXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX

(xxxxxxx x. 453/3, k.ú. Xxxxxx, xxxxx Milady Xxxxxxxx)

Xxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx: 4 xxxxx, 2,5 x 3 x

Xxxxxx: xxxxxxxxx

Xxxx prodeje:

letní xxxxxx

Xx - Pá 6.00 - 19.00 xxx

Xx 6.00 - 13.00 hod

zimní období

Po - Xx 7.00 - 18.00 hod

So 7.00 - 13.00 xxx

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 408/51, 502 00 Xxxxxx Králové, Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 824/47, 500 02 Xxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zboží:

pečivo, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, chvojí, xxxxx, textil a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx:

- xx xxxxx respektovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nařízení xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxx xxxxxxxxx x vykládání xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx.

4. XXXXXXX U NÁKUPNÍHO XXXXXXXXX XXXXXX

(xxxxxxx x. 1109/1, k.ú. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

Xxxxxxxx: nádoby xx xxxxxxx

Xxxxxxxx: 4 xxxxx, 3 x 3 x

Xxxxxx: xxxxxxxxx

Xxxx prodeje:

letní xxxxxx

Xx - Pá 6.00 - 19.00 xxx.

Xx 6.00 - 13.00 xxx.

xxxxx xxxxxx

Xx - Xx 7.00 - 18.00 hod.

So 7.00 - 13.00 xxx.

Xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx Hradec Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 408/51, 502 00 Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxx Magistrátu města Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx 824/47, 500 02 Xxxxxx Králové, vydává xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x přiděluje prodejní xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxx, xxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx, xxxxx, květiny, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, jmelí, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx z proutí x xxxxx.

Xxxxxxxxxx:

- xx xxxxx respektovat obecné xxxxxx předpisy, xxxxxx xxxxxxx vyhlášky a xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx motor xxxxxxx x xxxxx.“

Xxxxxxx x. 3

xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 28. xxxxx

xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x xxxxxxxxx střediska Xxxxxx

xxxxxxx x. 3 tržiště x nákupního střediska Xxx Xxxxxx

xxxxxxx x. 4 xxxxxxx u xxxxxxxxx střediska Xxxxxx

1) xxxxx č. 183/2006 Sb., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2) xxxxxxxxxx §34 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (obecní zřízení)

3) xxxxx č. 117/2001 Sb., x veřejných xxxxxxxx x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)